Ako a kedy môžete získať príspevok na bývanie od štátu

shutterstock

Príspevok na bývanie je jednou z foriem akou vám štát dokáže pomôcť pokiaľ sa nachádzate v hmotnej núdzi a potrebujete získať financie na svoje bývanie. Aké podmienky je potreba splniť, aby vám vznikol nárok na príspevok na bývanie sa dozviete v tomto článku.

Čo všetko musí spĺňať osoba, ktorá chce o príspevok požiadať

Hmotná núdza je stav, keď príjem človeka nedosahuje sumy životného minima. Ide o osobu, ktorá vzhľadom na svoj vek, zdravotný stav alebo z iných vážnych dôvodov sama vlastným pričinením si nemôže alebo nevie zabezpečiť príjem. Pokiaľ sa nachádzate v hmotnej núdzi, máte nárok na príspevok na bývanie od úradu práce, ale zároveň musíte spĺňať zopár ďalších podmienok.

Musíte mať ľudovo povedané strechu nad hlavou, to znamená, že musíte byť buď:

 1. vlastníkom bytu alebo rodinného domu,
 2. nájomcom bytu/rodinného domu,
 3. nájomcom obytnej miestnosti v zariadení pre trvalé bývanie.

Ďalšou podmienkou pre osobu, ktorá chce požiadať o príspevok na bývanie je úhrada nákladov spojených s bývaním. Musíte tiež predložiť doklad o zaplatení nákladov na bývanie za posledných šesť kalendárnych mesiacov. V prípade, že máte nejaké nedoplatky musíte preukázať uznanie dlhu a súčasne dohodu o splátkach.

Žiadateľ musí mať trvalé alebo prechodné bydlisko na území Slovenskej republiky. Nehnuteľnosť určená na bývanie sa musí nachádzať tiež na Slovensku.

Aká je výška príspevku na bývanie

Výška príspevku na bývanie je:

 • 55,80 € mesačne, ak ide o jedného občana v hmotnej núdzi,
 • 89,20 € mesačne, ak ide o občana v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú.

Pokiaľ chcete požiadať o príspevok na bývanie a ste v spoločnom nájme s ďalšími osobami, ktoré chcú o príspevok tiež požiadať, oplatí sa vám požiadať o príspevok spoločne, nie samostatne. Ako vidíte, výška spoločného príspevku je o 33,4 € vyššia než u samostatného príspevku.

príspevok na bývanie
pexels.com

Kto automaticky spĺňa podmienky a príspevok dostane

Žiadosť o príspevok sa nebude skúmať a podmienky okamžite splní ten, kto je v hmotnej núdzi a:

 • poberá starobný dôchodok,
 • ten kto poberá starobný dôchodok, inú dôchodkovú dávku alebo sociálny dôchodok a dovŕšil 62 rokov,
 • ten, komu je poskytovaná starostlivosť v sociálnych zariadeniach celoročne s poskytnutím bývania.

Vašu žiadosť spolu s tým, či spĺňate podmienky posúdi úrad raz za šesť mesiacov.

Ako požiadať o príspevok na bývanie?

Žiadosť musíte podať osobne na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta vašeho trvalého bydliska. Zamestnanec úradu vám poskytne príslušné písomné tlačivo, ktoré následne vyplníte. Na úrade sa budete musieť preukázať, že ste vlastníkom alebo nájomcom bytu/rodinného domu a že ste uhradili všetky náklady spojené s bývaním za posledných šesť mesiacov.

O príspevok na bývanie musíte požiadať písomne a v žiadosti musí byť uvedené:

 • meno a priezvisko,
 • dátum narodenia,
 • rodné číslo, ak je pridelené,
 • adresa trvalého alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby a ďalších s ňou spoločne posudzovaných osôb na území Slovenska,
 • adresa, kde sa nachádza byt, rodinný dom alebo obytná miestnosť, ktoré oprávnená osoba a s ňou spoločne posudzované osoby užívajú na bývanie a na ktoré si oprávnená osoba uplatňuje nárok na príspevok.

Rada na záver

Záležitosti ohľadom poskytovania pomoci pre človeka v hmotnej núdzi môžu byť dosť komplikované, preto odporúčame ísť sa informovať priamo na oddelenie pomoci hmotnej núdzi UPSVaR v mieste vášho trvalého bydliska.

Komentáre (18)

 1. Dobrý deň, chcem sa opýtať o čo všetko môžem požiadať štát, som nezamestnaný a nepoberám žiadne príspevky, bývam u babky, ktorá má dôchodok 515 € ak poplati všetko jak byt, energie atď, ostane jej 150 € na celý mesiac, ďakujem za odpoveď

Ďalšie komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Kedy platiť a kedy neplatiť daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti

redakcia

Stav informácií v tomto článku je platný k 01.04.2019.

Viete, kedy ste od platenia dane z príjmu pri predaji nehnuteľnosti oslobodení? A aké dane či odvody vlastne budete platiť pri predaji? Na vaše otázky zodpovieme priamo v článku.

Chcete predať nehnuteľnosť, ktorú ste zdedili, kúpili alebo ste ju dostali do daru?

Ak ste zdaniteľná osoba, ktorá nepodniká v obchodovaní s nehnuteľnosťami, by ste mali mať na pamäti 2 typy daňových povinností.

Samozrejme, sú prípady, v ktorých ste od dane a odvodov oslobodení.

Prečítajte si viac o daniach a odvodoch pri predaji nehnuteľností. Byť obozretný sa vyplatí, zbytočne neprídete o svoje peniaze.

Daňová povinnosť fyzických osôb – nepodnikateľov

 • daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti – povinnosť voči štátu
 • daň z nehnuteľnosti – vzťah s obcou, mestom

Daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti po 1.1.2011

Sa platí z rozdielu medzi predajnou cenou a cenou, za ktorú ste nehnuteľnosť nadobudli. Výsledkom je kladný rozdiel, ktorý môžete znížiť o vynaložené náklady. Následne platíte daň vo výške:

 • 19 % (ak je základ dane do 36 256,37 €)
 • 25 % (ak je základ dane nad 36 256,37 €)

Príjem z predaja je potrebné uviesť v daňovom priznaní za kalendárny rok, kedy bol dosiahnutý príjem z predaja nehnuteľnosti.

daňové priznanie
redakcia
Vzor tlačiva pre daňové priznanie pri predaji nehnuteľnosti

Daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti nadobudnutej pred 1.1.2011

Ak ste sa stali vlastníkom nehnuteľnosti pred 1.1.2011, ste od dane z príjmu predaja nehnuteľnosti oslobodení. Podmienkou je 2 ročný trvalý pobyt v predávanej nehnuteľnosti.

Po tomto dátume podmienka zo zákona vypadla.

Kedy príjem za predaj nehnuteľností nadobudnutej po 1.1.2011 nemusíte zdaniť?

 • pri predaji nehnuteľnosti získaného kúpou po uplynutí 5 rokov od jej získania (platí len, ak budova či dom nie je v obchodnom majetku firmy)
 • pri predaji nehnuteľnosti získanou dedením v priamom rade po uplynutí 5 rokov u poručiteľa a v nepriamom rade po uplynutí 5 rokov u dediča, ak nie je v obchodnom majetku firmy
 • pri predaji nehnuteľnosti vydanej podľa osobitých predpisov (v reštitúcii)
 • pri predaji nehnuteľnosti po uplynutí 5 rokov od jej vyradenia z obchodného majetku

Daň z nehnuteľnosti

Ide o 2. povinnosť, teda o platenie dane z nehnuteľností vo vzťahu k obci, či mestu. Daňové priznanie je potrebné podať do 31.01. nasledujúceho roka ako čiastkové priznanie pri zániku daňovej povinnosti.

Čo by malo daňové priznanie obsahovať?

 • všetky príjmy tuzemské a zahraničné,
 • príjmy zo závislej činnosti – zamestnania tuzemské a zahraničné

Ak je vyčíslená daň príliš vysoká, teda schopná ohroziť zabezpečenie základných životných potrieb, môžete požiadať o odklad platenia alebo platiť splátkami.

Správcom dane je daňový úrad, ktorý sídli v krajskom meste.

Príslušnosť k danému správcovi závisí na vašom trvalom bydlisku. Ak ste právnickou osobou, patríte k správcovi v krajskom meste, kde firma sídli.

Sankcie daňového priznania

Sankcie a pokuty úpravu daňový poriadok – §155 a nasl. zákona č. 563/2009 Z.z.

Pokuta môže byť pridelená za:

 • podanie priznania po lehote
 • nepodanie daňového priznania

Sankčný úrok alebo úrok z omeškania sa vyrubuje za daň priznanú, ale nezaplatenú v lehote, či zaplatenú v nesprávnej výške. Sankcia sa počíta ako 4-násobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky.

Kedy sa daňové priznanie k dani z príjmu fyzickej osoby nepodáva?

Daň sa neplatí v prípade, že:

 • vaše celkové príjmy nepresiahnu 50 % (t. j. sumu 1 968,78 EUR) nezdaniteľnej časti základu dane (19-násobok životného minima)
 • celková vypočítaná daň nepresiahne za predchádzajúce zdaňovacie obdobie zákonom stanovenú hranicu 17 EUR (ak si žiadate o daňový bonus, tak hranica je 5 EUR)

Nemôžete počkať 5 rokov s predajom nehnuteľnosti?

Ak nechcete čakať 5 rokov, máte možnosť znížiť daň.

Chcete vedieť, ako ušetriť?

 • pri predaji kúpenej nehnuteľnosti je výdavkom zaplatená kúpna suma
 • pri predaji zdedenej nehnuteľnosti je výdavkom cena podľa toho, či ste ju zdedili do 31.12.2015 t.j. reprodukčnou cenou v čase nadobudnutia alebo po tomto dátume t.j. všeobecnou cenou v čase zdedenia
 • pri predaji darovanej nehnuteľnosti sa prihliada na skutočnosť, či bol príjem z predaja v čase darovania oslobodený od dane z príjmu:
  • oslobodený príjem – výdavkom je cena zistená v čase darovania
  • neoslobodený príjem – výdavkom je obstarávacia cena, za ktorú nehnuteľnosť nadobudol darca
 • pri predaji môžete uplatniť:
  • preukázateľné výdavky na technické zhodnotenia
  • výdavky súvisiace s predajom
  • náklady na obstaranie a výrobu vo vlastnej réžii znaleckým posudkom

Vlastníte nehnuteľnosť s manželom/manželkou?

Príjem z jej predaja sa zahŕňa do základu dane u oboch z vás v rovnakom pomere. To isté platí aj pri výdavkoch, ak sa nedohodnete inak. Musí platiť podmienka bezpodielového vlastníctva a nezapísania nehnuteľnosti v obchodnom majetku.

Ak nehnuteľnosť slúži na dosahovanie a udržiavanie príjmov z podnikania a je zahrnutá v obchodnom majetku, tak sa príjem z jej predaja delí v pomere, v akom ste ju využívali.

Ďalšia možnosť je podielové spoluvlastníctvo. Príjem sa zarátava podľa pomerov a tiež aj výdavky.

Na záver

Rozhodujete sa predať nehnuteľnosť?

Poctivo zvážte všetky kroky, aby ste sa vyhli plateniu privysokých daní. Veríme, že sa rozhodnete správne.

zdroj: financnasprava.sk

Odborný garant článku: Milan Polician, riaditeľ, mojedane.sk