Hypotéka pre mladých: Kedy a ako ju môžete získať

shutterstock

Vedeli ste, že hypotéka pre mladých sa po novom roku zmenila? Výhodne podmienky čerpania štátneho príspevku nahradil daňový bonus.

Ešte v minulom roku žiadateľ mohol získať percentuálne nižšie úročenie počas prvých piatich rokov. V súčasnosti podpora bývania mladých štátom zatiaľ nezanikla, len zmenila formu, v ktorej je na začiatku menej viditeľná. Priniesla so sebou nárast administratívy spojenej s jej uplatnením pre žiadateľa. Vo forme daňového bonusu, ktorý si dlžník môže uplatniť.

Hypotéka pre mladých: Ako na to?

Novú formu štátnej podpory si prvýkrát uplatnia prví žiadatelia v zdaňovacom období roku 2018. Jeho výška bude predstavovať zníženie, ktoré sa uplatní na úrokoch hypotéky do 50 % z celkovej sumy zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období. Najviac však do výšky 400 € za rok. Táto forma štátnej podpory je poskytovaná žiadateľom vo vekovom rozpätí od 18 až do 35 rokov, pričom priemerný mesačný príjem žiadateľov nesmie presahovať 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy na území SR.

Ak o hypotéku pre mladých požiadajú dve osoby, obe musia spĺňať uvedenú vekovú hranicu. Vo dvojici môže nastať situácia, že jeden z partnerov zarába viac ako je vyššie uvedený násobok. Keďže sa dvojica bude posudzovať spoločne, dôležitým bude vypočítaný aritmetický priemer z miezd ich členov. Ak neprekročí dvojnásobok príjmovej hranice, hlavný žiadateľ si bude môcť daňový bonus uplatniť. Spoludĺžnikovi však nárok na daňový bonus na danú zmluvu na uvedenú nehnuteľnosť nevznikne. Doba splatnosti úveru, na ktorý sa dané podmienky môžu uplatniť predstavuje rozsah od 5-tich až do 30-tich rokov.

Nárok na daňový bonus v uvedenej podobe bude možné uplatniť na úrokoch na základe jednej zmluvy najviac však zo sumy 50 000 € na nehnuteľnosť. Stále platí, že podpora je smerovaná na oblasť bývania, a teda ten musí byť jasne vymedzený povahou úverovej zmluvy.

mladý pár
pexels.com

Kto preberie administratívu

Administratíva spojená s vybavovaním daňového bonusu bude na zodpovednosti žiadateľa, ktorý si tak bonus uplatní v daňovom priznaní, prípadne ročnom zúčtovaní dane prostredníctvom zamestnávateľa. Uplatniť si ho môže len hlavný dĺžník/posudzovaný žiadateľ. V prípade, že daň žiadateľa bude nižšia ako výška nároku na daňový bonus, správca dane zašle žiadateľovi preplatok dane.

Aj banke v tomto procese ostane povinnosť, a to administratívna. Pre uplatnenie daňového bonusu vystaví potvrdenie o zaplatených úrokoch. Daňový bonus sa bude vzťahovať na zaplatené úroky počas 5-tich po sebe nasledujúcich rokoch od mesiaca, kedy sa začalo úročenie úveru na základe danej úverovej zmluvy.

Otázkou ostáva, ako dlho vydrží štátna forma podpory bývania mladých v tejto podobe. Nateraz je dôležité, že je stále v hre a mladí Slováci v produktívnom veku si ju môžu uplatniť v prospech zníženia svojho úverového zaťaženia. Aj keď v menej atraktívnej podobe ako predtým.

ďalšie zdroje: slsp.sk vub.sk postovabanka.sk

Ako na poistenie nehnuteľnosti

maketa domčeku na dlani
shutterstock

Nevnímajte ho negatívne len preto, že ho od vás bude žiadať banka. Poistenie nehnuteľnosti totiž dokáže pomôcť aj vám. Poďme ale pekne po poriadku.

Prečo banka vyžaduje poistenie nehnuteľnosti?

Úvery na bývanie bývajú založené nehnuteľnosťou. Ak by teda nehnuteľnosť zasiahla katastrofa, ako povodeň či požiar, banka tak veľmi ľahko príde o spôsob, ako vymôcť požičané peniaze naspäť. Jednoducho povedané – banka chce byť krytá.

Nestačí však danú poistku iba uzavrieť, ale je tiež potrebné vinkulovať ju v prospech banky. Tento krok je prospešný najmä pre banky. V prípade, že by sa klient rozhodol poistenie nehnuteľnosti vypovedať, banka sa o tom dozvie.

Aby vám (a zároveň aj sebe) banky ušetrili prácu i čas, mnohokrát automaticky ponúkajú poistky od poisťovní, s ktorými spolupracujú. To, či navrhované poistenie prijmete je len na vás. Banka vás do tohto kroku nemôže nútiť.

Na koľko nehnuteľnosť poistiť?

Otázka peňazí je pri riešení poistenia najdôležitejšia. Banka vám na nehnuteľnosť poskytla úver len do výšky 60 % hodnoty nehnuteľnosti a vy v snahe ušetriť, plánujete danú nehnuteľnosť poistiť taktiež len na 60% kúpnej ceny? Pozor, aby ste sa neprerátali. Ak by došlo k úplnej škode, poisťovňa by banke vyplatila potrebnú hodnotu, pri čiastočných škodách by to však bolo len 60%.

Opatrnosť je na mieste aj pri prípadnom podpoistení alebo naopak, prepoistení nehnuteľnosti. Ak nehuteľnosť podpoistíte, môže nastať situácia, pri ktorej by plnenie nenahradilo kompletnú sumu nehnuteľnosti. Ani prepoistenie vám neprinesie žiaden osoh. Banka totiž zo zákona nemôže zaplatiť za nehnuteľnosť viac, ako je jej naozajstná hodnota v čase škody.

Čo všetko poistka kryje?

Okrem ceny je nepochybne dôležitým faktorom aj rozsah krytia, vrátane výluk. K bežným výlukám patrí napríklad úmyselné poškodenie. Banky často pracujú aj s poistením proti živelným pohromám a následným škodám. Buďte teda opatrní, ak dostanete do rúk zmluvu. Skontrolujte, či sa v nej nachádzajú tie najbežnejšie pohromy, ako ťarcha snehu či vytopenie.

Ak sa banka rozhodne nevyplatiť plnenie práve kvôli výluke, klient musí splatiť zostávajúcu časť úveru. To teda rozhodne nemusí byť jednoduché. Avšak aj tu existuje iná možnosť, a to čiastočná náhrada. Čo sa za ňou skrýva?

Pri uzatváraní poistenia musí klient dať, ale i dostať všetky podstatné a pravdivé informácie. Ak by sprostredkovateľ ponúkol a odporučil poistenie obsahujúce výluku, ktorá spôsobila nechránenie klienta, s vymáhaním škody sa klient môže obrátiť práve na sprostredkovateľa. Samozrejme, bez dôkazov to nepôjde.

Výluky, ktoré majú svoje oprávnenie

Postaviť si nehnuteľnosť tam, kde sú časté záplavy, chce dávku odvahy. Musíte rátať s neustále číhajúcou hrozbou, ale i stým, že poisťovňa si túto živelnú pohromu môže uviesť do výluk. Dôvod je jednoduchý. Poistenie nehnuteľnosti má slúžiť pri náhodnej škode, čím opakované záplavy nie sú.

Opatrnosť pri svojpomocnej stavbe

Pri vybavovaní náležitostí súvisiacich so svojpomocou stavbou buďte dôslední. Poistná zmluva musí byť totožná s výmerou nehnuteľnosti. Musíte mať tiež certifkikované potvrdenia na rizikové časti nehnuteľnosti, ako napríklad bleskozvod.

Niečo navyše

Poisťovne zvyknú často k poistke na nehnuteľnosť pribaliť i poistenie domácnosti. Pri tomto produkte si dobre rozmyslite, čo a do akej sumy chcete chrániť. Pri podpoistení vám poisťovňa poskytne plnenie v alikvótnej hodnote. Prepoistením získate len reálnu hodnotu veci.

Poistenie zodpovednosti

Pre tých, ktorí myslia na všetko je určené poistenie zodpovednosti. Kryje situácie ako napríklad vytopenie susedov v bytovke. Takéto poistenie teda uhradí škody tretím stranám. Pri bytových domoch je nemenej podstatná aj poistka na škody v spoločných priestoroch.

Pri tejto poistke, ako aj pri všetkých ostatných sa vždy obráťte na skúseného sprostredkovateľa, ktorý vám navrhne to správne riešenie pre vás.

Všetci dúfame a veríme, že sa nám počas života nič zlé nestane. Nie nadarmo sa však hovorí, že nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch. Preto sa oplatí byť pripravený.