Ako a kde získate list vlastníctva zadarmo – výpis z katastra

kataster
redakcia

Dobrá rada

Ak hľadáte online výpis listu vlastníctva z katastra nehnuteľností, kliknite na katastrálny portál.

Našli ste vyhovujúcu nehnuteľnosť a radi by ste si ju kúpili?

Blahoželám.

Na prvý pohľad sa mnoho vecí javí ako bezproblémových. Majte však na pamäti, že každá kúpa nehnuteľnosti je spätá s určitým rizikom.

Ako zistiť, že nekupujete mačku vo vreci?

Veľa vecí vám prezradí list vlastníctva a kópia katastrálnej mapy. Mnohým ľuďom ani nenapadne, že by predávajúci nebol zároveň vlastníkom bytu.

A predsa sa to stáva. A nielen to.

Kde získate výpis z listu vlastníctva?

Výpis z listu vlastníctva na počkanie pre právne úkony môžete získať na katastrálnom odbore daného Okresného úradu.

Miestna príslušnosť sa však vzťahuje na adresu nehnuteľnosti a nie na váš trvalý pobyt. Inými slovami o výpis z nehnuteľnosti v Bratislave si môžete požiadať len na úrade v Bratislave.

Pohodlnejšou cestou, ako získať výpis z listu vlastníctva je preto navštíviť pobočku Slovenskej pošty. Výpis z listu vlastníctva môžete získať v rámci celého Slovenska do 24 hodín. Rovnaký poplatok 8 € zaplatíte na úrade i na pošte. Výpis z listu vlastníctva na právne úkony je platný len tri mesiace.

Katastrálny odbor je na požiadanie povinný vyhotoviť potvrdený výpis listu vlastníctva alebo kópiu listu vlastníctva komukoľvek. Výpis z listu vlastníctva doplnený o osobné údaje je možné vydať len na žiadosť osoby, ktorá je ako vlastník zapísaná na príslušnom liste vlastníctva.

Originál listu vlastníctva nemožno vydať nikomu, avšak je možné za rovnaký poplatok získať kópiu.

Pred kúpou nehnuteľnosti vám postačí aj výpis z listu vlastníctva informatívneho charakteru. Získate ho zadarmo online na katastrálnom portáli katasterportal.sk. Viete si tak veľmi rýchlo a jednoducho urobiť obraz o vlastníckych vzťahoch konkrétnej nehnuteľnosti. Na portáli mapka.gku.sk si viete pozrieť rovno aj mapové podklady z katastra nehnuteľností.

Kapor katastrálny portál
redakcia
Mapový portál mapka.sk
redakcia

Ako si vybaviť výpis z listu vlastníctva na pošte?

List vlastníctva si už môžete vybaviť na vybraných poštách. Nemusíte tak chodiť osobne na katastrálny odbor daného Okresného úradu. Na pošte stačí uviesť katastrálne územie a číslo listu vlastníctva.

List vlastníctva s plombou vám kataster ani pošta nemôžu vydať, ak nie ste vlastník nehnuteľnosti. Ak však máte splnomocnenie vlastníka, pošta vám ho bez problémov poskytne.

Pošta vám výpis z listu vlastníctva vydá buď do pár minút a najneskôr na druhý pracovný deň. Môže vám ho zaslať na vašu adresu, alebo vás informuje sms správou a môžete si poň prísť osobne. Výpis z listu vlastníctva si môžete vybaviť na týchto poštách.

Výpis z listu vlastníctva stojí na pošte 8 eur. Každé ďalšie vyhotovenie výpisu na základe jednej žiadosti stojí 2 eurá. Zaplatiť môžete elektronickým kolkom, ktorý si kúpite priamo na pošte.

Čo si všímať na liste vlastníctva?

 • okres, obec, katastrálne územie nehnuteľnosti,
 • číslo listu vlastníctva,
 • výmera v m2, druh stavby, pozemku,
 • súpisné číslo, parcelné číslo pozemku,
 • vlastníci, podiel,
 • typ nadobudnutia (kúpna zmluva, darovacia zmluva),
 • záložné právo (v prospech banky – hypotéka, pôžičky, exekúcia).

Kópiu katastrálnej mapy budete potrebovať najmä pri kúpe pozemkov a rodinných domov. V mape si ľahko overíte skutočnú výmeru a hranice pozemku. Tie sa mnohokrát v katastri nehnuteľností líšia od skutočne vytýčeného plota súčasného majiteľa nehnuteľnosti.

I keď sú list vlastníctva a kópia katastrálnej mapy najdôležitejšie dokumenty, odporúčam preveriť i ďalšie dokumenty. Tie vám poskytnú o nehnuteľnosti detailnejší prehľad.

Dobrý tip

Urobte si ešte väčší prehľad o nehnuteľnosti, ktorú kupujete. Prebiehajúca a pripravovaná výstavba vám ušetrí nepríjemné prekvapenia v budúcnosti. Informácie získate na príslušnom stavebnom úrade, alebo tiež na stránke Ministerstva životného prostredia enviroportal.sk

Ak kupujete byt, pozrite sa na:

 • pôvodnú nadobúdaciu zmluvu vlastníkov bytu (tieto zmluvy si vyžaduje aj banka pri žiadosti o hypotekárny úver),
 • mesačné zálohové platby za energie a služby (zistíte, či vlastník skutočne v nehnuteľnosti žije a platí energie),
 • zmluva o spoločenstve vlastníkov.

Tieto dokumenty vám dajú lepší prehľad o nehnuteľnosti a minimalizujú možné komplikácie, alebo nebodaj podvod.

List vlastníctva je rozdelený na štyri časti

 • A – majetková podstata obsahuje všetky nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom práv k nehnuteľnostiam a údaje o nich (informácie o stavbe, pozemku, výmera pozemku v m2, súpisné číslo stavby),
list vlastníctva
redakcia
 • B – vlastníci a iné oprávnené osoby obsahuje bližšiu špecifikáciu vlastníkov a iných oprávnených osôb,
list vlastnictva cast b
redakcia

Nájdete tu údaje o listinách, na základe ktorých vlastník nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti. Požiadajte majiteľa o originál nadobúdacej zmluvy k nahliadnutiu. Buďte obozretný v prípade, ak majiteľ vlastní nehnuteľnosť krátky čas.

Ak sú vlastníci nehnuteľnosti viacerí, musia s predajom súhlasiť všetci, v opačnom prípade by ste si kúpili iba príslušný podiel. Overte si tiež, či nie je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Na liste vlastníctva nemusí byť niekedy táto skutočnosť uvedená z dôvodu formálnych chýb.

 • C – ťarchy, ktorá obsahuje vecné bremeno, záložné práva, predkupné práva.

V tejto časti zistíte, či nehnuteľnosť nie je založená hypotékou, alebo či na ňu práve neprebieha exekúcia.

Na konci listu vlastníctva nájdete informácie o tzv. plombe alebo poznámke. Znamená to, že nehnuteľnosť je dotknutá nejakou zmenou, napr. prebieha zápis vecného bremena alebo dlhu.

Poznámka má predbežný účinok. Využíva sa v prípade, ak sa iná osoba ako vlastník nehnuteľnosti domáha práva k nehnuteľnosti alebo v prípade ak je vlastnícke právo k nehnuteľnosti ohrozené. Napr. ak bol na majetok vlastníka vyhlásená likvidácia alebo sa začalo vyvlastňovacie konanie.

Buďte preto veľmi opatrný, ak na liste vlastníctva nájdete plombu alebo poznámku.

Každý výpis z listu vlastníctva obsahuje aj dátum vyhotovenia, takže ak chcete úplne aktuálny výpis, musíte navštíviť príslušný katastrálny odbor daného Okresného úradu.

Katastrálne úrady na Slovensku

Od 1.10.2013 boli zrušené Správy katastra a ich agenda prešla pod katastrálne odbory na Okresných úradoch.

Katastrálny úradAdresa TelefónEmailová adresa
Kataster BratislavaRužová dolina 27, 821 09 Bratislava 2 02 2081 6800 skba@skgeodesy.sk
Kataster Senec Hurbanova 21, 903 01 Senec 02 2081 6961, 02 2081 6981 sksc@skgeodesy.sk
Kataster Košice Južná trieda č. 82, 040 17 Košice 055 281 8033 skke@skgeodesy.sk
Kataster Nitra Štefánikova 69, 949 01 Nitra 037 6549 389 sknr@skgeodesy.sk
Kataster Malacky Záhorácka 2942/116, 901 26 Malacky 034 281 7001 skma@skgeodesy.sk
Kataster Trnava Vajanského 2, 917 01 Trnava 033 281 9001, 033 281 9271 sktt@skgeodesy.sk, kutt@skgeodesy.sk
Kataster Žilina Andreja Kmeťa 17, 011 32 Žilina 041 281 7811 skza@skgeodesy.sk
Kataster Pezinok Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok 033 281 7021 skpk@skgeodesy.sk

Všetky ďalšie katastrálne úrady na Slovensku nájdete na stránke katasternehnutelnosti.sk

Zhrnutie článku

List vlastníctva je prvým dokumentom, ktorý by ste si pri kúpe nehnuteľnosti mali preštudovať. Získate prehľad o vlastníckych vzťahoch a aktuálnom stave nehnuteľnosti. Preštudovať si list vlastníctva odporúčam aj pri predaji nehnuteľnosti realitnou kanceláriou. Len tak sa pri kúpe vyhnete nepríjemným prekvapeniam. 

Koľko ušetríte pri kúpe nehnuteľnosti cez dražbu nehnuteľností

shutterstock

Dlhodobo nesplácané hypotéky musia banky určitým spôsobom riešiť. Pri vyrovnávaní dlhov, teda splácaní pohľadávok, častokrát pristupujú ku krajnému riešeniu – dražba nehnuteľností (nútený predaj). Dobrovoľné dražby upravuje zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách. Aké sú podmienky nútenej (exekučnej) dražby?

Dražba nehnuteľností je dvojzmyselný výraz. Pre tých, ktorý nemajú so splácaním dlhov žiaden problém, môže mať pozitívny význam. Pri kúpe nového domu či bytu oslovte dražobnú spoločnosť, vďaka ktorej ušetríte.

Naopak, pre dlžníkov slovo je dražba slovom, ktoré určite počuť nechcú. Banky nimi totiž uspokojujú svoje pohľadávky.

Dobrovoľné dražby nehnuteľností

Prevádzkujú dražobníci, ktorí sú podnikateľmi a sú oprávnení živnostenským listom. Navrhovateľ – vlastník predmetu, nemusí mať rozhodnutie súdu, stačí mu zriadené právo k nehnuteľnosti.

Dražby sa môže zúčastniť ktokoľvek, kto chce kúpiť nehnuteľnosť. Na výber máte širokú ponuku cenovo výhodných bytov a domov. Vydražované nehnuteľnosti sa väčšinou do dražby dostávajú, najmä kvôli exekučným núteným dražbám.

Výhody dobrovoľnej dražby:

 • rýchlosť uskutočnenia,
 • výška nákladov.

Ako sa stať účastníkom dobrovoľnej dražby nehnuteľností?

Potrebné je nájsť si nehnuteľnosť, ktorú chcete vydražiť alebo dražobnú spoločnosť a jej aktuálnu ponuku. Dražba je zárukou, že kupujete nehnuteľnosť nezaťaženú záložnými právami. Prítomný musí byť aj notár, ktorý vytvorí notársku zápisnicu.

Kde nájdete dražobníka nehnuteľností?

 • v notárskom centrálnom registri,
 • v obchodnom vestníku,
 • na úradnej tabuli obce.

Dražby sa zúčastňujú len osoby, ktoré sú spôsobilé na právne úkony. Výnimkou sú maloletí alebo osoby zbavené právnej spôsobilosti. Podmienkou je zloženie dražobnej zábezpeky.

Dražobná zábezpeka

Je v podstate zálohou maximálne do výšky 30 % z ceny nehnuteľnosti. Ak dražbu nevyhráte, suma sa vám v plnej výške vráti.

Pri úspešnom vydražení zasa musíte do 15 dní doplatiť rozdiel medzi zábezpekou a konečnou sumou.

Ceny nehnuteľností pri dobrovoľnej dražbe

Sa odvíjajú od znaleckého posudku. Zákon o dobrovoľných dražbách umožňuje znížiť vyvolávaciu cenu na 75 % znaleckej hodnoty, ale v konečnom dôsledku, ceny určuje trh – účastníci dražby.

Exekučné dražby nehnuteľností

Ide o poslednú možnosť pri vyrovnaní finančných nezrovnalostí. Pri jej výkone musia byť splnené podmienky:

 • súhlas oprávneného veriteľa,
 • vlastníctvo nehnuteľnosti povinných dlžníkom.
dražba nehnuteľnosti
shutterstock

Ako nútená dražba nehnuteľností začína?

Poverený exekútor musí doručiť upovedomenie o začatí exekúcie:

 • dlžníkovi, spoluvlastníkom, osobám, ktoré majú vecné právo na nehnuteľnosť do vlastných rúk,
 • veriteľovi, spoločenstvu vlastníkov bytov, okresnému a daňovému úradu, obci a Úradu vládneho auditu.

Exekútor zároveň udeľuje zákaz na prepis nehnuteľnosti na iné osoby a jej zaťaženie. Taktiež si od dlžníka vyžiada súhlas na predaj nehnuteľností.

Kedy začína exekučný predaj nehnuteľností?

 • ak dlžník nepodá do 15 dní od začiatku exekúcie návrh na jej zrušenie,
 • ak súd odmietne návrh na zastavenie.

Predaj začína vydaním exekučného príkazu, ktorý exekútor doručí rovnakým osobám ako upovedomenie. Vlastník musí umožniť vstup na oceňovanú nehnuteľnosť exekútorovi a rovnako aj znalcovi, ktorý ju ocení.

Termín dražby sa oznamuje písomnou vyhláškou do vlastných rúk:

 • dlžníkovi,
 • veriteľovi,
 • spoluvlastníkovi,
 • každému s predkupným právnom.

Exekučný predaj nehnuteľností je regulovaný zákonom 233/ 1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti.

Priebeh dražby

Dražba začína oznámením základných údajov, konkrétnych okolností a podmienok.

Ak po poslednom podaní nenasleduje vyššie podanie, licitátor dvakrát vyzýva na ďalšie podanie. V prípade, že nové podanie nenastane, je oznámené ešte posledné podanie, za ktorým nasleduje 3. príklep. Účastník s najvyšším podaním sa stáva novým majiteľom nehnuteľnosti.

Pri dražbe si treba dávať pozor na..

 • osobu, ktorá uskutočňuje dražbu (musí spĺňať podmienky zákona a mať osvedčenie na výkon činnosti),
 • výšku poistenia dražobníka v prípade zodpovedností za škodu,
 • lehotu na splatenie výslednej ceny do 15 dní (je potrebné mať voľné peňažné prostriedky),
 • ťarchy nehnuteľností,
 • neochotu predošlých majiteľov opustiť nehnuteľnosť,
 • 3-mesačné právo pôvodného vlastníka napadnúť dražbu na súde.

zdroj: slovensko.sk ske.sk