Zelená energia: najjednoduchší spôsob, ako sa môžete zapojiť do boja proti klimatickej zmene

pexels.com

Uhlíková stopa a teda množstvo emisií plynov, ktoré uvoľňujeme do atmosféry, má priamy dopad na podnebie Zeme. Plyny produkujeme prakticky pri všetkých našich aktivitách. Priemerná slovenská domácnosť vyprodukuje až 6 000 kg CO₂ ročne, pričom výroba tepla a energie je považovaná za jedného z najväčších producentov uhlíkovej stopy. Pozrime sa spolu na to, ako dokážete toto skóre znížiť.

Ako Zelená energia funguje?

Že ste o nej už počuli, ale neviete, čo presne si pod pojmom Zelená energia predstaviť? Pozrime sa na to bližšie. Bežná energia, ktorú doma využívate, je z obnoviteľných zdrojov vyrobená len zhruba z 14 %. 

Ak žijete v byte, priemerná ročná produkcia CO₂ je až 200 kg. Na kompenzovanie uhlíkovej stopy z bežnej energie, v tomto prípade potrebujete 20 stromov. No a ak používate bežnú energiu v dome, vašu uhlíkovú stopu kompenzuje až 47 stromov. V tomto prípade je totiž ročná produkcia CO₂ na úrovni takmer 500 kg.

Zelená energia je, na rozdiel od tej bežnej, vyrábaná 100 % z obnoviteľných zdrojov. 100 % spotrebovanej elektrickej energie zakazníkov využívajúcich Zelenú energiu bolo v roku 2021 pokrytých elektrinou vyrobenou z vodných elektrární na Slovensku. Okrem vody sa dá na získanie energie použiť aj slnečná či veterná energia.

To, že celý objem elektriny, ktorý spotrebujete, je len z týchto zdrojov, vám VSE garantuje certifikátom. Vy sa tak môžete spoľahnúť na to, že po prechode na Zelenú energiu, nebude mať vaša spotreba energie v domácnosti za sebou už žiadnu uhlíkovú stopu. A to bez ohľadu na to, či žijete v dome, v byte, v meste alebo na vidieku.

Čo musím preto urobiť?

Ako Zelená energia funguje sme si zodpovedali. Ak sa teraz pýtate, čo všetko treba pre zmenu urobiť, aj túto otázku vám zodpovieme. Stačí len u VSE požiadať o zmenu a všetko ostatné urobí už za vás bez toho, aby sa váš zmluvný vzťah menil. Pri rozhodovaní si môžete vybrať zo štyroch dostupných možností, každá z nich má symbolický mesačný poplatok, ktorého časť poputuje na dobrú vec.

Vďaka Zelenej energii prinášame do nášho regiónu viac zelene

Dobrý pocit zo zníženej uhlíkovej stopy totiž nebude ten jediný, ktorý vo vás po prechode na Zelenú energiu zostane. Vďaka vášmu mesačnému príspevku totiž podporíte zelené projekty v našom regióne. To, v akej výške bude váš príspevok je len na vás. V roku 2021 prispelo VSE na podporu zelenych projektov sumou 30 000 €.

Príspevky všetkých, ktorí sa rozhodli pre Zelenú energiu, už teraz pomohli k rozbehu šiestich užitočných projektov. Došlo k obnove Dubovej aleje v Novom Ruskove a zveľadeniu mestského parku v Čiernej nad Tisou. Na podporu včelárstva vznikol náučný chodník pri školskej včelnici v Spišskej Novej Vsi a vyrástol aj levanduľový háj v extraviláne obce Rudník. 

A keďže zelené plochy majú priamu zásluhu na pohlcovaní skleníkových plynov, zrevitalizovala sa komunitná záhrada v Ťahanovciach a pracuje sa na vytvorení školských záhrad priamo v areáloch škôl na východnom Slovensku. Čoskoro, aj vďaka vášmu záujmu o zelenú budúcnosť, pribudnú ďalšie projekty.

Ako prispieť k zelenej budúcnosti?

Určite sa potešíte, že zmenu na Zelenú energiu môžete podstúpiť jednoducho a bez námahy. Okrem toho, že tým hneď znížite vašu uhlíkovú stopu, investujete aj do budúcnosti ďalších generácií. Nechajte váš kontakt a všetko potrebné k zníženiu uhlíkovej stopy s vami preberieme.

Ako sa môžete sťažovať na rušenie nočného kľudu

Rušenie nočného kľudu a susedov hlasným televízorom
shutterstock

Pokoj a ticho berieme pri bývaní v byte, ale aj dome za samozrejmosť. Zabezpečuje ich dodržiavanie pravidiel nočného kľudu.

Poznáte ich?

Akoby vyzeralo respektíve skôr znelo, keby hluk zo strojov, ohňostroja či hlasná hudba z domácej oslavy alebo grilovačky znela z každého dvora či okien bytu každý večer?

Susedské vzťahy sú pre vytvorenie spokojného domova jedným z najdôležitejších faktorov a ich kvalitu v mnohých prípadoch určuje hlučnosť v nočných hodinách. Pri bývaní v byte aj počas dňa. Predsa len obojstranná ohľaduplnosť je na mieste.

Ako definuje nočný kľud zákon a legislatíva

O nočnom kľude hovorí Priestupkový zákon. Podľa § 47 ods. 1 písm. b) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení noviel (ďalej len “Priestupkový zákon”) upravuje, že priestupku sa dopustí ten, kto poruší nočný kľud, hoci samotný nočný kľud zákon sám nešpecifikuje. Prihliada na zákon o ochrane zdravia ľudí, ktorý definuje nočný čas od 22:00 hod. do 06:00 hod.

Nočný čas kľudu je od 22:00 hod. do 06:00 hod.

Občania sú povinní zabezpečiť zamedzenie používania zariadení, strojov či vozidiel, ktoré vytvárajú hluk, a ktorý môžu regulovať. Rovnako, rozhlasové a televízne prijímače, hudobné nástroje môžeme používať spôsobom a v hlasitosti, ktorá neruší nezúčastnené osoby. V najčastejšom prípade našich susedov.

Nočný kľud v paneláku, cez leto, víkend alebo na dedine

Nočný kľud je len jeden. Zákon nepozná žiadne rozdiely, preto sa nedajte odbiť susedom, ktorý vám hovorí, že je predsa leto alebo víkend. Nárok na pokoj máme všetci minimálne do desiatej hodiny večer do šiestej hodiny ráno.

Aj hluk má svoje hranice, ktoré sa neoplatí prekročiť

Cez deň dovolená hranica predstavuje maximálne 50 decibelov. V nočných hodinách sa znižuje na úroveň maximálne 45 decibelov. Pre ilustráciu okolo 70 až 80 decibelov môže vyprodukovať ruch na križovatke, alebo 50 decibelov dokáže vydávať práčka či vysávač staršieho typu.

Koľko decibelov je aký hluk?

Prah počuteľnosti (0), sotva počuteľné (10), šepot (30), tichý rozhovor, mierny dážď (50), mierne hlučné – auto, vysávač, práčka, uličný ruch (80), veľmi hlučné – motorka na ulici (100), nepríjemne hlučné – diskotéka, rockový koncert, prúdové lietadlo (120), bolestivo hlučné, výstrel z dela (viac ako 130)

Ako sa brániť voči hlučným susedom?

V prípade, že ste obeťami nadmerného hluku, máte právo volať štátnu alebo mestskú políciu. Obe majú rovnaké právomoci a môžu za rušenie nočného kľudu udeliť pokutu až do výšky 33 €.

Za rušenie nočného kľudu môžete dostať pokutu do výšky 33 €.

Samozrejme je veľmi náročné určiť prekročenie dovolenej hranice hluku, nakoľko príslušníci štátnych zložiek nemajú k dispozícii hlukomer.

Okrem priestupkového zákona, dodržiavanie nočného kľudu upravujú všeobecnými záväznými nariadeniami, ktoré sa týkajú verejného poriadku aj obce a mestá. Ak váš sused podľa vás opakovane porušuje váš nočný pokoj, môžete na obecný alebo mestský úrad podať aj občiansku sťažnosť.

Medzi najčastejšie spôsoby, ktorými sa ľudia dopúšťajú rušenia nočného pokoja patrí hlasné zhováranie, vykrikovanie, hlasné vyspevovanie, zvukové efekty, hlučná jazda na motorke, púšťanie rozhlasových a televíznych prijímačov nad izbovú počuteľnosť či zavýjanie psov v bytových domov.

V prípade hluku pri prerábke bytu platia rovnaké pravidlá. Všetky rekonštrukčné práce by mali byť ukončené pred 22:00 hod. Dobrým mravom a prejavom slušnosti susedov je na hluk spojený s rekonštrukciou vopred upozorniť.

1. Obráťte sa na obec

Podľa Občianskeho zákonníka sa každý občan môže obrátiť na obec a žiadať, aby mu obec s týmto problémom pomohla. Podľa § 5 Občianskeho zákonníka platí: “Ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na obci. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany na súde.”

2. Podajte žalobu na túto osobu

Ak by to nepomohlo a rušiteľ nočného kľudu by pokračoval, podľa § 127 Občianskeho zákonníka je možné podať na túto osobu žalobu. V súdnom konaní je potrebné preukázať, že dochádza k rušeniu hlukom. Súd takejto osobe môže zakázať, aby rušila svojich susedov hlukom.

3. Podajte návrh na exekúciu alebo trestné oznámenie

Ak by ani po súdnom konaní nedošlo k náprave, tak je možné podať návrh na exekúciu. Ak by sa minula účinkom aj exekúcia, je možné podať trestné oznámenie a takýto porušovateľ môže byť odsúdený za marenie výkonu úradného rozhodnutia aj trestnoprávne. Môže mu byť uložený trest odňatia slobody.

Jedným z riešení, ktoré sú ale už trochu extrémnejšie je riešiť to cez súd a predaj bytu porušovateľa. Aj taká je právomoc súdu.

Ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome svojím konaním zasahuje do výkonu vlastníckeho práva ostatných vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov v tomto dome takým spôsobom, že obmedzuje alebo znemožňuje výkon vlastníckeho práva tým, že hrubo poškodzuje byt alebo nebytový priestor, spoločné časti domu, spoločné zariadenia domu, spoločné nebytové priestory, príslušenstvo alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome, alebo neplní povinnosti uložené rozhodnutím súdu, môže súd na návrh spoločenstva alebo niektorého vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome nariadiť predaj bytu alebo nebytového priestoru.

Niekedy postačí dobré slovo

Zamyslite sa nad tým, ako dodržiavate nočný kľud vy a vaše okolie. Ak sa stane obeťou jeho porušovania, predtým než zavoláte políciu alebo napíšete sťažnosť, skúste narušiteľa upozorniť a dobrým slovom vyriešiť celú situáciu.

Odborný garant článku: JUDr. Milan Ficek, advokát, online právna poradňa