Návod: Ako rýchlo si vybaviť prepis energií pri kúpe bytu a domu

shutterstock

Podkladom pre prepis energií slúži protokol spísaný medzi novým a pôvodným majiteľom bytu alebo domu. V protokole uvediete stav meračov ku dnu odovzdania nehnuteľnosti a prepis môže začať.

Ako pôvodný majiteľ by ste mali na povinnosť prepisu energií pamätať skôr a to minimálne 30 dní pred ukončením odberu energií. Túto skutočnosť oznámite priamo spoločnostiam, od ktorých odoberáte jednotlivé energie: elektrina, plyn, voda, či kúrenie.

Ak ste na tento termín pozabudli, môžete spoločne s novým majiteľom zavolať na zákaznícku linku jednotlivých spoločností a dohodnúť sa na ďalšom postupe.

Každá zo spoločností má svoje vlastné vyžadované náležitosti, ktoré si pri tomto procese vyžaduje. Jedno majú však spoločné a tým je list vlastníctva.

Týchto pár administratívnych úkonov vás delí od vysnívaného užívania si nového bytu bez starostí.

Prepis elektrickej energie

Prepis môžete uskutočniť pohodlne telefonicky. Pred kontaktovaním spoločnosti si poznamenajte nasledujúce informácie:

 • Číslo meracieho prístroja, ktoré je uvedené priamo na merači alebo na faktúre.
 • Stav odberu ku dňu odovzdania bytu novému majiteľovi.
 • Meno a priezvisko nového a pôvodného majiteľa bytu.
 • Fakturačnú adresu, prípadne emailovú adresu pre doručovanie elektronickej faktúry
 • Výška zálohy za odber energií. Pri prvom nastavení sa môžete riadiť výškou mesačnej zálohy pôvodného majiteľa. Neskôr vám spoločnosť výšku automaticky prestaví.

Následne spoločnosť, poskytujúca elektrickú energiu vám, ako novému majiteľovi nehnuteľnosti, pošle Zmluvu o dodávke elektriny a Zmluvu o pripojení.

Pôvodnému majiteľovi bude dodatočne doručené vyúčtovanie do dňa odovzdania nehnuteľnosti.

V Západoslovenskej energetike pohodlné vybavenie dopĺňa ešte jedna minuloročná novinka, vybavenie požiadavky online a možnosť vybrať si termín splatnosti zálohovej platby. Touto zmenou potešili elektrárne mnohých majiteľov bytov.

Navyše vybudovali online Zákaznícku zónu, ktorá je vám k dispozícii 24 hodín denne. Prihlásiť sa môžete jednoducho cez Facebook alebo cez Google, či email a heslo.

Prepis plynu

Prepis plynu prebieha veľmi podobne ako pri elektrine. Jediným rozdielom je, že si žiadosť o poskytovanie plynu podáte priamo na zákazníckom centre. Pričom na žiadosti o prepis plynu sa vyžaduje podpis oboch, nového aj pôvodného majiteľa.

Vaša žiadosť má obsahovať:

 • meno a priezvisko,
 • dátum narodenia,
 • trvalá a fakturačná adresa a adresa zapojeného meradla,
 • telefonický kontakt, email,
 • spôsob a peridicita platby,
 • predpokladaná spotreba plynu v jednotkách,
 • druh zazmluvnenej tarify a výška zálohových platieb,
 • číslo a stav meradla.

Postup vyúčtovania spotreby plynu pre pôvodného majiteľa je úplne rovnaký ako v predchádzajúcom prípade.

Prepis vody a tepla

Pri kúpe bytu je prepis vody a tepla o niečo jednoduchší. S vypísaným protokolom o stave vodomeru a merača tepla na radiátoroch zájdete za správcom bytového domu, ktorý už zmenu zrealizuje za vás.

V prípade, ak ste kúpili dom, vypíšete žiadosť o zmenu majiteľa odberu vody a tepla a v danej spoločnosti podpíšete Zmluvu o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd.

Zmena trvalého pobytu: Najjednoduchší návod na internete

MV SR

Kúpa bytu, či domu sa spája s eufóriou z novej etapy vo vašom živote.

Ako však zmeniť trvalý pobyt?

Pre elimináciu stresov na úradoch sme vám zhrnuli prehľad v 7. krokoch, ktoré vás dovedú k vytúženému cieľu.

1. krok: Mestský úrad/Obecný úrad

Prvé kroky by ste mali nasmerovať na príslušný obecný, či mestský úrad, ktorý si zvolíte, podľa príslušnosti novej adresy. Čiže, ak ste kúpili nehnuteľnosť v Trnave, vyhľadáte mestský úrad v Trnave, ktorý zabezpečí odhlásenie z pôvodného trvalého bydliska a prihlásenie novej adresy.

Prihlásiť na trvalý pobyt sa môžete aj elektronicky s platným elektronickým občianskym preukazom. Presný návod ako na to nájdete na stránke navody.digital.

V prípade, že sa sťahujete celá rodina, nie je potrebné, aby ste na mestský úrad prišli všetci osobne. Všetko môže vybaviť jedna osoba, no s platnými dokladmi všetkých členov rodiny.

Budete potrebovať so sebou tieto doklady:

 • Občiansky preukaz/potvrdenie o občianskom preukaze alebo cestovný pas prípadne potvrdenie o občianstve SR
 • Rodný list dieťaťa do 15 rokov, občiansky preukaz dieťaťa od 15 rokov.
 • Ak ste vlastníkom nehnuteľnosti je potrebné predložiť aj list vlastníctva z katastrálneho úradu, ktorý nie je starší ako 3 mesiace. Od 1.9.2018 list vlastníctva nemusíte dokladovať, vedia si ho vyhľadať už priamo na úrade
 • V prípade, ak nie ste vlastníkom nehnuteľnosti, vyžaduje sa notársky overený písomný súhlas všetkých vlastníkov. V prípade nájmu, nezabudnite predložiť aj nájomnú zmluvu.
 • Ak ste dlhodobo žili v zahraničí, zoberte si pas a osvedčenie o štátnom občianstve, ktoré nie je staršie ako 6 mesiacov.
 • Pokiaľ sa zároveň zmenil aj váš rodinný stav, predložíte aj sobášny list, prípadne rozsudok o rozvode.

Ak máte dieťa

Novonarodené deti sú automaticky zapísané na miesto trvalého pobytu matky. Ak nie je trvalý pobyt matky známy, dieťaťu sa zapíše trvalý pobyt v obci, v ktorej sa narodilo. Ak sa vám dieťa narodilo v zahraničí, musíte ho prihlásiť v ohlasovni.

Mestský úrad vám vydá na počkanie potvrdenie o zmene trvalého pobytu, ktorým sa preukážete v nasledujúcich inštitúciách. Naplánujte si to preto na jeden deň, ktorý venujete vybaveniu prvých základných úradov.

Odporúčame vám sa vopred informovať o ich úradných dňoch a hodinách, aby ste si cestu naplánovali vopred a predišli tak zbytočne vynaloženej energii. So zmenou adresy sa na väčšine úradov stretnete so správnymi poplatkami. Rovnako aj na mestskom úrade vo výške 5 €. Ak si zmenu riešite elektronicky, zaplatíte len 2,5 €.

Koľko kde zaplatíte

Mestský/Okresný úrad – 5 €
Vydanie nového občianskeho preukazu – 4,50 €
Prehlásenie vozidla v evidencii – 4,50 €
Nové evidenčné čísla ak ste z iného okresu – 16,50 €
Vydanie listu vlastníctva na pošte a na Katastrálnom úrade – 8 €

2. krok: Polícia – Oddelenie dokladov a Okresný dopravný inšpektorát

Nová adresa si vyžaduje aj zmenu dokladov, čiže vás nasmerujeme na oddelenie dokladov. Aj tu je potrebné dodržať zákonnú lehotu do 30. dní od zaevidovania novej adresy trvalého pobytu.

Na polícii podáte žiadosť o vydanie nového občianskeho preukazu a preukážete sa potvrdením o zmene trvalého pobytu, ako aj pôvodným občianskym preukazom.

Za vydanie nového občianskeho preukazu z dôvodu zmeny alebo zápisu nových údajov sa platí správny poplatok 4,50 €. Do 30 dní vám príde SMS správa, že si váš nový občiansky preukaz môžete prevziať.

Požiadať o nový občiansky môžete aj elektronicky, ak ste už mali vydaný elektronický občiansky preukaz s čipom.

Čo znamená zmena trvalého pobytu ak vlastníte auto?

Ak ste majiteľom motorového vozidla, na oddelení dokladov sa ešte chvíľu zdržíte. Návštevu inštitúcie si naplánujte oveľa skôr, nakoľko pre vás platí zákonná lehota 15 dní na požiadanie o prehlásenie vozidla v evidencii so správnym poplatkom 4,50 €. Ak ste sa sťahovali do iného okresu, platí pre vás aj povinnosť vybaviť si nové evidenčné čísla s poplatkom 16,50 €.

Pre majiteľov áut je ešte potrebná návšteva dopravného inšpektorátu. Vypíšete si žiadosť o vydanie nového technického preukazu z dôvodu zmeny trvalého pobytu. Spolu so žiadosťou predložíte nový občiansky preukaz, malý a veľký technický preukaz a doklad o uzavretí povinného zmluvného poistenia. Všetky zmeny, ktoré ste vykonali sú samozrejme potrebné ohlásiť aj k povinnej a havarijnej poistke v príslušnej poisťovni.

3. krok: Sociálna poisťovňa

Ak ste zamestnanec, máte povinnosť oznámiť skutočnosť o zmene adresy ihneď svoju zamestnávateľovi. On už následne komunikuje so Sociálnou poisťovňou, pričom musí dodržať lehotu 8 dní, preto sa snažte všetky potrebné údaje dodať čo najskôr.

Povinnosť nahlásiť zmeny platí aj pre podnikateľov, SZČO, poberateľov sociálnych dávok, dobrovoľne poistené osoby, ženy alebo muži na materskej dovolenke.

4. krok: zdravotná poisťovňa

Zmenu trvalého pobytu od 1.1.2017 nemusíte oznámiť zdravotnej poisťovni ak ste štátnym občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ale odporúča sa, aby ste tak urobili kvôli budúcej komunikácii. Túto zmenu však môžete nahlásiť aj emailom alebo telefonicky, čo vám značne ušetrí množstvo času a energie. Ak nie ste štátnym občanom SR s trvalým pobytom na územi SR, zmenu musíte nahlásiť do 8 dní.

5. krok: poisťovne a banky

Pri uzavretí poistných zmlúv, bankových účtov, či iných poskytovaných služieb si spoločnosti vyžadujú informovanie o akýchkoľvek zmenách. Jednou z nich je aj zmena trvalého bydliska. Návštevu si naplánujte až s novým občianskym preukazom, ktorý bude slúžiť pre overenie informácií.

6. krok: mobilní operátori a ostatní poskytovatelia služieb

Zmenu trvalej adresy nahláste aj mobilným operátorom, či iným poskytovateľom služieb, s ktorými máte uzatvorenú zmluvu o poskytovaní služieb. K zmene opäť postačí váš nový občiansky preukaz.

7. krok: Kataster nehnuteľností

Ak ste vlastníkom nehnuteľnosti, máte ešte o jednu povinnosť navyše. Do 30 dní nahlásite zmenu aj na odbor katastra Okresného úradu, kde vlastníte nehnuteľnosť. Je potrebné vyplniť tlačivo “Žiadosť o vyznačenie zmeny trvalého pobytu”, ktoré spolu s kópiou občianskeho preukazu, potvrdení o zmene trvalého bydliska, a listom vlastníctva odovzdáte osobne alebo pošlete poštou.

Pred vytúženým užívaním si nového bývania, nezabudnite ešte informovať všetky ďalšie spoločnosti, od ktorých dostávate poštu, aby sa všetky dokumenty dostali do správnych rúk v správnom čase.

Gratulujeme došli ste do cieľa. Teraz už len naplánovať kolaudačnú párty.