Dobrá rada

Ak hľadáte online výpis listu vlastníctva z katastra nehnuteľností, kliknite na katastrálny portál.

Našli ste vyhovujúcu nehnuteľnosť a radi by ste si ju kúpili?

Blahoželám.

Na prvý pohľad sa mnoho vecí javí ako bezproblémových. Majte však na pamäti, že každá kúpa nehnuteľnosti je spätá s určitým rizikom.

Ako zistiť, že nekupujete mačku vo vreci?

Veľa vecí vám prezradí list vlastníctva a kópia katastrálnej mapy. Mnohým ľuďom ani nenapadne, že by predávajúci nebol zároveň vlastníkom bytu.

A predsa sa to stáva. A nielen to.

Kde získate výpis z listu vlastníctva?

Výpis z listu vlastníctva na počkanie pre právne úkony môžete získať na katastrálnom odbore daného Okresného úradu.

Miestna príslušnosť sa však vzťahuje na adresu nehnuteľnosti a nie na váš trvalý pobyt. Inými slovami o výpis z nehnuteľnosti v Bratislave si môžete požiadať len na úrade v Bratislave.

Pohodlnejšou cestou, ako získať výpis z listu vlastníctva je preto navštíviť pobočku Slovenskej pošty. Výpis z listu vlastníctva môžete získať v rámci celého Slovenska do 24 hodín. Rovnaký poplatok 8 € zaplatíte na úrade i na pošte. Výpis z listu vlastníctva na právne úkony je platný len tri mesiace.

Katastrálny odbor je na požiadanie povinný vyhotoviť potvrdený výpis listu vlastníctva alebo kópiu listu vlastníctva komukoľvek. Výpis z listu vlastníctva doplnený o osobné údaje je možné vydať len na žiadosť osoby, ktorá je ako vlastník zapísaná na príslušnom liste vlastníctva.

Originál listu vlastníctva nemožno vydať nikomu, avšak je možné za rovnaký poplatok získať kópiu.

Pred kúpou nehnuteľnosti vám postačí aj výpis z listu vlastníctva informatívneho charakteru. Získate ho zadarmo online na katastrálnom portáli katasterportal.sk. Viete si tak veľmi rýchlo a jednoducho urobiť obraz o vlastníckych vzťahoch konkrétnej nehnuteľnosti. Na portáli mapka.gku.sk si viete pozrieť rovno aj mapové podklady z katastra nehnuteľností.

Kapor katastrálny portál
redakcia
Mapový portál mapka.sk
redakcia

Ako si vybaviť výpis z listu vlastníctva na pošte?

List vlastníctva si už môžete vybaviť na vybraných poštách. Nemusíte tak chodiť osobne na katastrálny odbor daného Okresného úradu. Na pošte stačí uviesť katastrálne územie a číslo listu vlastníctva.

List vlastníctva s plombou vám kataster ani pošta nemôžu vydať, ak nie ste vlastník nehnuteľnosti. Ak však máte splnomocnenie vlastníka, pošta vám ho bez problémov poskytne.

Pošta vám výpis z listu vlastníctva vydá buď do pár minút a najneskôr na druhý pracovný deň. Môže vám ho zaslať na vašu adresu, alebo vás informuje sms správou a môžete si poň prísť osobne. Výpis z listu vlastníctva si môžete vybaviť na týchto poštách.

Výpis z listu vlastníctva stojí na pošte 8 eur. Každé ďalšie vyhotovenie výpisu na základe jednej žiadosti stojí 2 eurá. Zaplatiť môžete elektronickým kolkom, ktorý si kúpite priamo na pošte.

Čo si všímať na liste vlastníctva?

 • okres, obec, katastrálne územie nehnuteľnosti,
 • číslo listu vlastníctva,
 • výmera v m2, druh stavby, pozemku,
 • súpisné číslo, parcelné číslo pozemku,
 • vlastníci, podiel,
 • typ nadobudnutia (kúpna zmluva, darovacia zmluva),
 • záložné právo (v prospech banky – hypotéka, pôžičky, exekúcia).

Kópiu katastrálnej mapy budete potrebovať najmä pri kúpe pozemkov a rodinných domov. V mape si ľahko overíte skutočnú výmeru a hranice pozemku. Tie sa mnohokrát v katastri nehnuteľností líšia od skutočne vytýčeného plota súčasného majiteľa nehnuteľnosti.

I keď sú list vlastníctva a kópia katastrálnej mapy najdôležitejšie dokumenty, odporúčam preveriť i ďalšie dokumenty. Tie vám poskytnú o nehnuteľnosti detailnejší prehľad.

Dobrý tip

Urobte si ešte väčší prehľad o nehnuteľnosti, ktorú kupujete. Prebiehajúca a pripravovaná výstavba vám ušetrí nepríjemné prekvapenia v budúcnosti. Informácie získate na príslušnom stavebnom úrade, alebo tiež na stránke Ministerstva životného prostredia enviroportal.sk

Ak kupujete byt, pozrite sa na:

 • pôvodnú nadobúdaciu zmluvu vlastníkov bytu (tieto zmluvy si vyžaduje aj banka pri žiadosti o hypotekárny úver),
 • mesačné zálohové platby za energie a služby (zistíte, či vlastník skutočne v nehnuteľnosti žije a platí energie),
 • zmluva o spoločenstve vlastníkov.

Tieto dokumenty vám dajú lepší prehľad o nehnuteľnosti a minimalizujú možné komplikácie, alebo nebodaj podvod.

List vlastníctva je rozdelený na štyri časti

 • A – majetková podstata obsahuje všetky nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom práv k nehnuteľnostiam a údaje o nich (informácie o stavbe, pozemku, výmera pozemku v m2, súpisné číslo stavby),
list vlastníctva
redakcia
 • B – vlastníci a iné oprávnené osoby obsahuje bližšiu špecifikáciu vlastníkov a iných oprávnených osôb,
list vlastnictva cast b
redakcia

Nájdete tu údaje o listinách, na základe ktorých vlastník nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti. Požiadajte majiteľa o originál nadobúdacej zmluvy k nahliadnutiu. Buďte obozretný v prípade, ak majiteľ vlastní nehnuteľnosť krátky čas.

Ak sú vlastníci nehnuteľnosti viacerí, musia s predajom súhlasiť všetci, v opačnom prípade by ste si kúpili iba príslušný podiel. Overte si tiež, či nie je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Na liste vlastníctva nemusí byť niekedy táto skutočnosť uvedená z dôvodu formálnych chýb.

 • C – ťarchy, ktorá obsahuje vecné bremeno, záložné práva, predkupné práva.

V tejto časti zistíte, či nehnuteľnosť nie je založená hypotékou, alebo či na ňu práve neprebieha exekúcia.

Na konci listu vlastníctva nájdete informácie o tzv. plombe alebo poznámke. Znamená to, že nehnuteľnosť je dotknutá nejakou zmenou, napr. prebieha zápis vecného bremena alebo dlhu.

Poznámka má predbežný účinok. Využíva sa v prípade, ak sa iná osoba ako vlastník nehnuteľnosti domáha práva k nehnuteľnosti alebo v prípade ak je vlastnícke právo k nehnuteľnosti ohrozené. Napr. ak bol na majetok vlastníka vyhlásená likvidácia alebo sa začalo vyvlastňovacie konanie.

Buďte preto veľmi opatrný, ak na liste vlastníctva nájdete plombu alebo poznámku.

Každý výpis z listu vlastníctva obsahuje aj dátum vyhotovenia, takže ak chcete úplne aktuálny výpis, musíte navštíviť príslušný katastrálny odbor daného Okresného úradu.

Katastrálne úrady na Slovensku

Od 1.10.2013 boli zrušené Správy katastra a ich agenda prešla pod katastrálne odbory na Okresných úradoch.

Katastrálny úradAdresa TelefónEmailová adresa
Kataster BratislavaRužová dolina 27, 821 09 Bratislava 2 02 2081 6800 skba@skgeodesy.sk
Kataster Senec Hurbanova 21, 903 01 Senec 02 2081 6961, 02 2081 6981 sksc@skgeodesy.sk
Kataster Košice Južná trieda č. 82, 040 17 Košice 055 281 8033 skke@skgeodesy.sk
Kataster Nitra Štefánikova 69, 949 01 Nitra 037 6549 389 sknr@skgeodesy.sk
Kataster Malacky Záhorácka 2942/116, 901 26 Malacky 034 281 7001 skma@skgeodesy.sk
Kataster Trnava Vajanského 2, 917 01 Trnava 033 281 9001, 033 281 9271 sktt@skgeodesy.sk, kutt@skgeodesy.sk
Kataster Žilina Andreja Kmeťa 17, 011 32 Žilina 041 281 7811 skza@skgeodesy.sk
Kataster Pezinok Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok 033 281 7021 skpk@skgeodesy.sk

Všetky ďalšie katastrálne úrady na Slovensku nájdete na stránke katasternehnutelnosti.sk

Zhrnutie článku

List vlastníctva je prvým dokumentom, ktorý by ste si pri kúpe nehnuteľnosti mali preštudovať. Získate prehľad o vlastníckych vzťahoch a aktuálnom stave nehnuteľnosti. Preštudovať si list vlastníctva odporúčam aj pri predaji nehnuteľnosti realitnou kanceláriou. Len tak sa pri kúpe vyhnete nepríjemným prekvapeniam.