Použiť pri kúpe nehnuteľnosti vaše vlastné peniaze alebo si zobrať radšej hypotéku?

shutterstock

O tom, ako využiť hypotéku v prospech kúpy nehnuteľnosti čítame aj počujeme často. Viete však ako sa rozhodnúť v prípade, ak máte vlastné peniaze?

Financovanie hypotékou a dofinancovanie kúpy domu či bytu spotrebným úverom je dnes bežnou praxou. Naopak, krytie plnej hodnoty vlastnými zdrojmi má omnoho menšie zastúpenie, ale stále predstavuje spôsob, akým sa môžete k vytúženému bývaniu dostať. Potrebujete to najdôležitejšie. Vlastné peniaze.

Pri kúpe nehnuteľnosti však predsa len otázkou zostáva či je lepšie použiť vlastné peniaze alebo hypotéku. A aj keď máte vlastné zdroje vo vačku, mali by ste si ju položiť rovnako ako tí, ktorým neostáva nič iné ako si požičať.

Ak na kúpu nehnuteľnosti použijete vlastné zdroje, je dosť zrejmé, že sa vyhádžete z peňazí a budete musieť začať šetriť od nuly. V lepšom prípade od zostatku na vašom účte, ale na druhej strane s bonusom pokojnej mysle, ktorú nebude ťažiť žiaden dlh. Nové úspory vám môžu zabezpečiť kúpe ďalšieho hmotného majetku či prilepšiť do dôchodku. Teda, iba ak,…. iba ak vám v hlave nebude vŕtať či by sa nebolo oplatilo vziať si hypotéku a vlastné peniaze investovať inam.

V prípade požičania si je dôležité a priam želané, aby vám váš príjem pokryl všetky potrebné výdavky domácnosti, hypotekárnu splátku a ešte vám dokázala pritom ostať, čo i len malá rezerva na mesačnej báze. Investované zdroje sa tak môžu zhodnocovať. V dlhodobom horizonte. Navyše, investovaním vlastných zdrojov môžete získať prostriedky, ktorými v budúcnosti splatíte zvyšok hypotéky.

Výhoda vlastných peňazí pri kúpe nehnuteľnosti

 • Pocit istoty a slobody – nemusíte splácať hypotéku.
 • Možnosť ušetriť alebo investovať financie, ktoré by ste inak museli investovať na poplatok pre vybavenie hypotéky a na splácanie úrokov počas celého obdobia hypotéky.
 • Vlastníctvo – nehnuteľnosť je vaša, nikto vám ju nevezme.
 • Návratnosť – nehnuteľnosť môžete predať alebo prenajať a opätovne ju zhodnotiť.

Výhody vlastných peňazí a hypotéky

 • Možnosť investovania a budovania samostatného investičného portfólia.
 • Rozšírenie o nehnuteľný majetok vďaka splácaniu vlastnej nehnuteľnosti.
 • Súčasné zhodnocovanie vlastných zdrojov a kvalitné bývanie.
 • Využitie hypoteky – z finančného pohľadu výhodného úveru.

Aké sú riziká?

Úročenie hypotéky sa môže v priebehu času navýšiť.

Výnosy sa znížia naproti predpokladu. Preto je viac než žiaduce investičné portfólio diverzifikovať a voľbou investičných produktov.

Aby ste sa rozhodli správne, je dôležité počítať s určitou percentuálnou výškou výnosu z hodnoty investovanej sumy. Možnosť plánovaného výnosu je potrebné porovnať s úrokom hypotéky, ktorý by nemal byť nižší ako efektívny úrok hypotéky. Pokiaľ áno, voľba hypotéky sa môže stať variantom, ktorý možno budete ľutovať.

Koľko ušetríte pri kúpe nehnuteľnosti cez dražbu nehnuteľností

shutterstock

Dlhodobo nesplácané hypotéky musia banky určitým spôsobom riešiť. Pri vyrovnávaní dlhov, teda splácaní pohľadávok, častokrát pristupujú ku krajnému riešeniu – dražba nehnuteľností (nútený predaj). Dobrovoľné dražby upravuje zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách. Aké sú podmienky nútenej (exekučnej) dražby?

Dražba nehnuteľností je dvojzmyselný výraz. Pre tých, ktorý nemajú so splácaním dlhov žiaden problém, môže mať pozitívny význam. Pri kúpe nového domu či bytu oslovte dražobnú spoločnosť, vďaka ktorej ušetríte.

Naopak, pre dlžníkov slovo je dražba slovom, ktoré určite počuť nechcú. Banky nimi totiž uspokojujú svoje pohľadávky.

Dobrovoľné dražby nehnuteľností

Prevádzkujú dražobníci, ktorí sú podnikateľmi a sú oprávnení živnostenským listom. Navrhovateľ – vlastník predmetu, nemusí mať rozhodnutie súdu, stačí mu zriadené právo k nehnuteľnosti.

Dražby sa môže zúčastniť ktokoľvek, kto chce kúpiť nehnuteľnosť. Na výber máte širokú ponuku cenovo výhodných bytov a domov. Vydražované nehnuteľnosti sa väčšinou do dražby dostávajú, najmä kvôli exekučným núteným dražbám.

Výhody dobrovoľnej dražby:

 • rýchlosť uskutočnenia,
 • výška nákladov.

Ako sa stať účastníkom dobrovoľnej dražby nehnuteľností?

Potrebné je nájsť si nehnuteľnosť, ktorú chcete vydražiť alebo dražobnú spoločnosť a jej aktuálnu ponuku. Dražba je zárukou, že kupujete nehnuteľnosť nezaťaženú záložnými právami. Prítomný musí byť aj notár, ktorý vytvorí notársku zápisnicu.

Kde nájdete dražobníka nehnuteľností?

 • v notárskom centrálnom registri,
 • v obchodnom vestníku,
 • na úradnej tabuli obce.

Dražby sa zúčastňujú len osoby, ktoré sú spôsobilé na právne úkony. Výnimkou sú maloletí alebo osoby zbavené právnej spôsobilosti. Podmienkou je zloženie dražobnej zábezpeky.

Dražobná zábezpeka

Je v podstate zálohou maximálne do výšky 30 % z ceny nehnuteľnosti. Ak dražbu nevyhráte, suma sa vám v plnej výške vráti.

Pri úspešnom vydražení zasa musíte do 15 dní doplatiť rozdiel medzi zábezpekou a konečnou sumou.

Ceny nehnuteľností pri dobrovoľnej dražbe

Sa odvíjajú od znaleckého posudku. Zákon o dobrovoľných dražbách umožňuje znížiť vyvolávaciu cenu na 75 % znaleckej hodnoty, ale v konečnom dôsledku, ceny určuje trh – účastníci dražby.

Exekučné dražby nehnuteľností

Ide o poslednú možnosť pri vyrovnaní finančných nezrovnalostí. Pri jej výkone musia byť splnené podmienky:

 • súhlas oprávneného veriteľa,
 • vlastníctvo nehnuteľnosti povinných dlžníkom.
dražba nehnuteľnosti
shutterstock

Ako nútená dražba nehnuteľností začína?

Poverený exekútor musí doručiť upovedomenie o začatí exekúcie:

 • dlžníkovi, spoluvlastníkom, osobám, ktoré majú vecné právo na nehnuteľnosť do vlastných rúk,
 • veriteľovi, spoločenstvu vlastníkov bytov, okresnému a daňovému úradu, obci a Úradu vládneho auditu.

Exekútor zároveň udeľuje zákaz na prepis nehnuteľnosti na iné osoby a jej zaťaženie. Taktiež si od dlžníka vyžiada súhlas na predaj nehnuteľností.

Kedy začína exekučný predaj nehnuteľností?

 • ak dlžník nepodá do 15 dní od začiatku exekúcie návrh na jej zrušenie,
 • ak súd odmietne návrh na zastavenie.

Predaj začína vydaním exekučného príkazu, ktorý exekútor doručí rovnakým osobám ako upovedomenie. Vlastník musí umožniť vstup na oceňovanú nehnuteľnosť exekútorovi a rovnako aj znalcovi, ktorý ju ocení.

Termín dražby sa oznamuje písomnou vyhláškou do vlastných rúk:

 • dlžníkovi,
 • veriteľovi,
 • spoluvlastníkovi,
 • každému s predkupným právnom.

Exekučný predaj nehnuteľností je regulovaný zákonom 233/ 1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti.

Priebeh dražby

Dražba začína oznámením základných údajov, konkrétnych okolností a podmienok.

Ak po poslednom podaní nenasleduje vyššie podanie, licitátor dvakrát vyzýva na ďalšie podanie. V prípade, že nové podanie nenastane, je oznámené ešte posledné podanie, za ktorým nasleduje 3. príklep. Účastník s najvyšším podaním sa stáva novým majiteľom nehnuteľnosti.

Pri dražbe si treba dávať pozor na..

 • osobu, ktorá uskutočňuje dražbu (musí spĺňať podmienky zákona a mať osvedčenie na výkon činnosti),
 • výšku poistenia dražobníka v prípade zodpovedností za škodu,
 • lehotu na splatenie výslednej ceny do 15 dní (je potrebné mať voľné peňažné prostriedky),
 • ťarchy nehnuteľností,
 • neochotu predošlých majiteľov opustiť nehnuteľnosť,
 • 3-mesačné právo pôvodného vlastníka napadnúť dražbu na súde.

zdroj: slovensko.sk ske.sk