Vaša peňaženka sa vám poďakuje! Spotrebu energií máte pod kontrolou.

Začiatok roka 2022 ukázal, prečo je dôležité sledovať vývoj a byť pripravený na možné zmeny na trhu s energiami. Veľká energetická kríza prišla v čase, keď sa svet stále zotavoval z pandémie COVID-19.

Po začiatku vojny na Ukrajine však ceny vystrelili do nevídaných výšok. A hoci sa situácia na trhu s energiami medzičasom viac stabilizovala, mnohé prognózy predpokladajú aj naďalej výkyvy. Správne nastavenie spotreby elektriny či plynu a tiež prehľad o tom, za čo platíte je nevyhnutnosťou.

Poďme sa spoločne pozrieť, ako možno pozitívne ovplyvniť výšku účtov za energie z pohľadu domácnosti.

Iná domácnosť = iná spotreba

Podľa nového dodatku vládneho memoranda budú elektrárne dodávať energie pre slovenské domácnosti lacnejšie až do roku 2027. Cena bude počas tohto obdobia mierne rásť na základe platných trhových indexov. Stále by však mala byť výhodnejšia, ako by bola pri klasickom komerčnom kontrakte. Zlacnenej elektriny pre domácnosti ale bude postupne menej a bez šetrenia teda nepokryje celú ich spotrebu.

Univerzálna rada, ako optimalizovať spotrebu a tlmiť neodvratne stúpajúce účty, neexistuje. Každá domácnosť je iná, pretože potreby jej členov sú rozdielne. Spotrebu energií odzrkadľuje spôsob vybavenia a tiež využívania jednotlivých zariadení.

1 Inteligentný merač nájde najväčších „elektrožrútov“

Elektroobchody už vlani avizovali zvýšený záujem o klasické zásuvkové merače a zariadenia z kategórie „smart home”. Tieto prístroje slúžia na identifikáciu energetických požieračov v domácnosti a optimalizáciu ich používania. Stačí ich zapojiť medzi zásuvku a spotrebič a zmerajú “prietok” elektriny. 

Mnoho meračov má možnosť zobrazovať spotrebu v reálnom čase, ako aj celkovú spotrebu za určité obdobie. Je dobré nechať merač sledovať spotrebu energie zariadenia počas niekoľkých dní. Zistíte tak presne kedy, ako často sa zariadenie používa a aké nastavenia sú použité. Postupne môžete vyskúšať spotrebič v rôznych režimoch a pri rôznych nastaveniach a vybrať si napokon tie, ktoré šetria spotrebu elektriny. 

2  Služby od dodávateľov energií poskytujú detailný prehľad i porovnania

Domácnosti, ktoré odoberajú elektrinu od VSE a majú nainštalovaný inteligentný merač spotreby (tzv. smart elektrometer) to majú o čosi jednoduchšie. Vďaka novej službe ElektroZoom si môžu klienti nájsť všetky detailné informácie o spotrebe jednotlivých zariadení.

Mesačný prehľad spotreby im presne ukáže, koľko peňazí ich stojí používanie jednotlivých druhov spotrebičov za daný mesiac. Okrem mesačnej hodnoty spotrebovanej elektrickej energie v konte nájdu zakáznici aj to, ako sa spotreba zmenila oproti minulému roku. Súčasťou je aj porovnanie spotreby s podobnými domácnosťami a tipy ako docieliť zníženie spotreby energie. 

Výhodou služby je, že informácie zachytené meračom sa dajú ihneď vyhodnotiť, porovnať a podľa toho regulovať spotrebiteľské návyky domácnosti.

3 Nočné vypínanie spotrebičov časovačom

Ako sme spomenuli v úvode, spotrebu energií odzrkadľuje spôsob vybavenia domácnosti a tiež využívania jednotlivých zariadení. Pri kancelárskej a čiernej technike sa dá ušetriť správnymi nastaveniami. Práve optimalizácia nastavení na základe dát z meračov, môže pomôcť znížiť náklady, najmä ak pracujete často z domu. 

Aktívne využívanie notebooku, Wi-Fi routera, rádia, tlačiarne počas 8 hodín denne, prináša zvýšené mesačné náklady na elektrinu. K nim je potrebné prirátať aj používanie menších spotrebičov (rýchlovarná kanvica, mikrovlnka a pod.), tiež vyššie náklady na teplo v dome.

Zariadenia, ktoré nevyužívate počas noci však odporúčame odpojiť aspoň počas spánku. Medzi router a zásuvku postačí napojiť nie veľmi nákladný časovač, ktorý zariadenie vypne počas noci a zapne až ráno. Ušetríte tak približne 30 % zbytočne spotrebovanej elektriny.

4 Zbytočne v izbách neprekurujte – toto je optimálna teplota v izbách

Obývačka

Najviac času zvyčajne trávime v tejto spoločenskej miestnosti, či už v teplákoch, alebo vo večerných hodinách v pyžame. “Čím teplejšie, tým lepšie!”, niektorí sa riadia týmto heslom. Väčšina ľudí má však teplotu v obývacej izbe nastavenú medzi 19 a 22 stupňami. Výhodné je však miestnosť neprehrievať. Ideálne je, ak teplota nie je vyššia ako 20 alebo 21 stupňov.

Kúpeľňa

Chladná kúpeľňa je najhoršou nočnou morou. Ideálna teplota pri jej používaní je približne 23 stupňov, čo najlepšie dosiahnete pri kombinácii podlahového vykurovania a rebríkového radiátora.

Spálňa

Neexistuje nič blahodárnejšie, ako prejsť z najteplejšej miestnosti do spálne. V tejto miestnosti môže byť trochu chladnejšie. Najlepší nočný odpočinok dosiahnete, ak teplota nebude vyššia ako 20 stupňov. Teplotu pokojne naprogramujte na 18 alebo 19 stupňov a uvidíte, že neoľutujete.

5 Majte prehľad, za čo platíte dodávateľom energií

Vyúčtovanie energií sa môže zdať ťažko zrozumiteľné, no podobu faktúr a presný rozpis údajov všetkým dodávateľom energií v SR predpisuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Ako sa v nich zorientovať a aké údaje je potrebné si všímať?

Väčšina z nás sa v prvom momente zameria na údaj – suma na úhradu, pretože tá poukazuje na to či mesačné zálohové platby boli dostatočné, alebo naopak nepokryli našu medziročnú spotrebu. Podľa hospodárenia teda podľa vyúčtovania platíme nedoplatok, alebo naopak prijímame, v rámci príslušného fakturačného obdobia, preplatok.

Faktúra však poskytuje aj ďalšie podrobné informácie o našej spotrebe energie, zložkách, ktoré tvoria jej cenu, a plánovaných zálohových platbách na budúci rok. Všetky tieto údaje nám umožňujú lepšie porozumieť spotrebe energie a nákladom s ňou spojeným.

Výška zálohy, ako aj termín jej splatnosti, sa odvíja od realizácie každoročných odpočtov elektromerov a plynomerov. Stav elektromera pre fakturáciu zisťuje príslušná distribučná spoločnosť, buď osobne odpočtom alebo odhadom. 

Zálohové platby sa zvyčajne určujú na základe predpokladanej spotreby a cien energií. Môžu sa meniť v závislosti od skutočnej spotreby a údajov o cenách v priebehu nasledujúceho obdobia. Výška preddavkov je dôležitá pri určovaní rovnomerného rozloženia platieb počas roka. Cieľom je minimalizovať výskyt veľkého nedoplatku alebo preplatku v ročnom vyúčtovaní. 

Ako sa vyznať vo vyúčtovaní spotreby elektrickej energie

Vo vyúčtovacej faktúre za dodávku elektriny si môžete nájsť typ sadzby, akú má Vaša domácnosť. Podľa oblasti distribúcie a podľa typu sadzby potom v tabuľkách nižšie nájdete informáciu o tom, aká spotreba elektriny za rok je v priemernej domácnosti, alebo v spoločných priestoroch.

Keďže celková cena za elektrinu sa skladá z viacerých zložiek – cena za dodávku, cena za distribúciu a regulované poplatky, vyúčtovacia faktúra obsahuje informáciu o tom, koľko zákazník platí za jednotlivé zložky.

Spotreba elektrickej energie sa zvyčajne uvádza v kilowatthodinách (kWh) resp. megawatthodinách (€/MWh). Pri vyúčtovaní elektriny je zvyčajne uvedený celkový objem spotrebovanej energie v kWh za dané obdobie, či už mesačne, štvrťročne alebo ročne. Tento údaj vám poskytuje informácie o celkovej spotrebe energie vašej domácnosti. Priemerná spotreba elektrickej energie je 2 500 kWh za rok. Čo predstavuje cca 340 € a jedná sa o približne 40 % z celkových nákladov domácnosti na energiu.

Vo vyúčtovani je uvedený objem spotrebovanej elektrickej energie na dané obdobie. Obsahuje aj vývoj priemernej mesačnej spotreby za predchádzajúce vyúčtovacie obdobie a rozpis zálohových platieb na budúci rok.

Nedoplatok za elektrickú energiu vzniká najčastejšie vtedy, ak sa spotreba na odbernom mieste výrazne zmenila, napríklad kúpou nového spotrebiča alebo zariadenia do domácnosti, ale preddavky sa nezvýšili. Nastať môže aj v prípade, že narástol počet členov domácnosti alebo bol odpočet spotreby vykonaný odhadom, pričom v oboch prípadoch bola spotreba vyššia.

Ako sa vyznať vo vyúčtovaní spotreby plynu

Aj vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu plynu obsahuje podrobný prehľad, kedy a v akej sume ste uhradili preddavkové platby v uplynulom fakturačnom období a aká časť tejto sumy bola použitá na krytie spotreby plynu.

Vo faktúre si môžete skontrolovať zoznam odpočtov, ktoré boli realizované na odbernom mieste počas fakturačného obdobia a nameraný odber plynu v m3, ktorý predstavuje spotrebované množstvo plynu (rozdiel medzi konečným a počiatočným stavom plynomera).

Pri odpise plynomera si treba skontrolovať sériové výrobné číslo meradla a hodnoty na ľavej strane displeja pred čiarkou, ktoré vyjadrujú vždy aktuálny stav meradla. Namerané hodnoty na plynomere v m3 sú distribútorom nahlásené dodávateľovi plynu. Ten tieto údaje použije na výpočet celkovej ceny za dodávku zemného plynu, ktorú vám, ako koncovému odberateľovi plynu vyfakturuje.

Keďže zemný plyn sa zväčša využíva na energetické účely, meranie alebo určovanie množstva plynu v energetických jednotkách (v kilowatthodinách/ kWh) je účelnejšie, porovnateľnejšie a presnejšie vo vzťahu voči koncovým odberateľom, pričom odberateľ platí za skutočne dodané množstvo energie v plyne.

Pre prepočet odberu plynu je dôležité objemové prepočítavacie číslo. Je to množstvo energie v kilowatthodinách, ktoré sa získa dokonalým spálením jedného kubíka plynu. Podstatné pre vás ako spotrebiteľa je teda množstvo energie v 1 m3, ktorú získate jeho spálením pri danej nadmorskej výške a výhrevnosti zemného plynu.

Cena plynu pre domácnosti sa skladá zo štyroch zložiek – nákupná cena plynu od Dodávateľa, cena za činnosti spojené so službami distribúcie zemného plynu, cena za činnosti spojené so službami prepravy zemného plynu, cena za činnosti spojené so službami skladovania zemného plynu v podzemných zásobníkoch. K nej treba pripočítať aj odvod do štátneho rozpočtu – spotrebnú daň DPH 20 %. Viac ako 90 % z celkovej ceny je tvorená cenou za samotnú komoditu a distribúciu.

Vaša peňaženka sa vám poďakuje! Spotrebu energií máte pod kontrolou.

Začiatok roka 2022 ukázal, prečo je dôležité sledovať vývoj a byť pripravený na možné zmeny na trhu s energiami. Veľká energetická kríza prišla v čase, keď sa svet stále zotavoval z pandémie COVID-19.

Po začiatku vojny na Ukrajine však ceny vystrelili do nevídaných výšok. A hoci sa situácia na trhu s energiami medzičasom viac stabilizovala, mnohé prognózy predpokladajú aj naďalej výkyvy. Správne nastavenie spotreby elektriny či plynu a tiež prehľad o tom, za čo platíte je nevyhnutnosťou.

Poďme sa spoločne pozrieť, ako možno pozitívne ovplyvniť výšku účtov za energie z pohľadu domácnosti.

Iná domácnosť = iná spotreba

Podľa nového dodatku vládneho memoranda budú elektrárne dodávať energie pre slovenské domácnosti lacnejšie až do roku 2027. Cena bude počas tohto obdobia mierne rásť na základe platných trhových indexov. Stále by však mala byť výhodnejšia, ako by bola pri klasickom komerčnom kontrakte. Zlacnenej elektriny pre domácnosti ale bude postupne menej a bez šetrenia teda nepokryje celú ich spotrebu.

Univerzálna rada, ako optimalizovať spotrebu a tlmiť neodvratne stúpajúce účty, neexistuje. Každá domácnosť je iná, pretože potreby jej členov sú rozdielne. Spotrebu energií odzrkadľuje spôsob vybavenia a tiež využívania jednotlivých zariadení.

1 Inteligentný merač nájde najväčších „elektrožrútov“

Elektroobchody už vlani avizovali zvýšený záujem o klasické zásuvkové merače a zariadenia z kategórie „smart home”. Tieto prístroje slúžia na identifikáciu energetických požieračov v domácnosti a optimalizáciu ich používania. Stačí ich zapojiť medzi zásuvku a spotrebič a zmerajú “prietok” elektriny. 

Mnoho meračov má možnosť zobrazovať spotrebu v reálnom čase, ako aj celkovú spotrebu za určité obdobie. Je dobré nechať merač sledovať spotrebu energie zariadenia počas niekoľkých dní. Zistíte tak presne kedy, ako často sa zariadenie používa a aké nastavenia sú použité. Postupne môžete vyskúšať spotrebič v rôznych režimoch a pri rôznych nastaveniach a vybrať si napokon tie, ktoré šetria spotrebu elektriny. 

2  Služby od dodávateľov energií poskytujú detailný prehľad i porovnania

Domácnosti, ktoré odoberajú elektrinu od VSE a majú nainštalovaný inteligentný merač spotreby (tzv. smart elektrometer) to majú o čosi jednoduchšie. Vďaka novej službe ElektroZoom si môžu klienti nájsť všetky detailné informácie o spotrebe jednotlivých zariadení.

Mesačný prehľad spotreby im presne ukáže, koľko peňazí ich stojí používanie jednotlivých druhov spotrebičov za daný mesiac. Okrem mesačnej hodnoty spotrebovanej elektrickej energie v konte nájdu zakáznici aj to, ako sa spotreba zmenila oproti minulému roku. Súčasťou je aj porovnanie spotreby s podobnými domácnosťami a tipy ako docieliť zníženie spotreby energie. 

Výhodou služby je, že informácie zachytené meračom sa dajú ihneď vyhodnotiť, porovnať a podľa toho regulovať spotrebiteľské návyky domácnosti.

3 Nočné vypínanie spotrebičov časovačom

Ako sme spomenuli v úvode, spotrebu energií odzrkadľuje spôsob vybavenia domácnosti a tiež využívania jednotlivých zariadení. Pri kancelárskej a čiernej technike sa dá ušetriť správnymi nastaveniami. Práve optimalizácia nastavení na základe dát z meračov, môže pomôcť znížiť náklady, najmä ak pracujete často z domu. 

Aktívne využívanie notebooku, Wi-Fi routera, rádia, tlačiarne počas 8 hodín denne, prináša zvýšené mesačné náklady na elektrinu. K nim je potrebné prirátať aj používanie menších spotrebičov (rýchlovarná kanvica, mikrovlnka a pod.), tiež vyššie náklady na teplo v dome.

Zariadenia, ktoré nevyužívate počas noci však odporúčame odpojiť aspoň počas spánku. Medzi router a zásuvku postačí napojiť nie veľmi nákladný časovač, ktorý zariadenie vypne počas noci a zapne až ráno. Ušetríte tak približne 30 % zbytočne spotrebovanej elektriny.

4 Zbytočne v izbách neprekurujte – toto je optimálna teplota v izbách

Obývačka

Najviac času zvyčajne trávime v tejto spoločenskej miestnosti, či už v teplákoch, alebo vo večerných hodinách v pyžame. “Čím teplejšie, tým lepšie!”, niektorí sa riadia týmto heslom. Väčšina ľudí má však teplotu v obývacej izbe nastavenú medzi 19 a 22 stupňami. Výhodné je však miestnosť neprehrievať. Ideálne je, ak teplota nie je vyššia ako 20 alebo 21 stupňov.

Kúpeľňa

Chladná kúpeľňa je najhoršou nočnou morou. Ideálna teplota pri jej používaní je približne 23 stupňov, čo najlepšie dosiahnete pri kombinácii podlahového vykurovania a rebríkového radiátora.

Spálňa

Neexistuje nič blahodárnejšie, ako prejsť z najteplejšej miestnosti do spálne. V tejto miestnosti môže byť trochu chladnejšie. Najlepší nočný odpočinok dosiahnete, ak teplota nebude vyššia ako 20 stupňov. Teplotu pokojne naprogramujte na 18 alebo 19 stupňov a uvidíte, že neoľutujete.

5 Majte prehľad, za čo platíte dodávateľom energií

Vyúčtovanie energií sa môže zdať ťažko zrozumiteľné, no podobu faktúr a presný rozpis údajov všetkým dodávateľom energií v SR predpisuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Ako sa v nich zorientovať a aké údaje je potrebné si všímať?

Väčšina z nás sa v prvom momente zameria na údaj – suma na úhradu, pretože tá poukazuje na to či mesačné zálohové platby boli dostatočné, alebo naopak nepokryli našu medziročnú spotrebu. Podľa hospodárenia teda podľa vyúčtovania platíme nedoplatok, alebo naopak prijímame, v rámci príslušného fakturačného obdobia, preplatok.

Faktúra však poskytuje aj ďalšie podrobné informácie o našej spotrebe energie, zložkách, ktoré tvoria jej cenu, a plánovaných zálohových platbách na budúci rok. Všetky tieto údaje nám umožňujú lepšie porozumieť spotrebe energie a nákladom s ňou spojeným.

Výška zálohy, ako aj termín jej splatnosti, sa odvíja od realizácie každoročných odpočtov elektromerov a plynomerov. Stav elektromera pre fakturáciu zisťuje príslušná distribučná spoločnosť, buď osobne odpočtom alebo odhadom. 

Zálohové platby sa zvyčajne určujú na základe predpokladanej spotreby a cien energií. Môžu sa meniť v závislosti od skutočnej spotreby a údajov o cenách v priebehu nasledujúceho obdobia. Výška preddavkov je dôležitá pri určovaní rovnomerného rozloženia platieb počas roka. Cieľom je minimalizovať výskyt veľkého nedoplatku alebo preplatku v ročnom vyúčtovaní. 

Ako sa vyznať vo vyúčtovaní spotreby elektrickej energie

Vo vyúčtovacej faktúre za dodávku elektriny si môžete nájsť typ sadzby, akú má Vaša domácnosť. Podľa oblasti distribúcie a podľa typu sadzby potom v tabuľkách nižšie nájdete informáciu o tom, aká spotreba elektriny za rok je v priemernej domácnosti, alebo v spoločných priestoroch.

Keďže celková cena za elektrinu sa skladá z viacerých zložiek – cena za dodávku, cena za distribúciu a regulované poplatky, vyúčtovacia faktúra obsahuje informáciu o tom, koľko zákazník platí za jednotlivé zložky.

Spotreba elektrickej energie sa zvyčajne uvádza v kilowatthodinách (kWh) resp. megawatthodinách (€/MWh). Pri vyúčtovaní elektriny je zvyčajne uvedený celkový objem spotrebovanej energie v kWh za dané obdobie, či už mesačne, štvrťročne alebo ročne. Tento údaj vám poskytuje informácie o celkovej spotrebe energie vašej domácnosti. Priemerná spotreba elektrickej energie je 2 500 kWh za rok. Čo predstavuje cca 340 € a jedná sa o približne 40 % z celkových nákladov domácnosti na energiu.

Vo vyúčtovani je uvedený objem spotrebovanej elektrickej energie na dané obdobie. Obsahuje aj vývoj priemernej mesačnej spotreby za predchádzajúce vyúčtovacie obdobie a rozpis zálohových platieb na budúci rok.

Nedoplatok za elektrickú energiu vzniká najčastejšie vtedy, ak sa spotreba na odbernom mieste výrazne zmenila, napríklad kúpou nového spotrebiča alebo zariadenia do domácnosti, ale preddavky sa nezvýšili. Nastať môže aj v prípade, že narástol počet členov domácnosti alebo bol odpočet spotreby vykonaný odhadom, pričom v oboch prípadoch bola spotreba vyššia.

Ako sa vyznať vo vyúčtovaní spotreby plynu

Aj vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu plynu obsahuje podrobný prehľad, kedy a v akej sume ste uhradili preddavkové platby v uplynulom fakturačnom období a aká časť tejto sumy bola použitá na krytie spotreby plynu.

Vo faktúre si môžete skontrolovať zoznam odpočtov, ktoré boli realizované na odbernom mieste počas fakturačného obdobia a nameraný odber plynu v m3, ktorý predstavuje spotrebované množstvo plynu (rozdiel medzi konečným a počiatočným stavom plynomera).

Pri odpise plynomera si treba skontrolovať sériové výrobné číslo meradla a hodnoty na ľavej strane displeja pred čiarkou, ktoré vyjadrujú vždy aktuálny stav meradla. Namerané hodnoty na plynomere v m3 sú distribútorom nahlásené dodávateľovi plynu. Ten tieto údaje použije na výpočet celkovej ceny za dodávku zemného plynu, ktorú vám, ako koncovému odberateľovi plynu vyfakturuje.

Keďže zemný plyn sa zväčša využíva na energetické účely, meranie alebo určovanie množstva plynu v energetických jednotkách (v kilowatthodinách/ kWh) je účelnejšie, porovnateľnejšie a presnejšie vo vzťahu voči koncovým odberateľom, pričom odberateľ platí za skutočne dodané množstvo energie v plyne.

Pre prepočet odberu plynu je dôležité objemové prepočítavacie číslo. Je to množstvo energie v kilowatthodinách, ktoré sa získa dokonalým spálením jedného kubíka plynu. Podstatné pre vás ako spotrebiteľa je teda množstvo energie v 1 m3, ktorú získate jeho spálením pri danej nadmorskej výške a výhrevnosti zemného plynu.

Cena plynu pre domácnosti sa skladá zo štyroch zložiek – nákupná cena plynu od Dodávateľa, cena za činnosti spojené so službami distribúcie zemného plynu, cena za činnosti spojené so službami prepravy zemného plynu, cena za činnosti spojené so službami skladovania zemného plynu v podzemných zásobníkoch. K nej treba pripočítať aj odvod do štátneho rozpočtu – spotrebnú daň DPH 20 %. Viac ako 90 % z celkovej ceny je tvorená cenou za samotnú komoditu a distribúciu.