Vlastníte byt alebo dom? Ako, kedy a kde podať daň z vašej nehnuteľnosti

mladý pár študuje zmluvu
shutterstock

Kúpili ste si vlastné bývanie, dotvárate ho podľa vašich predstáv a tešíte sa, že konečne bývate vo svojom. Pozor však na to, aby ste v eufórii nezabudli na dôležitú povinnosť, ktorá vám zo získania novej nehnuteľnosti vyplýva a tou daň z nehnuteľnosti a podanie daňového priznania.

Kto musí podať daňové priznanie?

Povinnosť podať daňové priznanie má každý, u koho došlo v nehnuteľnostiach k zmenám, ako napr. kúpa, predaj či darovanie. Je dobré poznamenať, že pod nehnuteľnosti nespadá len byt či dom, ale i pozemok alebo garáž.

V tomto článku sa pozrieme na to, kde a ako podať daňové priznanie v prípade, že ste si kúpili novú nehnuteľnosť.

Kde priznať daň z nehnuteľnosti?

Daň z nehnuteľnosti, jednoducho povedané, sú peniaze, ktoré odovzdávate do mestskej alebo obecnej kasy. Z toho teda vyplýva, že daňové priznanie je potrebné podať na mestskom alebo obecnom úrade, podľa toho, v ktorom katastri sa vaša nová nehnuteľnosť nachádza.

Príslušné tlačivo si môžete stiahnuť zo stránky Ministerstva financií alebo si ho jednoducho vypýtať na obecnom či mestskom úrade.

Ide to aj elektronicky

Podať daňové priznanie elektronicky je nepochybne šetrné k vášmu času. Myslite však na to, že na tento úkon budete potrebovať elektronický občiansky preukaz. A vlastne nielen ten. Dôležité je tiež, aby dané mesto či obec umožňovala podanie daňového priznania touto formou.

Áno, tušíte dobre. Vo väčších mestách je možné podať daňové priznanie aj elektronicky. Pri menších mestách a dedinách budete musieť využiť služby pošty alebo podať priznanie osobne.

Ak daňové priznanie zasielate poštou, odporúčame uviesť aj emailový alebo telefonický kontakt. Pre istotu.

Ako vyplniť daňové priznanie z nehnuteľnosti?

Jednoducho. Na vyplnenie tohto priznania nepotrebujete vzdelanie účtovníka a dokonca si v ňom nemusíte ani sami vypočítavať daň. Uvediete číslo parcely a orientačné a súpisné číslo pri stavbách. Pokiaľ ide o byt, tak číslo bytu. Všetky spomenuté údaje nájdete v liste vlastníctva, v rozhodnutí katastra či v kúpnej zmluve.

Pozor na lehoty

Pri kúpe nehnuteľnosti vám vzniká daňová povinnosť 1. januára kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom ste uskutočnili kúpu. Napr. kúpili ste si byt vo februári 2018, daňová povinnosť vám tak vzniká až 1. januára 2019. Daň z nehnuteľnosti ste tak povinný priznať do 31.1.2019.

Pokiaľ na povinnosť podať daňové priznanie pozabudnete a omeškáte sa, počítajte s pokutou. V tom lepšom prípade je jej výška 5 alebo 10 €. Horná sadzba je až 3 000 €, maximálne však do výšky vyrúbenej dane.

Aká bude výška dane?

Po podaní daňového priznania vám príslušné mesto alebo obec zašle rozhodnutie, zvyčajne v marci alebo v apríli. V rozhodnutí nájdete výšku vypočítanej dane, údaje na zaplatenie a termín, do kedy je potrebné tak urobiť.

Lehota na zaplatenie je do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Rozhodnutie však nadobúda právoplatnosť až po tom, čo uplynie doba na odvolanie a tá je taktiež 15 dní. Daň z nehnuteľnosti je teda potrebné uhradiť do 30 dní.

Zaujíma vás výška dane, ktorú budete musieť uhradiť? Tú vám vypočíta správca dane, pričom závisí od sadzieb, ktoré má daná obec alebo mesto schválené vo Všeobecnom záväznom nariadení. Pokiaľ vás zaujímajú sadzby, skúste navštíviť internetovú stránku konkrétnej obce či mesta.

Ak už poznáte sadzbu, daň si môžete vypočítať pomocou vzorca:

ročná sadzba dane z bytov či stavieb za m2
x
výmera bytu alebo zastavanej plochy stavby za každý aj začatý m2
=
daň z nehnuteľnosti

Dá sa aj ušetriť

Mesto či obec vám pri platení môže poskytnúť aj úľavu alebo úplne oslobodenie, a to najmä z dôvodu:

 • ste držiteľom preukazu ŤZP,
 • poberáte dávku v hmotnej núdzi,
 • máte vyšší vek.

Nezabudnite, že o úľavu či odpustenie dane je potrebné požiadať. Urobiť tak musíte do 31. januára a danú skutočnosť je, samozrejme, potrebné aj dokladovať.

Ak prejdete celým týmto procesom, určite vás poteší fakt, že ak už raz podáte daňové priznanie k príslušnej nehnuteľnosti, nasledujúce roky ho nemusíte opakovane podávať. Platíte už len daň na základe rozhodnutia, ktoré vám každoročne zašle obec či mesto.

zdroj: slovensko.sk

Odborný garant článku: Milan Polician, riaditeľ, mojedane.sk

3 kroky ako podať a vypočítať daň z prenájmu vašej nehnuteľnosti

Prenájom bytu so sebou nesie aj povinnosti.

Jednou z nich je podanie daňového priznania z príjmu za kalendárny rok. Pripravili sme pre vás podrobný návod, ako bez problémov zvládnuť daňovú problematiku pre daň z prenájmu nehnuteľnosti.

Svoje daňové povinnosti uskutočníte osobným podaním daňového priznania na príslušnom daňovom úrade vo vašom meste. Ak sa pýtate, ako na to a čo všetko budete potrebovať, čítajte ďalej.

1. krok: registrácia

Podpísané zmluvy o prenájme sú len čiastočným dôvodom na oslavu výhodného obchodu. K dokonalému šťastiu chýba už len vaša registrácia na daňovom úrade. Lehotu na registráciu máte do 30 kalendárnych dní od prvého dňa prenájmu bytu.

Daňovému úradu predložíte zmluvu o prenájme a oni vám vystavia daňové registračné číslo (DIČ).

2. krok: sledovanie príjmov a výdavkov

Základom tohto kroku je vedieť si vypočítať vaše reálne výdavky, ktoré sú s prenájmom mesačne späté a zároveň mať prehľad o príjmoch z prenájmu bytu.

Výdavky sú všetky vaše mesačné náklady na byt, či už vo forme spotrebovaných energií, nájmu alebo akýchkoľvek iných výdavkov, ktoré súvisia s prenájmom bytu. Do výdavkov si však nemôžete zapísať platbu do fondu opráv alebo poistku bytu a domu.

Od roku 2013 už nie je už možné uplatniť si tzv. paušálne výdavky vo výške 40 %. Všetky výdavky musia byť skutočné a preukázateľné. Všetky faktúry a bločky si starostlivo odložte, aby ste ich pri daňovom priznaní vedeli uplatniť.

Príjmy predstavujú všetky mesačné platby od nájomcu, ktoré zodpovedajú výške odmeny, na ktorej ste sa v zmluve dohodli. Do príjmov si započítajte taktiež vrátenie prípadného preplatku z vyúčtovania od správcu, prípadne za energie, za predchádzajúci rok na váš účet.

Ak máte možnosť, nechajte si príjmy posielať na samostatný bankový účet, aby ste v platbách mali lepší prehľad. Ak túto možnosť nemáte, nič závažné sa nestane. Platby budú chodiť na váš osobný účet a vy si ich dohľadáte.

V súlade s §6 ods. 13 Zákona o dani z príjmov sa môžete rozhodnúť, či budete výdavky ako i príjmy z prenájmu evidovať prostredníctvom jednoduchého alebo podvojného účtovníctva alebo radšej využijete možnosť vedenia daňovej evidencie pre daň z prenájmu nehnuteľosti.

kľúče v rukách

V evidencii je potrebné viesť záznamy o:

 • príjmoch a daňových výdavkoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane vrátane prijatých a vydaných dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,
 • hmotnom a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku,
 • zásobách a pohľadávkach,
 • záväzkoch.

V celom procese môžete ušetriť čas a prenechať túto prácu učtovníčke alebo ušetriť financie a viesť si evidenciu samostatne. Hoci to vyzerá a znie zložito, určite to zvládnete.

Odporúčame vám viesť si vlastnú účtovnú knihu, kde si všetky položky o výdavkoch a príjmoch uvediete aj s príslušným dňom, mesiacom a rokom. Účtovnú knihu si môžete zriadiť aj v Exceli, či vo Worde, kde ju nájdete priamo v šablónach. Prípade použijete pero a papier.

3. krok: výpočet

V tomto kroku si stačí vziať len kalkulačku a môžete začať počítať. Na výpočet si pripravíte tieto podklady:

 • Príjmy za prenájom bytu za kalendárny rok do 31.12. minulého roka. (Ak by ste počítali daň za minulý rok, uviedli by ste tam rok 2018)
 • Výdavky za prenájom bytu za kalendárny rok do 31.12. minulého roka. (Postup je rovnaký ako pri príjmoch)
  Suma 500 € na daňovníka, ktorá je oslobodená od dane.

Najprv si vypočítate ročný príjem a výdavky:

Príklad

Môj mesačný príjem je 300 € a výdavky sú 150 €.

Výpočet ročného príjmu:
300 * 12 = 3 600 €

Výpočet ročných výdavkov:
150 * 12 = 1 800 €

Suma zdaniteľného príjmu: 3600 – 500 = 3 100 €

Pri tomto výpočte zistíte, či ste povinný podávať daňové priznanie. Pokiaľ vám vyšla suma menšia ako 1901,67 €, daňové priznanie podávať nemusíte. Stačí sa len na začiatku zaregistrovať na daňovom úrade. V opačnom prípade, vám táto povinnosť prináleží.

Výdavky na prenájom si vypočítate tak, že znížite svoje pôvodné ročné výdavky (1 800 €) o %, ktoré u vás predstavuje odpočítateľná položka 500 € z pôvodných príjmov 5 760 €.

Výpočet výdavkov, ktoré si môžete uplatniť: (3 100/3 600) * 1 800 = 1 550 €
Zisk z prenájmu: 3 100 – 1 550 = 1 550 €

Výpočet dane zo zisku: 0,19 * 1 550 = 294,50 €

Daň z prenájmu nehnuteľnosti je 294,50 €.

Sumu poukážete na účet, podľa pokynov daňového úradu ako daň z prenájmu nehnuteľnosti.

Daňové priznanie je potrebné odovzdať vždy do konca marca nasledujúceho roka v ktorom ste prenajímali váš byt. Ak prenájom nekončí, postup len opakujte.

Príjem z prenájmu a odvody do zdravotnej poisťovne

Ak prenajímate byt ako fyzická osoba, odvody do zdravotnej poistovne sa vás netýkajú. Ak prenajímate byt ako podnikateľ, zdravotné a sociálne odvody je potrebné uhradiť aj z príjmu za prenájom bytu.