Ročné vyúčtovanie za byt: Na čo si dávať pozor pri nedoplatkoch

ročné vyúčtovanie za byt
shutterstock

Rok 2018 sa skončil a hoci ročné zúčtovanie od vlastníka, správcu bytového domu alebo spoločenstva vlastníkov bytov vám bude doručené až v máji 2019 (najneskôr do 31. 5. 2019), je dobré vedieť už teraz, na čo si pri ročnom vyúčtovaní za byt dávať pozor.

Správca totiž robí ročné vyúčtovanie za byt na základe odpočtov skutočnej spotreby už začiatkom roka, kedy rovnako aktualizuje aj počet osôb užívajúcich byt. Mnoho správcov už svoju prácu vykonáva diaľkovo a priebežne počas celého roka.

Ročné vyúčtovanie za byt – dôležité položky

 • Teplo na vykurovanie
 • Ohrev teplej vody
 • Objem teplej vody
 • Objem studenej vody
 • Zrážková voda
 • Energia spoločných priestorov
 • Upratovanie spoločných priestorov
 • Výťahy
 • Komíny
 • Spoločná televízna anténa
 • Odvoz a likvidácia odpadu
 • Havarijná služba
 • Poistenie domu
 • Požiarna ochrana, strážna služba
 • Správcovský poplatok, poplatok zástupcom vlastníkov v dome

Správca bytového domu musí predložiť aj správu o svojej činnosti za predošlý rok, prehľad o finančnom hospodárení v bytovom dome, o stave spoločných častí a zariadení domu. Tu by mali byť informácie o stave strechy, múrov, omietky, kotolní, výťahov, spoločných priestorov.

Pri každej službe by mali byť uvedené údaje za bytový dom a byt vo forme preplatku alebo nedoplatku. Skontrolujte si vaše vlastné údaje, či súhlasí meno a počet osôb v byte, výmera bytu, stav meračov teplej a studenej vody, dátum spracovania vyúčtovania, či uvedená suma záloh je totožná so skutočne zaplatenými zálohami.

Ročné vyúčtovanie za byt – preplatky

Správca domu vám vráti preplatky najnejskôr 30 dní od dátumu, kedy vám bolo ročné vyúčtovanie za byt doručené. Ak vo vašom bytovom dome existuje veľké množstvo nedoplatkov, vyplácanie preplatkov sa môže oneskoriť, avšak o tom vás správca musí informovať. Peniaze vám budú zaslané na účet, z ktorého realizujete platby (ak sa so správcom nedohodnete, že preplatok započíta do nasledujúcej zálohovej platby).

Ročné vyúčtovanie za byt – nedoplatky

Na uhradenie nedoplatkov máte 15 dní od doručenia ročného vyúčtovania za byt a urobíte ho pomocou príkazu na úhradu alebo QR kódu. Ak to nestihnete, dostanete pripomienku vo forme sms alebo emailu a ak to nespravíte ani potom, správca môže peniaze vymáhať súdnou cestou.

ročné vyúčtovanie za byt
shutterstock

Na čo si dávať pozor

Každá položka v ročnom vyúčtovaní za byt musí obsahovať údaje o nameranej spotrebe za bytový dom a jej finančnom vyúčtovaní z faktúry od dodávateľa služby. Následne musí byť rozrátaná na jednotlivé byty. V zmluve o výkone správy musia byť jasne stanovené pravidlá, podľa ktorých sa jednotlivé položky rozpočítavajú.

Je nutné skontrolovať stav odpočtu pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov a odsúhlasený koeficient rozpočítavania nákladov na vykurovanie. Každá zúčtovaná služba musí obsahovať údaje za dom, prípadne aj vchod tak, aby si vlastník bytu mohol skontrolovať, či má správne vypočítaný podiel za byt.

Reklamácie

Najčastejším dôvodom reklamácií býva výška nameranej spotreby. Nedoplatky za teplo sú najčastejšie reklamovanou položkou. Na základe údajov z meračov, ktoré určujú spotrebnú zložku, sa rozpočítajú celkové náklady na vykurovanie a teplú vodu v objekte pomerovo medzi všetkých spotrebiteľov. Pre byty, kde údaj o spotrebe chýba, sa náhradná spotreba určí podľa vyhlášky ministerstva hospodárstva. Majiteľ bytu býva potom často vo vyúčtovaní zaskočený nedoplatkom.

Ak nie ste spokojný s vaším ročným zúčtovaním za byt, s reklamáciou sa obráťte na správcu bytového domu. Ak je vaša reklamácia oprávnená a opodstatnená, musí správca vyúčtovanie opraviť, pričom náklady znáša ten, kto chybu spôsobil.

Na čo si dať pozor pri poistení nehnuteľnosti?

pexels.com

Vyberte si komplexné poistenie

Podľa údajov zverejnených NBS sa síce rast cien nehnuteľností vracia k priemeru z posledných rokov, no stále ide o veľmi nákladnú záležitosť. Ich poistenie je preto rozhodne dôležité. Veľa ľudí si však myslí, že poistenie nehnuteľnosti im automaticky ochráni aj to, čo v nej majú uložené. Nie je to ale pravda. 

Je dôležité rozlišovať medzi dvoma typmi poistení:

 • Nehnuteľnosť – v prípade požiaru alebo ak vám silná búrka poškodí strechu, rozbije okná…,
 • Domácnosť – chráni iba vybavenie domácnosti, ako napríklad cennosti, pracovné nástroje či elektroniku.

Dôležité je pamätať na skutočnosť, že poistenie nehnuteľnosti automaticky neznamená aj poistenie domácnosti. V prípade poistnej udalosti vám poisťovňa vyplatí poistné plnenie iba za nehnuteľnosť a nie aj za zničené domáce zariadenie. 

Najvýhodnejšie riešenie je preto kombinácia týchto dvoch typov poistení, aby ste si ochránili celý svoj majetok a nie len jeho časť. V tomto prípade hovoríme o komplexnom poistení. 

Vedeli ste, že…

… poistiť nehnuteľnosť, vrátane komplexného poistenia, si môžete dohodnúť aj online z pohodlia domova?

Pozor na podpoistenie

Ako sme už v článku zmienili, hodnota nehnuteľností neustále z roka na rok rastie. V poistných zmluvách ale často zostávajú pôvodné a neaktualizované sumy poistného krytia. Znamená to, že v prípade poistnej udalosti vám poistenie neochráni celú hodnotu nehnuteľnosti, pretože jej hodnota medzičasom stúpla. Dostanete teda peniaze, ale tie vám nemusia stačiť.

Pamätajte tiež, že nárast cien nehnuteľností tvorí z časti aj rast cien stavebného materiálu, čo znamená z roka na rok nákladnejšie opravy. Tomuto riziku sa dá vyhnúť pravidelným aktualizovaním poistnej zmluvy, a to najmä v prípadoch, že ide o nehnuteľnosť staršiu ako 5 rokov. V tomto smere však problémom môže byť skutočnosť, že na zastarané poistné zmluvy nemusia zo zákona poisťovne klientov upozorňovať.

Samozrejme, viaceré poisťovne tak robia, ale nie všetky. Dobrým nápadom je preto informovať sa, či náhodou vaša poisťovňa nie je jednou z nich. Ak nie, riešenie podpoistenia bude na vás.

V tomto smere tiež venujte zvýšenú pozornosť nehnuteľnosti, ktorú ste kúpili prostredníctvom hypotekárneho úveru. Jednou z podmienok získania hypotekárneho úveru je síce aj poistenie nehnuteľnosti, avšak to môžete riešiť dvoma spôsobmi:

 • poistenie nehnuteľnosti na hodnotu výšky úveru, 
 • poistenie na aktuálnu trhovú hodnotu nehnuteľnosti. 

Pochopiteľne, poistenie nehnuteľnosti iba do výšky hodnoty úveru je v mnohých prípadoch menej výhodné. Trhová reálna hodnota nehnuteľnosti je totiž skoro vždy vyššia ako je výška úveru. 

pixabay.com

Čo je to indexácia?

Definovať indexáciu poistenia môžeme ako zvyšovanie poistných súm v súvislosti s infláciou. Najideálnejšie je pritom nastaviť si automatickú indexáciu zmluvy. Samozrejme, táto služba nie je zadarmo, pričom s rastúcimi poistnými sumami mierne rastie aj cena poistky. Avšak na druhú stranu zvýšením tejto platby sa automaticky zvýši aj poistné krytie a vy už v tomto smere nemusíte nič riešiť. 

Vo všeobecnosti to funguje tak, že ak klient danej poisťovne s indexáciou súhlasí, poisťovňa mu každý rok poistnú sumu na jeho poistnej zmluve prehodnotí, a to na základe indexov zverejňovaných Štatistickým úradom SR. Týmto spôsobom si zabezpečíte upravovanie poistnej sumy nehnuteľnosti v závislosti od rastu indexu spotrebiteľských cien.

TIP

Pri nehnuteľnostiach, kde sa pri ich stavbe použili nezvyčajné materiály alebo stavebné technológie, toto priemerné indexovanie nemusí zodpovedať skutočnej realite. V tomto prípade je rozumné aspoň každých päť rokov prejsť vhodnosť nastavených parametrov poistenia, napríklad spolu so sprostredkovateľom.

Zvážte asistenčné služby

Poisťovne v rámci poistenia nehnuteľnosti ponúkajú aj rôzne asistenčné služby. Môže to byť užitočné napríklad v prípade, ak sa vám doma premnoží hmyz a vy budete potrebovať deratizéra alebo sa vám niečo v dome pokazí a zídu sa vám služby šikovných remeselníkov.

V rámci rôznych rozšírených balíkov týchto služieb je tu aj možnosť zabezpečenia administratívy alebo právnej asistencie. Môžete si tiež predĺžiť životnosť vašich spotrebičov v domácnosti alebo pokryť náklady na ošetrenie vášho domáceho miláčika. Určite sa preto oplatí popremýšľať aj nad týmito možnosťami pripoistenia.

pexels.com

Dobre si skontrolujte poistné krytie

Pri uzatváraní poistenia nehnuteľnosti sa vždy informujte o rizikách a poistných udalostiach, ktoré sú v poistení zahrnuté. Kryté sú totiž iba niektoré riziká. Najčastejšími poistnými udalosťami, ktoré poisťovňa kryje, sú napríklad:

 • požiar, 
 • výbuch, 
 • povodeň,
 • blesk a víchrica,
 • krupobitie,
 • sneh a lavína, 
 • zemetrasenie, zosuv pôdy, kameňov,
 • náraz neznámeho vozidla, 
 • pád cudzích predmetov,
 • vlámanie, krádež a vandalizmus.

Avšak aj pri vyššie zmienených krytých rizikách existujú rôzne obmedzenia, napríklad v prípade poistenia nehnuteľnosti proti požiaru. Nie všetky poisťovne totiž kryjú aj veci poškodené dymom. Rovnako môžete mať poistenie proti blesku, ale nie všetky poisťovne vám uznajú ako poistnú udalosť aj nepriamy úder blesku (prepätie). 

Tiež sa informujte, či vaše poistenie kryje aj priľahlé budovy na pozemku, napríklad garáž alebo altánok. Ak nie, dá sa to riešiť v rámci pripoistenia. 

Záver

Ceny nehnuteľností každým rokom stúpajú, preto je ich poistenie stále dôležitejšie. Odporúčame zvážiť komplexné poistenie, ktoré vám pokryje nielen škodu na nehnuteľnosti, ale aj na vašej domácnosti. V súvislosti s nárastom cien nehnuteľností si dajte pozor aj na podpoistenie a radšej si poistnú zmluvu pravidelne aktualizujte.

Oplatí sa zvážiť aj asistenčné služby, ktoré môžu byť užitočné napríklad v prípade pokazených spotrebičov alebo premnoženia hmyzu. V neposlednom rade si v poistnej zmluve prekontrolujte poistné krytie. Môže totiž obsahovať rôzne obmedzenia.