Na čo všetko slúži záložná zmluva na nehnuteľnosť

shutterstock

Záložnú zmluvu uzatvára veriteľ a dlžník alebo tretia osoba. Zmluva oprávňuje veriteľa domáhať sa uspokojenia pohľadávky, ak nie je splnená načas.

Jej podmienkou je uzavretie v písomnej podobe a pôvod pohľadávky nie je rozhodujúci.

Založiť môžete aj iné veci či práva. Pokiaľ ide o vec hnuteľnú, tá písomnú formu nepotrebuje.

Na čo slúži záložná zmluva?

Hlavnou funkciou záložnej zmluvy je zabezpečiť pohľadávku veriteľa a posilniť jeho právne postavenie, ak má pochybnosti voči dlžníkovi, či tento svoj dlh splní. Na druhej strane záložná zmluva núti dlžníka, aby svoj dlh splnil. Ak dlžník nepsplatí svoj dlh, veriteľ môže uspokojiť svoju pohľadávku priamo zo zálohu.

Vznik, zánik a trvanie záložného práva

Záložné právo k nehnuteľnostiam vzniká zápisom vkladu do katastra nehnuteľností. Vznik, trvanie a zánik závisí na trvaní hlavnej pohľadávky. Záložné právo môže byť zriadené tiež v pohľadávke, ktorá vznikne v budúcnosti.

Zriadenie práva prechádza jeho vzniku, zapisuje sa vkladom a zriaďuje sa zvyčajne na základe záložnej zmluvy či rozhodnutím súdneho, správneho alebo exekučného orgánu.

Čo obsahuje záložná zmluva

Záložná zmluva obsahuje tieto náležitosti:

 • zmluvné strany – osobné údaje,
 • zabezpečená pohľadávka – zriaďuje záložné právo,
 • predmet zálohu,
 • hodnota istiny – ak nie je uvedená hodnota pohľadávky.

Zmluvné strany

 • veriteľ pohľadávky,
 • dlžník – povinný dlžník pohľadávky,
 • tretia osoba na strane dlžníka – vlastník nehnuteľnosti.

Zmluvu o pôžičke môže teda založiť dcéra, ktorá bude v tomto prípade záložným dlžníkom, no pohľadávka na vrátenie pôžičky bude zabezpečená záložným právom na byt matky. Matka je záložca a uzatvorí zmluvu o zriadení záložného práva.

Ako to vyzerá v praxi?

Záložné právo využívajú najmä hypotekárne banky, ktoré poskytujú klientom úvery na kupovanie nehnuteľností. Pred zriadením banky vyžadujú ocenenie súdnym znalcom, ale i určenie reálnej predajnej ceny.

K poskytnutiu úveru je uzatvorenie záložnej zmluvy nevyhnutné. Podpisuje ju ešte vlastník nehnuteľnosti, teda predávajúci. Takúto zmluvu musí podpísať osobne, nemôže splnomocniť inú osobu.

Na jednu nehnuteľnosť môže byť viazaných viacero záložných práv. No úver nesmie byť zabezpečovaný záložným právom na nehnuteľnosť, na ktorú viazne právo tretej osoby.

Nehnuteľnosť musí byť zabezpečený prístup k verejnej komunikácii. Na liste vlastníctva nesmie byť:

 • predkupné právo,
 • zabezpečovací prevod práva,
 • vecné bremeno osobnej povahy (doživotné bývanie a užívanie),
 • iné vecné bremená (prípojky).

Postup uzatvárania záložnej zmluvy

 1. list vlastníctva – dôkaz o tom, že sa k nehnuteľnosti neviaže iné záložné právo,
 2. uvedenie zabezpečovacej pohľadávky alebo istiny,
 3. postup k podávaniu návrhu na vklad záložného práva,
 4. poistenie nehnuteľnosti veriteľom.

Následne treba uviesť,

 1. kto podá návrh na zrušenie,
 2. spôsob preukázania splneného záväzku,
 3. bezodkladné vystavenie dokladu o uhradení pohľadávky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Vieme, na čo všetko by ste si mali dať pozor pri kúpe bytu

shutterstock

Kúpa bytu je pre väčšinu z nás najväčšia finančná transakcia za celý život. Pri jeho kúpe sa tak netreba ponáhľať, ale byť skôr opatrný.

V tomto článku vám ukážem, na ktoré veci si treba dávať pozor.

Na čo si musíte dať pozor pri kúpe bytu

 1. overte si údaje o majiteľovi – ako prvá vec je preverenie majiteľa nahliadnutím do originálu listu vlastníctva, kde nájdete presné údaje o majiteľovi a osobách, ktoré môžu nakladať s nehnuteľnosťou. Ak je predávajúci jeden zo spoluvlastníkov nehnuteľnosti, je potrebné uzatvoriť zmluvu o prevode vlastníctva k bytu so všetkými spoluvlastník­mi bytu.
 2. stav vlastníka – je dôležité zistiť, v akom stave je vlastník nehnuteľnosti a či nie je v manželstve. Ak v manželstve je, musí svojho partnera požiadať o potvrdenie, že predmetná nehnuteľnosť je v jeho výlučnom vlastníctve, a nie predmetov bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
 3. ťarchy a vecné bremenású najmä vecná bremená, predkupné právo, doživotné užívanie, exekúcia a iné práva, ktoré musia byť pred prevodom nehnuteľnosti na liste vlastníctva vymazané
 4. technický stav nehnuteľnosti – mali by ste si dať pozor na rôzne technické nedostatky, ktoré vám môžu byť na prvý pohľad skryté. Napr. popraskané múry, plesne a pod.
 5. dôkladná kúpna zmluva nehnuteľnosti, ktorú by mal pripraviť, resp. minimálne pred podpisom skontrolovať skúsený právnik. Tak budete skutočne chránený pred možnými problémami.