Na čo všetko slúži záložná zmluva na nehnuteľnosť

Oprávňuje veriteľa domáhať sa uspokojenia jeho pohľadávky.

Simona Porubská

Aktualizované
7. augusta 2018

Kategórie
Ako dobre bývať

Na čo všetko slúži záložná zmluva na nehnuteľnosť
5 4 hodnotení

Záložnú zmluvu uzatvára veriteľ a dlžník alebo tretia osoba. Zmluva oprávňuje veriteľa domáhať sa uspokojenia pohľadávky, ak nie je splnená načas.

Jej podmienkou je uzavretie v písomnej podobe a pôvod pohľadávky nie je rozhodujúci.

Založiť môžete aj iné veci či práva. Pokiaľ ide o vec hnuteľnú, tá písomnú formu nepotrebuje.

Na čo slúži záložná zmluva?

Hlavnou funkciou záložnej zmluvy je zabezpečiť pohľadávku veriteľa a posilniť jeho právne postavenie, ak má pochybnosti voči dlžníkovi, či tento svoj dlh splní. Na druhej strane záložná zmluva núti dlžníka, aby svoj dlh splnil. Ak dlžník nepsplatí svoj dlh, veriteľ môže uspokojiť svoju pohľadávku priamo zo zálohu.

Vznik, zánik a trvanie záložného práva

Záložné právo k nehnuteľnostiam vzniká zápisom vkladu do katastra nehnuteľností. Vznik, trvanie a zánik závisí na trvaní hlavnej pohľadávky. Záložné právo môže byť zriadené tiež v pohľadávke, ktorá vznikne v budúcnosti.


Zriadenie práva prechádza jeho vzniku, zapisuje sa vkladom a zriaďuje sa zvyčajne na základe záložnej zmluvy či rozhodnutím súdneho, správneho alebo exekučného orgánu.

Čo obsahuje záložná zmluva

Záložna zmluva obsahuje tieto náležitosti:

 • zmluvné strany – osobné údaje,
 • zabezpečená pohľadávka – zriaďuje záložné právo,
 • predmet zálohu,
 • hodnota istiny – ak nie je uvedená hodnota pohľadávky.

Zmluvné strany

 • veriteľ pohľadávky,
 • dlžník – povinný dlžník pohľadávky,
 • tretia osoba na strane dlžníka – vlastník nehnuteľnosti.

Zmluvu o pôžičke môže teda založiť dcéra, ktorá bude v tomto prípade záložným dlžníkom, no pohľadávka na vrátenie pôžičky bude zabezpečená záložným právom na byt matky. Matka je záložca a uzatvorí zmluvu o zriadení záložného práva.

Ako to vyzerá v praxi?

Záložné právo využívajú najmä hypotekárne banky, ktoré poskytujú klientom úvery na kupovanie nehnuteľností. Pred zriadením banky vyžadujú ocenenie súdnym znalcom, ale i určenie reálnej predajnej ceny.

K poskytnutiu úveru je uzatvorenie záložnej zmluvy nevyhnutné. Podpisuje ju ešte vlastník nehnuteľnosti, teda predávajúci. Takúto zmluvu musí podpísať osobne, nemôže splnomocniť inú osobu.


Na jednu nehnuteľnosť môže byť viazaných viacero záložných práv. No úver nesmie byť zabezpečovaný záložným právom na nehnuteľnosť, na ktorú viazne právo tretej osoby.

Nehnuteľnosť musí byť zabezpečený prístup k verejnej komunikácii. Na liste vlastníctva nesmie byť:

 • predkupné právo,
 • zabezpečovací prevod práva,
 • vecné bremeno osobnej povahy (doživotné bývanie a užívanie),
 • iné vecné bremená (prípojky).

Postup uzatvárania záložnej zmluvy

 1. list vlastníctva – dôkaz o tom, že sa k nehnuteľnosti neviaže iné záložné právo,
 2. uvedenie zabezpečovacej pohľadávky alebo istiny,
 3. postup k podávaniu návrhu na vklad záložného práva,
 4. poistenie nehnuteľnosti veriteľom.

Následne treba uviesť,

 1. kto podá návrh na zrušenie,
 2. spôsob preukázania splneného záväzku,
 3. bezodkladné vystavenie dokladu o uhradení pohľadávky.
Na čo všetko slúži záložná zmluva na nehnuteľnosť
5 4 hodnotení

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Ako na podielové spoluvlastníctvo nehnuteľností

Všetci majitelia vlastnia danú vec ako celok a žiaden z nich nemá konkrétnu časť.

Simona Porubská

Aktualizované
10. júna 2018

Kategórie
Ako dobre bývať

Ako na podielové spoluvlastníctvo nehnuteľností
4.8 4 hodnotení

Podielové spoluvlastníctvo je vlastnícky vzťah minimálne dvoch osôb k istej nehnuteľnosti (veci). Dôležité je pochopiť to, že všetci majitelia vlastnia danú vec ako celok a žiaden z nich nemá konkrétnu časť.

Výška spoluvlastníckeho podielu sa určuje percentuálne alebo zlomkom a nepredstavuje reálnu časť na veci.
Podstava spoluvlastníctva tkvie v tom, že každý sa podieľa na právach a povinnostiach v takom rozsahu, ktorý zodpovedá veľkosti jeho podielov.

Vznik podielového vlastníctva

Ak podiel nie je vyjadrený konkrétnym číslom, musí platiť zákonná domnienka o rovnosti všetkých podielov. Ako spoluvlastnícky podiel vzniká?

 • právnym predpisom,
  • dedením,
  • vysporiadaním manželstva,
  • vydržaním,
 • právnym úkonom,
  • dohodou o kúpe,
  • zmluvou o prevode spoluvlastníckeho podielu,
  • dohodou o založení spoluvlastníckych vzťahov,
 • rozhodnutím súdu.

Zaobchádzanie so spoločnou nehnuteľnosťou

Ide najmä o údržbu, opravu, úpravu a používanie spoločnej nehnuteľnosti. Pri rozhodovaní o hospodárení sa najčastejšie uplatňuje väčšinový princíp, ktorý je založený na veľkosti podielov vlastníkov.

Ako môžete nakladať so svojim podielom?


 • prevedenie na iného majiteľa,
 • darovanie,
 • prenechanie inej osobe závetom.

Ako vyzerá podielového spoluvlastníctvo reálne?

Bohužiaľ, nezhody pri spoločnom vlastníctve nie sú ničím výnimočným. Spolu so svojím súrodencom zdedíte po starej mame byt, ktorý zrekonštruujete.

Váš brat/sestra žijú v byte, ktorý máte v spoločnom vlastníctve. Pri rekonštrukcii od vás vyžadujú peniaze. Ako spoluvlastník bytu ste povinný podieľať sa na obnove a udržiavaní spoločných častí a spoločných zariadení domu, v ktorom sa byt nachádza.

Treba si uvedomiť to, že podriadiť sa musí ten, kto má menšiu časť majetku. Výnimkou sú len situácie, pri ktorých ide o podstatné zmeny pri hospodárení. Menšinové práva sú chránené predkupným právom.

Spoluvlastníci musia nehnuteľnosť predávať za rovnakú sumu ako tretej osobe, s výnimkou prevádzania nehnuteľnosti na blízku osobu.

Platenie daní

Pri daní z nehnuteľností je povolená úprava spoluvlastníkmi, najlepšie písomnou dohodou. Tiež si môžete určiť svojho zástupcu. Ak nehnuteľnosť prenajímate, každý z vlastníkov sa musí zaregistrovať na daňový úrad (samozrejme, len ak zaregistrovaný ešte nie ste).


Daňové priznanie podáva každý vlastník samostatne podľa spoluvlastníckych podielov. Príjem z prenájmu si rozdelíte a uvádzate len svoj podiel.

Zánik podielového vlastníctva

Dohodou

Táto forma je oveľa preferovanejšia. Ak neuspejete, jedinou cestou je súd. Je dôležité, aby dohoda upravovala všetky vzájomná práva, povinnosti a nároky, akými sa podielové vlastníctvo ruší. Nesmiete zabudnúť ani na zákonné ustanovenia:

 • písomnú formu,
 • uvedenie na kataster.

Rozhodnutím súdu

 • rozdelenie veci,
 • prikázanie 1. alebo viacerým spoluvlastníkom za náhradu,
 • predaj 3. osobe a rozdelenie sumy medzi spoluvlastníkov podľa veľkosti podielu.