Návod: Ako podať návrh na vklad do katastra nehnuteľností?

katastrálna mapa

Návrh na vklad do katastra predstavuje kľúčový a zároveň bežný úkon pri kúpe nehnuteľností. Pre mnohých z nás ide však o strašidelný administratívny proces.

Aký je postup vkladu do katastra?

Ku kúpe, darovaniu, či zmene vlastníckeho práva k nehnuteľnosti vás môže viazať zmluva. Pokiaľ však zmenu neevidujú, respektíve neprebehla na katastri, akoby neexistovala a vy sa nestanete vlastníkom do doby, kedy sa vaše meno neobjaví na Liste vlastníctva za podmienok uvedených v zmluve.

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností sa predkladá na katastrálnom odbore okresného úradu. Podľa zákona má katastrálny úrad právo rozhodnúť o návrhu vkladu najneskôr do 30 dní.

Ak máte zmluvu, ktorú vyhotovili vo forme notárskej zápisnice alebo ju autorizoval advokát, kataster môže o návrhu rozhodnúť do 20 dní. Pre tých, ktorí potrebujú čas, katastrálny odbor umožňuje urýchlené konanie, za ktoré si však priplatíte 266 €. V tomto prípade sa lehota skracuje z pôvodných 30 na 15 dní.

Návrh si môžete podať sami alebo pri kúpe či predaji nehnuteľnosti cez realitnú kanceláriu by sa mal o všetky úkony postarať realitný maklér.

Vaše meno sa musí nachádzať v katastri

Druhý spôsob vám môže ušetriť čas aj zbytočné stresy. Síce, ak raz návrh na vklad do katastra nehnuteľností absolvujete, po druhýkrát budete múdrejší.

Návrh na vklad do katastra, ktorý predkladáte na katastrálny úrad, musí obsahovať:

 • označenie navrhovateľa – za navrhovateľov sa považujú účastníci právneho úkonu (spravidla zmluvy), na základe ktorého má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti,
 • identifikáciu nehnuteľnosti – návrh na vklad do katastra nehnuteľností musí obsahovať označenie nehnuteľnosti, ktorej sa konanie o povolení vkladu týka. Nehnuteľnosť je potrebné identifikovať v zmysle listu vlastníctva, na ktorom je evidovaná,
 • určenie práva k nehnuteľnosti, ktoré sa navrhuje zapísať – do katastra nehnuteľností sa zapisujú údaje o:
  • vlastníckom práve,
  • záložnom práve,
  • vecnom bremene,
  • predkupnom práve (ak má mať účinky vecného práva),
  • právach vyplývajúcich zo správy majetku štátu, zo správy majetku obcí, zo správy majetku vyšších územných celkov,
  • nájomných právach k pozemkom (ak nájom trvá alebo má trvať najmenej päť rokov),
 • potrebné prílohy, v prvom rade zmluva, na základe ktorej má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra v dvoch vyhotoveniach,
 • ďalšie prílohy, ktoré závisia od druhu nehnuteľnosti, definuje zákon § 30 ods. 5 a § 46 katastrálneho zákona. Napríklad pri prevode bytu a nebytových priestorov je dôležité predložiť vyhlásenie správcu bytových a nebytových priestorov o tom, že vlastník nemá žiadne nedoplatky na úhradách, ktoré sú spojené s užívaním bytu alebo nebytových priestorov.
 • správny poplatok v hodnote 66 €, prípadne 266 € pri zrýchlenom návrhu.

Kompletný návrh na vklad odovzdávate na katastrálnom odbore okresného úradu v obvode, v ktorom sa nehnuteľnosť nachádza. Na návrhu sa po doručení na katastrálny odbor vyznačí presný čas, od ktorého plynie lehota, v ktorej sa o návrhu rozhodne.

Ak kataster zistí, že návrh na vklad nemá predpísané náležitosti, konanie preruší a účastníka vyzve, aby v určenej lehote nedostatky odstránil. Pokiaľ sa tak nestane v stanovenej lehote, katastrálny odbor vkladové konanie zastaví a bude nutné podať opätovne nový návrh.

Prerušenie konania katastra môže nastať v prípade ak,

 • sa začalo konanie o predbežnej otázke,
 • nebol zaplatený správny poplatok,
 • bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote predložil verejnú listinu alebo inú listinu, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, alebo aby odstránil nedostatky návrhu, prípadne jeho príloh,
 • to zhodne navrhli všetci účastníci konania, a to najdlhšie na 60 dní,
 • bolo účastníkovi predbežným opatrením nariadené, aby nenakladal s určitou nehnuteľnosťou,
 • právo nakladať s nehnuteľnosťou je obmedzené podľa osobitného predpisu.

Zastavenie vkladu sa udeje ak,

 • návrh nepodal účastník konania,
 • účastník konania odstúpil od zmluvy pred vydaním rozhodnutia o návrhu na vklad,
 • už bol vo veci zamietnutý návrh na vklad z dôvodu, že zmluva má právne nedostatky,
 • účastník konania vzal návrh späť a ostatní účastníci konania s tým súhlasili,
 • v určenej lehote nebol zaplatený správny poplatok,
 • účastník konania v určenej lehote neodstránil nedostatky návrhu na vklad, prípadne jeho príloh,
 • vo veci koná iný príslušný okresný úrad.

V bežnej praxi sa stáva, že návrh obsahuje chyby v texte alebo pri počtoch. V takomto prípade stačí vytvoriť k zmluve dodatok alebo doložku so súhlasom účastníkov.

Nezabúdajte na podpisy

Nakoľko kľúčovú súčasť návrhu vkladu do katastra nehnuteľností tvorí zmluva, jej podpisy musia byť úradne overené.

Ide predovšetkým o podpis prevodcu (predávajúceho, darcu, pri zámene oboch zmluvných strán), podpis povinného z predkupného práva, podpis povinného v prípade vzniku vecného bremena alebo podpis oprávneného v prípade zániku vecného bremena, podpisy spoluvlastníkov na zmluve o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva alebo pri vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Výnimku však tvoria konania, kedy je účastníkom zmluvný štátny orgán, Fond národného majetku Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok alebo ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti vyhotovenú vo forme notárskej zápisnice alebo autorizovanú advokátom.

Rozhodnutie o návrhu na vklad

Ak je všetko v poriadku, katastrálny odbor vydá písomné rozhodnutie o povolení vkladu. Právoplatnosť nadobudne dňom jeho vydania. Proti rozhodnutiu, ktorým sa vklad povoľuje, nemôžete podať odvolanie, návrh na obnovu konania alebo ho preskúmať ani mimo odvolacieho konania.

Môžete ho podať len proti tomu rozhodnutiu, ktorým katastrálny odbor okresného úradu zamietol vklad, a to do 30 dní od jeho doručenia. Ak úrad podanému odvolaniu nevyhovie v celom rozsahu, o odvolaní rozhodne príslušný (krajský) súd.

Stav vkladového konania si môžete kontrolovať aj online. Po podaní vkladu je list vlastníctva viažuci sa k zmluvnej nehnuteľnosti definovaný pojmom plomba, ktorý hovorí o procese prebiehajúcej zmeny.

Návrh na vklad na kataster nehnuteľnosti môžete zvládnuť aj sami. Hoci pomoc právnika, ktorý sa špecializuje na realitné právo alebo realitného makléra vám ušetrí čas.

Odborný garant článku: Milan Čierťažský, špecialista na hodnotu nehnuteľností

Ako bezpečne zaplatiť kúpnu cenu za nehnuteľnosť a neprísť o svoje peniaze

50 eurovky peniaze
shutterstock

Pre väčšinu z nás predstavuje kúpa vlastného bývania najväčší obchod života. V súvislosti s ním sa vynárajú obavy, ako bezpečne zaplatiť za vybranú nehnuteľnosť tak, aby sme neprišli nielen o ňu, ale ani o peniaze.

Aj tu platí, že myslieť dopredu a byť pripravený sa vypláca.

Pokiaľ sa chystáte hradiť nehnuteľnosť z vlastných zdrojov alebo kombináciou hypotekárneho úveru a vlastných zdrojov, buďte opatrný. V prípade, že ide o vyššiu sumu, určite odporúčame využiť jeden z nasledujúcich dvoch spôsobov zloženia kúpnej ceny:

 • Úschova do notárskeho depozitu
 • Vklad na vinkulovaný účet v banke

Či už sa rozhodnete pre jeden alebo druhý spôsob, cieľom oboch je zabezpečiť bezproblémové uvoľnenie sumy v prospech predávajúceho až po predložení listu vlastníctva. Na tomto liste už ako vlastník nehnuteľnosti figurujete vy a je na ňom zapísaná len povolená ťarcha.

Ak by na liste vlastníctva boli neželané ťarchy alebo by samotný prevod práv z nejakého dôvodu nenastal, nemusíte sa obávať. Notár alebo banka vám peniaze vráti späť.

Zloženie kúpnej ceny do notárskeho depozitu

V prípade, že si vyberiete tento spôsob, notár vám o zložení kúpnej ceny vydá doklad – notársku zápisnicu. V nej sa zaväzuje, že:

 • uvoľní dohodnutú sumu predávajúcemu po predložení listu vlastníctva, kde bude v časti vlastník uvedené vaše meno. Súčasťou tohto listu budú len ťarchy, ktoré kúpnou zmluvou povolíte,
 • uvoľní financie späť kupujúcemu, pokiaľ katastrálny odbor vklad zamietne alebo zastaví.

Notársky depozit je tak spoľahlivou poistkou pre kupujúceho a rovnako aj pre predávajúceho.

Navyše, každý notár musí byť zo zákona poistený pre prípad škody. Pokiaľ by sa teda peňažný ústav, kde je uložená notárska zábezpeka dostal do nejakých ťažkostí, poisťovne kryjú prípadnú škodu v plnej výške.

Môžete si tak byť istý, že vaše peniaze sú pri tejto úschove naozaj v bezpečí.

Zloženie kúpnej ceny na vinkulovaný účet v banke

Rovnako ľahko to v podstate ide aj pri tomto spôsobe. Je tu však jeden háčik, ktorý môže odradiť (a to najmä predávajúceho).

Jednoducho povedané, pri tejto metóde, si kupujúci zriadi v banke účet na svoje meno, kde uloží financie. Banka následne obmedzí právo kupujúceho disponovať s danými peniazmi.

Ihneď po predložení listu vlastníctva kupujúcim, banka zasiela peniaze na účet predávajúceho. Samozrejme, na tomto liste vlastníctva musí byť uvedený ako majiteľ nehnuteľnosti už kupujúci.

Pozor na riziko

A teraz už spomínaný háčik. Vinkulované účty nie sú chránené pred exekútormi. Každá banka vám do potvrdenia o vinkulácii uvedie poznámku, že pokiaľ by bol tento účet zablokovaný exekútorom, nenesie za finančné prostriedky žiadnu zodpovednosť.

Tak by sa teda mohlo jednoducho stať, že vlastnícke právo by bolo po podaní kúpnych zmlúv a návrhov na vklad reálne prenesené. To je v poriadku. Avšak, ak by exekútor počas tohto konania zablokoval vinkulovaný účet, predávajúci by financie nedostal. A to aj napriek tomu, že nehnuteľnosť riadne previedol.

Zloženie kúpnej ceny na vinkulovaný účet je bezpečným krokom v prípade, že vystupujete ako kupujúci. Pokiaľ nehnuteľnosť predávate, výhodou je vedomie, že peniaze na vás čakajú v banke. Na druhej strane hrozí riziko, že peniaze sa k vám z dôvodu blokácie účtu nedostanú.

V tejto chvíli vám pravdepodobne napadlo, že toto zrejme nie je ten najbezpečnejší spôsob. A práve preto vám odporúčame voliť pri zložení kúpnej ceny úschovu do notárskych depozitov.

Majte tiež na pamäti, že podpis kúpnej zmluvy ani jej podanie na kataster z vás nerobí vlastníka nehnuteľnosti.

Stávate sa ním až povolením vkladu vášho vlastníckeho práva okresným úradom.

Preto nezabudnite, že opatrnosti nie je nikdy dosť.

Aby vám namiesto vysnívaného bývania neostali len oči pre plač, zverte peniaze do rúk inštitúcií na to určených.