3 kroky ako podať a vypočítať daň z prenájmu vašej nehnuteľnosti

Prenájom bytu so sebou nesie aj povinnosti.

Jednou z nich je podanie daňového priznania z príjmu za kalendárny rok. Pripravili sme pre vás podrobný návod, ako bez problémov zvládnuť daňovú problematiku pre daň z prenájmu nehnuteľnosti.

Svoje daňové povinnosti uskutočníte osobným podaním daňového priznania na príslušnom daňovom úrade vo vašom meste. Ak sa pýtate, ako na to a čo všetko budete potrebovať, čítajte ďalej.

1. krok: registrácia

Podpísané zmluvy o prenájme sú len čiastočným dôvodom na oslavu výhodného obchodu. K dokonalému šťastiu chýba už len vaša registrácia na daňovom úrade. Lehotu na registráciu máte do 30 kalendárnych dní od prvého dňa prenájmu bytu.

Daňovému úradu predložíte zmluvu o prenájme a oni vám vystavia daňové registračné číslo (DIČ).

2. krok: sledovanie príjmov a výdavkov

Základom tohto kroku je vedieť si vypočítať vaše reálne výdavky, ktoré sú s prenájmom mesačne späté a zároveň mať prehľad o príjmoch z prenájmu bytu.

Výdavky sú všetky vaše mesačné náklady na byt, či už vo forme spotrebovaných energií, nájmu alebo akýchkoľvek iných výdavkov, ktoré súvisia s prenájmom bytu. Do výdavkov si však nemôžete zapísať platbu do fondu opráv alebo poistku bytu a domu.

Od roku 2013 už nie je už možné uplatniť si tzv. paušálne výdavky vo výške 40 %. Všetky výdavky musia byť skutočné a preukázateľné. Všetky faktúry a bločky si starostlivo odložte, aby ste ich pri daňovom priznaní vedeli uplatniť.

Príjmy predstavujú všetky mesačné platby od nájomcu, ktoré zodpovedajú výške odmeny, na ktorej ste sa v zmluve dohodli. Do príjmov si započítajte taktiež vrátenie prípadného preplatku z vyúčtovania od správcu, prípadne za energie, za predchádzajúci rok na váš účet.

Ak máte možnosť, nechajte si príjmy posielať na samostatný bankový účet, aby ste v platbách mali lepší prehľad. Ak túto možnosť nemáte, nič závažné sa nestane. Platby budú chodiť na váš osobný účet a vy si ich dohľadáte.

V súlade s §6 ods. 13 Zákona o dani z príjmov sa môžete rozhodnúť, či budete výdavky ako i príjmy z prenájmu evidovať prostredníctvom jednoduchého alebo podvojného účtovníctva alebo radšej využijete možnosť vedenia daňovej evidencie pre daň z prenájmu nehnuteľosti.

kľúče v rukách

V evidencii je potrebné viesť záznamy o:

 • príjmoch a daňových výdavkoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane vrátane prijatých a vydaných dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,
 • hmotnom a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku,
 • zásobách a pohľadávkach,
 • záväzkoch.

V celom procese môžete ušetriť čas a prenechať túto prácu učtovníčke alebo ušetriť financie a viesť si evidenciu samostatne. Hoci to vyzerá a znie zložito, určite to zvládnete.

Odporúčame vám viesť si vlastnú účtovnú knihu, kde si všetky položky o výdavkoch a príjmoch uvediete aj s príslušným dňom, mesiacom a rokom. Účtovnú knihu si môžete zriadiť aj v Exceli, či vo Worde, kde ju nájdete priamo v šablónach. Prípade použijete pero a papier.

3. krok: výpočet

V tomto kroku si stačí vziať len kalkulačku a môžete začať počítať. Na výpočet si pripravíte tieto podklady:

 • Príjmy za prenájom bytu za kalendárny rok do 31.12. minulého roka. (Ak by ste počítali daň za minulý rok, uviedli by ste tam rok 2018)
 • Výdavky za prenájom bytu za kalendárny rok do 31.12. minulého roka. (Postup je rovnaký ako pri príjmoch)
  Suma 500 € na daňovníka, ktorá je oslobodená od dane.

Najprv si vypočítate ročný príjem a výdavky:

Príklad

Môj mesačný príjem je 300 € a výdavky sú 150 €.

Výpočet ročného príjmu:
300 * 12 = 3 600 €

Výpočet ročných výdavkov:
150 * 12 = 1 800 €

Suma zdaniteľného príjmu: 3600 – 500 = 3 100 €

Pri tomto výpočte zistíte, či ste povinný podávať daňové priznanie. Pokiaľ vám vyšla suma menšia ako 1901,67 €, daňové priznanie podávať nemusíte. Stačí sa len na začiatku zaregistrovať na daňovom úrade. V opačnom prípade, vám táto povinnosť prináleží.

Výdavky na prenájom si vypočítate tak, že znížite svoje pôvodné ročné výdavky (1 800 €) o %, ktoré u vás predstavuje odpočítateľná položka 500 € z pôvodných príjmov 5 760 €.

Výpočet výdavkov, ktoré si môžete uplatniť: (3 100/3 600) * 1 800 = 1 550 €
Zisk z prenájmu: 3 100 – 1 550 = 1 550 €

Výpočet dane zo zisku: 0,19 * 1 550 = 294,50 €

Daň z prenájmu nehnuteľnosti je 294,50 €.

Sumu poukážete na účet, podľa pokynov daňového úradu ako daň z prenájmu nehnuteľnosti.

Daňové priznanie je potrebné odovzdať vždy do konca marca nasledujúceho roka v ktorom ste prenajímali váš byt. Ak prenájom nekončí, postup len opakujte.

Príjem z prenájmu a odvody do zdravotnej poisťovne

Ak prenajímate byt ako fyzická osoba, odvody do zdravotnej poistovne sa vás netýkajú. Ak prenajímate byt ako podnikateľ, zdravotné a sociálne odvody je potrebné uhradiť aj z príjmu za prenájom bytu.

Ako rýchlo prenajať váš byt? Pozreli sme sa na celý proces

Podnájom bytu je jednou z najrýchlejších a najdostupnejších foriem bývania, ktorá si drží svoje prvenstvo nielen na Slovensku, ale najmä v zahraničí. Dôvodov je určite viac, no najčastejšie je to ekonomický ukazovateľ a pragmatické zmýšľanie mladých ľudí a rodín, ktoré sa často sťahujú za prácou alebo štúdiom.

Ak máte v pláne prenajať byt, ponúkame vám podrobné zhrnutie dôležitých krokov, ktoré vám odpovedia na otázku: “Ako rýchlo prenajať byt?”

Ešte pred jednotlivými krokmi prenájmu bytu je viac ako na mieste sa zamyslieť nad tým, či je to pre vás výhodné.

Oplatí sa prenajať byt?

Jednoznačne áno. Na slovenskom realitnom trhu je vysoký dopyt po prenájme bytov a preto je aktuálne výhodné využiť tento realitný boom.

Ak zvažujete kúpu bytu len za účelom investície, mali by ste zvážiť, či kúpiť byt v staršom dome, kde je vyšší náklad na fond opráv a teda nižší zisk z prenájmu bytu alebo radšej investovať do novostavby, kde je zisk väčší. Všetko je samozrejme potrebné zvážiť aj s ohľadom na lokalitu a cennovú dostupnosť.

Z ekonomického pohľadu sa môže investícia splatiť až po 15-17 rokoch, čo je rozhodne dlhá doba. Všetko samozrejme závisí od výšky investovanej sumy, mesačných nákladov.

Ak sa sťahujete do nového a váš finančný rozpočet vám dovoľuje ponechať si pôvodný byt, prípadne ste byt zdedili, je to pre vás rozhodne výhodné. Mesačný nájom vám môže pokryť aj náklady spojené s novým bývaním.

V každom prípade je dobré pamätať na prenájom nehnuteľnosti a povinnosti s ním spojené.

Prenájom nehnuteľnosti prináša aj povinnosti

Ak sa v byte vyskytnú závady alebo nedostatky, ktoré bránia nájomcovi riadne užívať byt, je nájomca povinný bez zbytočného odkladu potrebu opráv oznámiť a umožniť ich opravu. Prenajímateľ je povinný nedostatky odstrániť a uhradiť.

Naopak nájomca je napríklad povinný uhrádzať drobné opravy do výšky 6,64 € v byte a taktiež náklady spojené s bežnou údržbou.

Samozrejme, že vždy by to malo byť aj na osobnej dohode medzi nájomcom a prenajímateľom, tak aby obe strany boli v konečnom dôsledku spokojné.

Právna opora

Pri otázkach: “Ako dať byt do prenájmu?” sa môžete oprieť o právnu úpravu z roku 2014, presnejšie zákon č. 98/2014 Z. z. Občianskeho zákonníka, ktorý pojednáva o krátkodobom prenájme.

Podľa § 2 zákona 98/2014 Z. z. Ide o nájom založený nájomnou zmluvou, ktorá je uzavretá podľa tohto zákona Zmluva musí spĺňať náležitosti podľa § 3, a na základe ktorej môže nájom trvať najviac šesť rokov. V § 3 spomínaného zákona sa ďalej definícia krátkodobého nájmu spresňuje.

Krátkodobý nájom bytu vzniká uzavretím nájomnej zmluvy, a to na dobu určitú, najdlhšie na dva roky, za rovnakých podmienok ho možno predĺžiť najviac na ďalšie roky, a to dvakrát.

Krátkodobý nájom je aktuálne najlepší spôsob ako prenajať byt.

Je môj byt vhodný na prenajímanie?

Táto otázka je úplne na mieste. Zákon vymedzuje byty, ktoré nie je možne prenajímať. Nevzťahuje sa nájomné pomery v služobných bytoch, v bytoch osobitného určenia, v družstevných bytoch a v bytoch vo vlastníctve obcí a VÚC.

Prenájom bytu s hypotékou nie je žiadnym problémom, pri prenájme bytu stačí mať byt v osobnom vlastníctve.

Ako postupovať pri prenájme bytu?

V prvom rade je potrebné nájsť záujemcov, čiže vašich budúcich podnájomníkov. Možno sa vám to zdá ako ľahká úloha, no vo väčších mestách je rovnako zmýšľajúcich ľudí dostatok, čím vám pripravia konkurenčnú pôdu, v ktorej je jednoducho potrebné vyniknúť.

Pri hľadaní podnajomníka máte dve alternatívy.

Jednou je obrátiť sa priamo na realitnú kanceláriu, ktorá má databázu ľudí, ktorí aktuálne prenájom hľadajú a spoľahnúť sa na sprostredkovanie služby za vás, čo vás v konečnom dôsledku môže stáť poväčšine jeden až dvojnásobok výšky mesačného nájmu.

V provízii je zahrnutá aj odmena pre advokátsku kanceláriu za vypracovanie a pripomienkovanie nájomnej zmluvy a za asistenciu pri protokolárnom odovzdaní bytu vrátane dôkladného zdokumentovania jeho technického stavu.

Ďalším tipom ako prenajať byt je za pomoci vlastných síl.

Najideálnejšie riešenie ako prenajať byt ešte pred podaním inzerátu je obrátiť na vaše okolie, rodinu a známych a využiť napríklad aj sociálne siete (Facebook, Twitter a pod.) Tento krok je pre vás najjednoduchší a ak sa vám podarí nájsť vhodného kandidáta, bude aj najrýchlejší.

Podanie inzerátu na realitné portály je druhý krok, ktorý vám zabezpečí tú správnu cieľovú skupinu ľudí, ktorí hľadajú presne to čo ponúkate.

Ako správne inzerovať?

Na prípravu inzerátu si nájdite dostatok času, v opačnom prípade vám hrozí minimum dopytu po vašej ponuke. Text inzerátu by mal byť pútavý a zároveň jednoduchý, bez akéhokoľvek zavádzania. Text si štrukturálne rozdeľte a začnite tými najpodstatnejšími informáciami.

V inzeráte je veľmi dôležite uviesť aj výšku nájomného a energií. Cenu nastavte v súlade so zdravým rozumom a inšpirovať sa môžete aj priemerom cien, prenájmov, ktoré sa objavujú pri konkurenčných ponukách vo vašej lokalite.

Základom inzerátu je prvý dojem a ten tvorí najmä vizuálny dojem z fotografií. Dajte si na fotkách záležať a pridajte ich namenej 10.

Náležitosti zmluvy o nájme

 • V Zmluve je potrebné dodržať náležitosti zmluvy, ktoré sú uvedené v Občianskom zákonníku.
 • Údaje o zmluvných stranách (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, prípadne údaje právnickej osoby).
 • Označenie predmetu nájmu a rozsahu užívania predmetu nájmu (presnú špecifikáciu bytu, číslo bytu, poschodie, výmeru, adresu vchodu, v ktorom sa byt nachádza, súpisné číslo bytového domu a číslo listu vlastníctva, na ktorom je byt zapísaný.
 • Výška nájomného a energií, vrátane dňa splatnosti a výšky kaucie.
 • Opis stavu bytu.
 • Povolenie, resp. zakázanie chovu domácich zvierat.
 • Určenie doby nájmu (max. 2 roky).
 • Vyhlásenie nájomcu, že si je vedomý skutočnosti, že sa nájomná zmluva uzatvára podľa zákona o krátkodobom nájme bytu.
 • Registračná povinnosť (V §5 zákon ustanovuje povinnosť registrácie nájmu bytu podľa zákona o dani z príjmov. Prenajímateľ je povinný preukázať nájomcovi splnenie registračnej povinnosti na daňovom úrade.

Nezabudnite na nahlasovacie povinnosti

Ako ďalej postupovať je jedna z častých otázok diskusných fór o prenájme bytu.

Po podpise zmluvy oboch strán sa vaše povinnosti nekončia. V prípade staršieho bytu je potrebné zmluvu predložiť na príslušnom bytovom spoločenstve, ktoré túto skutočnosť zaregistruje.

Do 30 dní odo dňa prenajímania sa prihlásite na daňovom úrade, kde vás na základe Zmluvy o prenájme zaregistrujú a vydajú vám daňové identifikačné číslo (DIČ).

Pri prenájme je dobré počítať aj so zmenami, ktoré nastanú vo vašom účtovaní daní. Daňové priznanie si budete počítať a podávať sami. I keď ste možno boli doteraz zvyknutý na vášho zamestnávateľa, ktorý sa o to postaral, už to viac nebude možné.

Podstatná informácia pre vás je, že sa vždy zdaňuje kalendárne obdobie, preto ak by ste uzavreli zmluvu v novembri alebo v decembri, daňové priznanie by ste už podávali vy sami.