Kedy platiť a kedy neplatiť daň z predaja nehnuteľnosti

Ukážeme vám, v ktorých prípadoch daň z predaja nehnuteľnosti platiť nemusíte.

Simona Porubská

Aktualizované
23. augusta 2018

Kedy platiť a kedy neplatiť daň z predaja nehnuteľnosti
4.4 11 hodnotení

Viete, kedy ste od platenia dane z predaja nehnuteľnosti oslobodení? A aké dane vlastne budete platiť pri predaji? Na vaše otázky zodpovieme priamo v článku.

Chcete predať nehnuteľnosť, ktorú ste zdedili či kúpili?

Ak ste fyzická osoba, ktorá nepodniká, pri obchodovaní s nehnuteľnosťami by ste mali mať na pamäti 2 typy daňových povinností.

Samozrejme, sú prípady, v ktorých ste od platby oslobodení.

Prečítajte si viac o daniach z predaja nehnuteľností. Byť obozretný sa vyplatí, zbytočne neprídete o svoje peniaze.


Daňová povinnosť fyzických osôb – nepodnikateľov

 • daň z príjmu predaja nehnuteľnosti – povinnosť voči štátu
 • daň z nehnuteľnosti – vzťah s obcou, mestom

Daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti po 1.1.2011

Sa platí z rozdielu medzi predajnou cenou a cenou, za ktorú ste nehnuteľnosť nadobudli. Výsledkom je kladný rozdiel, ktorý môžete znížiť o vynaložené náklady. Následne platíte daň vo výške:

 • 19% (do 35 022,31 €)
 • 25% (nad 35 022,31 €)

Príjem z predaja je potrebné uviesť v najbližšom daňovom priznaní.

daňové priznanie
Vzor tlačiva pre daňové priznanie pri predaji nehnuteľnosti

Daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti pred 1.1.2011

Ak ste sa stali vlastníkom nehnuteľnosti pred 1. 1. 2011, ste od dane z príjmu predaja nehnuteľnosti oslobodení. Podmienkou je 2 ročný trvalý pobyt v predávanej nehnuteľnosti.

Po tomto dátume podmienka zo zákona vypadla.

Kedy príjem za predaj nehnuteľností nemusíte zdaniť?

 • pri predaji nehnuteľnosti po uplynutí 5 rokov od jej získania (platí len, ak budova či dom nie je v obchodnom majetku firmy)
 • pri predaji nehnuteľnosti získanou dedením po uplynutí 5 rokov, ak nie je v obchodnom majetku firmy
 • pri predaji nehnuteľnosti vydanej podľa osobitých predpisov
 • pri predaji nehnuteľnosti po uplynutí 5 rokov od jej vyradenia z obchodného majetku

Podávanie daňového priznania

Ide o 2. povinnosť, teda o platenie dane z nehnuteľností vo vzťahu k obci, či mestu. Daňové priznanie je potrebné podať do 31.3. nasledujúceho roka. Daň platíte v rovnakej lehote.


Čo by malo daňové priznanie obsahovať?

 • všetky príjmy
 • príjmy zo závislej činnosti – zamestnania

Ak je vyčíslená daň príliš vysoká, teda schopná ohroziť zabezpečenie základných životných potrieb, môžete požiadať o odklad platenia alebo platiť splátkami.

Správcom dane je daňový úrad, ktorý sídli v krajskom meste.

Príslušnosť k danému správcovi závisí na vašom trvalom bydlisku. Ak ste právnickou osobou, patríte k správcovi, v krajskom meste, kde firma sídli.

Sankcie daňového priznania

Sankcie a pokuty úpravu daňový poriadok – §155 a nasl. zákona č. 563/2009 Z.z.


Pokuta môže byť pridelená za:

 • podanie priznania po lehote
 • nepodanie daňového priznania

Sankčný úrok alebo úrok z omeškania sa vyrubuje za daň priznanú, ale nezaplatenú v lehote, či zaplatenú v nesprávnej výške. Sankcia sa počíta ako 4-násobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky.

Kedy sa daňové priznanie nepodáva?

Daň sa neplatí v prípade, že:

 • vaše celkové príjmy nepresiahnu 50% nezdaniteľnej časti základu dane (19-násobok životného minima)
 • celková vypočítaná daň nepresiahne za predchádzajúce zdaňovacie obdobie zákonom stanovenú hranicu (v súčasnosti 5 EUR)

Nemôžete počkať 5 rokov s predajom nehnuteľnosti?

Ak nechcete čakať 5 rokov, máte možnosť znížiť daň.

Chcete vedieť, ako ušetriť?


 • pri predaji je výdavkom zaplatená kúpna suma
 • pri predaji zdedenej nehnuteľnosti je výdavkom cena v čase nadobudnutia
 • pri predaji darovanej nehnuteľnosti sa prihliada na skutočnosť, či bol príjem z predaja v čase darovania oslobodený od dane z príjmu:
  • oslobodený príjem – výdavkom je cena zistená v čase darovania
  • neoslobodený príjem – výdavkom je obstarávacia cena, za ktorú ste nehnuteľnosť nadobudli
 • pri predaji môžete uplatniť:
  • preukázateľné výdavky na technické zhodnotenia
  • výdavky súvisiace s predajom
  • náklady na obstaranie a výroby

Vlastníte nehnuteľnosť s manželom/manželkou?

Príjem z jej predaja sa zahŕňa do základu dane u oboch z vás v rovnakom pomere. To isté platí aj pri výdavkoch, ak sa nedohodnete inak. Musí platiť podmienka bezpodielového vlastníctva a nezapísania nehnuteľnosti v obchodnom majetku.

Ak nehnuteľnosť slúži na dosahovanie a udržiavanie príjmov z podnikania a je zahrnutá v obchodnom majetku, tak sa príjem z jej predaja delí v pomere, v akom ste ju využívali.

Ďalšia možnosť je podielové spoluvlastníctvo. Príjem sa zarátava podľa pomerov a tiež aj výdavky.

Na záver

Rozhodujete sa predať nehnuteľnosť?

Poctivo zvážte všetky kroky, aby ste sa vyhli plateniu privysokých daní. Veríme, že sa rozhodnete správne.


zdroj: financnasprava.sk

Kedy platiť a kedy neplatiť daň z predaja nehnuteľnosti
4.4 11 hodnotení

Komentáre (Kedy platiť a kedy neplatiť daň z predaja nehnuteľnosti)

 1. Dobrý deň
  v r. 2018 môj manžel predal byt po svojej mame, ktorá ho vlastnila viac ako 5 rokov. Je prvý dedič, teda musí alebo nemusí platiť daň z príjmu.
  Ďakujem za odpoveď
  Jana Čelková

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Ako podať daň z nehnuteľnosti

Daňové priznanie podávate len raz.

Lenka Riganová

Aktualizované
Dnes

Ako podať daň z nehnuteľnosti
4.7 6 hodnotení

Kúpili ste si vlastné bývanie, dotvárate ho podľa vašich predstáv a tešíte sa, že konečne bývate vo svojom.

Pozor však na to, aby ste v eufórii nezabudli na dôležitú povinnosť, ktorá vám zo získania novej nehnuteľnosti vyplýva a tou je podanie daňového priznania.

Kto musí podať daňové priznanie?

Povinnosť podať daňové priznanie má každý, u koho došlo v nehnuteľnostiach k zmenám, ako napr. kúpa, predaj či darovanie. Je dobré poznamenať, že pod nehnuteľnosti nespadá len byt či dom, ale i pozemok alebo garáž.

V tomto článku sa pozrieme na to, kde a ako podať daňové priznanie v prípade, že ste si kúpili novú nehnuteľnosť.

Kde priznať daň z nehnuteľnosti?

Daň z nehnuteľnosti, jednoducho povedané, sú peniaze, ktoré odovzdávate do mestskej alebo obecnej kasy. Z toho teda vyplýva, že daňové priznanie je potrebné podať na mestskom alebo obecnom úrade, podľa toho, v ktorom katastri sa vaša nová nehnuteľnosť nachádza.


Príslušné tlačivo si môžete stiahnuť zo stránky Ministerstva financií alebo si ho jednoducho vypýtať na obecnom či mestskom úrade.

Ide to aj elektronicky

Podať daňové priznanie elektronicky je nepochybne šetrné k vášmu času. Myslite však na to, že na tento úkon budete potrebovať elektronický občiansky preukaz. A vlastne nielen ten. Dôležité je tiež, aby dané mesto či obec umožňovala podanie daňového priznania touto formou.

Áno, tušíte dobre. Veľkým mestám je možné podať daňové priznanie aj elektronicky. Pri menších mestách a dedinách budete musieť využiť služby pošty alebo podať priznanie osobne.

Ak daňové priznanie zasielate poštou, odporúčame uviesť aj emailový alebo telefonický kontakt. Pre istotu.

Ako vyplniť daňové priznanie z nehnuteľnosti?

Jednoducho. Na vyplnenie tohto priznania nepotrebujete vzdelanie účtovníka a dokonca si v ňom nemusíte ani sami vypočítavať daň. Uvediete číslo parcely a orientačné a súpisné číslo pri stavbách. Pokiaľ ide o byt, tak číslo bytu. Všetky spomenuté údaje nájdete v liste vlastníctva, v rozhodnutí katastra či v kúpnej zmluve.


Pozor na lehoty

Pri kúpe nehnuteľnosti vám vzniká daňová povinnosť 1. januára kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom ste uskutočnili kúpu. Napr. kúpili ste si byt vo februári 2018, daňová povinnosť vám tak vzniká až 1. januára 2019. Daň z nehnuteľnosti ste tak povinný priznať do 31.1. 2019.

Pokiaľ na povinnosť podať daňové priznanie pozabudnete a omeškáte sa, počítajte s pokutou. V tom lepšom prípade je jej výška 5 alebo 10 €. Horná sadzba je až 3 000 €, maximálne však do výšky vyrubenej dane.

Aká bude výška dane?

Po podaní daňového priznania vám príslušné mesto alebo obec zašle rozhodnutie, zvyčajne v marci alebo v apríli. V rozhodnutí nájdete výšku vypočítanej dane, údaje na zaplatenie a termín, do kedy je potrebné tak urobiť.

Lehota na zaplatenie je do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Rozhodnutie však nadobúda právoplatnosť až po tom, čo uplynie doba na odvolanie a tá je taktiež 15 dní. Daň z nehnuteľnosti je teda potrebné uhradiť do 30 dní.

Zaujíma vás výška dane, ktorú budete musieť uhradiť? Tú vám vypočíta správca dane, pričom závisí od sadzieb, ktoré má daná obec alebo mesto schválené vo Všeobecnom záväznom nariadení. Pokiaľ vás zaujímajú sadzby, skúste navštíviť internetovú stránku konkrétnej obce či mesta.


Ak už poznáte sadzbu, daň si môžete vypočítať pomocou vzorca:

ročná sadzba dane z bytov či stavieb za m2
x
výmera bytu alebo zastavanej plochy stavby za každý aj začatý m2
=
daň

Dá sa aj ušetriť

Mesto či obec vám pri platení môže poskytnúť aj úľavu alebo úplne oslobodenie, a to najmä z dôvodu:

 • ste držiteľom preukazu ŤZP,
 • poberáte dávku v hmotnej núdzi,
 • máte vyšší vek.

Nezabudnite, že o úľavu či odpustenie dane je potrebné požiadať. Urobiť tak musíte do 31.januára a danú skutočnosť je, samozrejme, potrebné aj dokladovať.

Ak prejdete celým týmto procesom, určite vás poteší fakt, že ak už raz podáte daňové priznanie k príslušnej nehnuteľnosti, nasledujúce roky ho nemusíte opakovane podávať. Platíte už len daň na základe rozhodnutia, ktoré vám každoročne zašle obec či mesto.

zdroj: slovensko.sk