Ako rýchlo prenajať váš byt? Pozreli sme sa na celý proces

Podnájom bytu je jednou z najrýchlejších a najdostupnejších foriem bývania, ktorá si drží svoje prvenstvo nielen na Slovensku, ale najmä v zahraničí. Dôvodov je určite viac, no najčastejšie je to ekonomický ukazovateľ a pragmatické zmýšľanie mladých ľudí a rodín, ktoré sa často sťahujú za prácou alebo štúdiom.

Ak máte v pláne prenajať byt, ponúkame vám podrobné zhrnutie dôležitých krokov, ktoré vám odpovedia na otázku: “Ako rýchlo prenajať byt?”

Ešte pred jednotlivými krokmi prenájmu bytu je viac ako na mieste sa zamyslieť nad tým, či je to pre vás výhodné.

Oplatí sa prenajať byt?

Jednoznačne áno. Na slovenskom realitnom trhu je vysoký dopyt po prenájme bytov a preto je aktuálne výhodné využiť tento realitný boom.

Ak zvažujete kúpu bytu len za účelom investície, mali by ste zvážiť, či kúpiť byt v staršom dome, kde je vyšší náklad na fond opráv a teda nižší zisk z prenájmu bytu alebo radšej investovať do novostavby, kde je zisk väčší. Všetko je samozrejme potrebné zvážiť aj s ohľadom na lokalitu a cennovú dostupnosť.

Z ekonomického pohľadu sa môže investícia splatiť až po 15-17 rokoch, čo je rozhodne dlhá doba. Všetko samozrejme závisí od výšky investovanej sumy, mesačných nákladov.

Ak sa sťahujete do nového a váš finančný rozpočet vám dovoľuje ponechať si pôvodný byt, prípadne ste byt zdedili, je to pre vás rozhodne výhodné. Mesačný nájom vám môže pokryť aj náklady spojené s novým bývaním.

V každom prípade je dobré pamätať na prenájom nehnuteľnosti a povinnosti s ním spojené.

Prenájom nehnuteľnosti prináša aj povinnosti

Ak sa v byte vyskytnú závady alebo nedostatky, ktoré bránia nájomcovi riadne užívať byt, je nájomca povinný bez zbytočného odkladu potrebu opráv oznámiť a umožniť ich opravu. Prenajímateľ je povinný nedostatky odstrániť a uhradiť.

Naopak nájomca je napríklad povinný uhrádzať drobné opravy do výšky 6,64 € v byte a taktiež náklady spojené s bežnou údržbou.

Samozrejme, že vždy by to malo byť aj na osobnej dohode medzi nájomcom a prenajímateľom, tak aby obe strany boli v konečnom dôsledku spokojné.

Právna opora

Pri otázkach: “Ako dať byt do prenájmu?” sa môžete oprieť o právnu úpravu z roku 2014, presnejšie zákon č. 98/2014 Z. z. Občianskeho zákonníka, ktorý pojednáva o krátkodobom prenájme.

Podľa § 2 zákona 98/2014 Z. z. Ide o nájom založený nájomnou zmluvou, ktorá je uzavretá podľa tohto zákona Zmluva musí spĺňať náležitosti podľa § 3, a na základe ktorej môže nájom trvať najviac šesť rokov. V § 3 spomínaného zákona sa ďalej definícia krátkodobého nájmu spresňuje.

Krátkodobý nájom bytu vzniká uzavretím nájomnej zmluvy, a to na dobu určitú, najdlhšie na dva roky, za rovnakých podmienok ho možno predĺžiť najviac na ďalšie roky, a to dvakrát.

Krátkodobý nájom je aktuálne najlepší spôsob ako prenajať byt.

Je môj byt vhodný na prenajímanie?

Táto otázka je úplne na mieste. Zákon vymedzuje byty, ktoré nie je možne prenajímať. Nevzťahuje sa nájomné pomery v služobných bytoch, v bytoch osobitného určenia, v družstevných bytoch a v bytoch vo vlastníctve obcí a VÚC.

Prenájom bytu s hypotékou nie je žiadnym problémom, pri prenájme bytu stačí mať byt v osobnom vlastníctve.

Ako postupovať pri prenájme bytu?

V prvom rade je potrebné nájsť záujemcov, čiže vašich budúcich podnájomníkov. Možno sa vám to zdá ako ľahká úloha, no vo väčších mestách je rovnako zmýšľajúcich ľudí dostatok, čím vám pripravia konkurenčnú pôdu, v ktorej je jednoducho potrebné vyniknúť.

Pri hľadaní podnajomníka máte dve alternatívy.

Jednou je obrátiť sa priamo na realitnú kanceláriu, ktorá má databázu ľudí, ktorí aktuálne prenájom hľadajú a spoľahnúť sa na sprostredkovanie služby za vás, čo vás v konečnom dôsledku môže stáť poväčšine jeden až dvojnásobok výšky mesačného nájmu.

V provízii je zahrnutá aj odmena pre advokátsku kanceláriu za vypracovanie a pripomienkovanie nájomnej zmluvy a za asistenciu pri protokolárnom odovzdaní bytu vrátane dôkladného zdokumentovania jeho technického stavu.

Ďalším tipom ako prenajať byt je za pomoci vlastných síl.

Najideálnejšie riešenie ako prenajať byt ešte pred podaním inzerátu je obrátiť na vaše okolie, rodinu a známych a využiť napríklad aj sociálne siete (Facebook, Twitter a pod.) Tento krok je pre vás najjednoduchší a ak sa vám podarí nájsť vhodného kandidáta, bude aj najrýchlejší.

Podanie inzerátu na realitné portály je druhý krok, ktorý vám zabezpečí tú správnu cieľovú skupinu ľudí, ktorí hľadajú presne to čo ponúkate.

Ako správne inzerovať?

Na prípravu inzerátu si nájdite dostatok času, v opačnom prípade vám hrozí minimum dopytu po vašej ponuke. Text inzerátu by mal byť pútavý a zároveň jednoduchý, bez akéhokoľvek zavádzania. Text si štrukturálne rozdeľte a začnite tými najpodstatnejšími informáciami.

V inzeráte je veľmi dôležite uviesť aj výšku nájomného a energií. Cenu nastavte v súlade so zdravým rozumom a inšpirovať sa môžete aj priemerom cien, prenájmov, ktoré sa objavujú pri konkurenčných ponukách vo vašej lokalite.

Základom inzerátu je prvý dojem a ten tvorí najmä vizuálny dojem z fotografií. Dajte si na fotkách záležať a pridajte ich namenej 10.

Náležitosti zmluvy o nájme

 • V Zmluve je potrebné dodržať náležitosti zmluvy, ktoré sú uvedené v Občianskom zákonníku.
 • Údaje o zmluvných stranách (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, prípadne údaje právnickej osoby).
 • Označenie predmetu nájmu a rozsahu užívania predmetu nájmu (presnú špecifikáciu bytu, číslo bytu, poschodie, výmeru, adresu vchodu, v ktorom sa byt nachádza, súpisné číslo bytového domu a číslo listu vlastníctva, na ktorom je byt zapísaný.
 • Výška nájomného a energií, vrátane dňa splatnosti a výšky kaucie.
 • Opis stavu bytu.
 • Povolenie, resp. zakázanie chovu domácich zvierat.
 • Určenie doby nájmu (max. 2 roky).
 • Vyhlásenie nájomcu, že si je vedomý skutočnosti, že sa nájomná zmluva uzatvára podľa zákona o krátkodobom nájme bytu.
 • Registračná povinnosť (V §5 zákon ustanovuje povinnosť registrácie nájmu bytu podľa zákona o dani z príjmov. Prenajímateľ je povinný preukázať nájomcovi splnenie registračnej povinnosti na daňovom úrade.

Nezabudnite na nahlasovacie povinnosti

Ako ďalej postupovať je jedna z častých otázok diskusných fór o prenájme bytu.

Po podpise zmluvy oboch strán sa vaše povinnosti nekončia. V prípade staršieho bytu je potrebné zmluvu predložiť na príslušnom bytovom spoločenstve, ktoré túto skutočnosť zaregistruje.

Do 30 dní odo dňa prenajímania sa prihlásite na daňovom úrade, kde vás na základe Zmluvy o prenájme zaregistrujú a vydajú vám daňové identifikačné číslo (DIČ).

Pri prenájme je dobré počítať aj so zmenami, ktoré nastanú vo vašom účtovaní daní. Daňové priznanie si budete počítať a podávať sami. I keď ste možno boli doteraz zvyknutý na vášho zamestnávateľa, ktorý sa o to postaral, už to viac nebude možné.

Podstatná informácia pre vás je, že sa vždy zdaňuje kalendárne obdobie, preto ak by ste uzavreli zmluvu v novembri alebo v decembri, daňové priznanie by ste už podávali vy sami.

Ako vyplniť kúpnu zmluvu na byt (+ vzor na stiahnutie)

krabice sťahovanie prázdny byt
shutterstock

Ak ste sa dohodli s vlastníkom bytu na podmienkach jeho kúpy, prichádza na rad najdôležitejší krok – kúpna zmluva na byt resp. uzavretie zmluvy o prevode vlastníctva.

Bonus zadarmo

Stiahnite si vzor kúpnej zmluvy na byt zadarmo

Čo by mala obsahovať kúpna zmluva na byt, alebo kúpna zmluva na dom a pozemok?

Dobrá rada

V celom procese predaja či kúpy bytu, domu alebo pozemku predstavuje kúpna zmluva najzásadnejší dokument. Skôr ako zbrklo prijmete jej prvý návrh, dôkladne si ho prečítajte! Doprajte si dostatočný priestor na dôkladné posúdenie a pokiaľ nie ste si istý tým, čo by mala obsahovať kúpna zmluva, poraďte sa s právnikom.

V prípade, že vlastník predáva nehnuteľnosť prostredníctvom realitnej kancelárie, návrh kúpno-predajnej zmluvy resp. zmluvy o prevode vlastníctva, vyhotovuje zväčša ňou zazmluvnený právny poradca. Prvotný návrh zmluvy nemusí mať zákonné nedostatky, ale pokiaľ nemáte dostatočné právne povedomie, je dobré si dať návrh kúpnej zmluvy na byt či kúpnej zmluvy na dom a pozemok nezávisle skontrolovať.

Právnik, ktorého oslovíte zvyčajne navrhne ďalšie pripomienky a zmeny, s cieľom poskytnúť vám čo najväčšiu mieru ochrany. Podobne postupujú zväčša aj vlastníci nehnuteľností, ktorí sa s dôverou obracajú na svojich právnikov.

Rovnaký postup je vhodné zvoliť aj v prípade, že predaj nehnuteľnosti nie je pod gesciou realitnej kancelárie. Rady právnika pri zostavovaní, alebo pripomienkovaní tak dôležitého dokumentu sú na mieste.

Kúpna zmluva na byt, dom či pozemok totiž upravuje nielen samotný prevod vlastníckeho práva v prospech kupujúceho, ale aj ďalšie aspekty, ktoré môžu nastať po podpise tejto zmluvy i po zavkladovaní vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Ak by napríklad niektoré z povinných náležitostí v kúpnej zmluve chýbali, správa katastra nepovolí vklad vlastníckeho práva k predmetu kúpnej zmluvy do katastra.

Tip

Všetky náležitosti týkajúce sa uzatvorenia kúpnej zmluvy upravujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka (§ 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.), tiež príslušné ustanovenia Zákona č. 182/1993 z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (§ 5 predmetného zákona) i ustanovenia Katastrálneho zákona č. 162/1995 Z.z.

Prečo zmluvy z internetu neodporúčame

Na tejto stránke i na mnohých ďalších nájdete voľne dostupné vzory alebo šablóny zmlúv pre akúkoľvek oblasť práva. V mnohých prípadoch sú takéto šablóny dostačujúce (napr. ak chcete vypovedať službu svojmu operátorovi), avšak pri komplexných právnických úkonoch ako je nepochybne kúpa nehnuteľnosti je používanie podobných zmlúv hazardom.

Dôvod je jednoduchý.

Predaj alebo kúpa nehnuteľnosti sa nedá zovšeobecniť do jednej šablóny, nakoľko do vzťahu predávajúci a kupujúci vstupuje množstvo unikátnych a konkrétnych vplyvov, ktoré bežná šablóna nikdy nemôže obsiahnuť.

Riskovali by ste napr. kvôli 250 €, čo je bežná suma za zmluvu vypracovanú právnikom 130 000 €, čo je naopak bežná hodnota za 3-izbový byt v Bratislave?

Určite nie. A stále mnoho ľudí riskuje.

Koľko stojí vypracovanie kúpno-predajnej zmluvy

Odmena advokáta za vypracovanie štandardnej kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť je vo výške 250 €.

V prípade, ak by však váš prípad alebo vaše požiadavky vyžadovali špecifický prístup advokáta a väčší časový rozsah, tento vám pred vypracovaním požadovanej zmluvy oznámi konkrétnu výšku jeho odmeny za poskytnuté právne služby. Následne to, či využijete ponúkané právne služby závisí už len od vášho rozhodnutia.

Čo musí obsahovať kúpna zmluva na byt alebo kúpna zmluva na pozemok?

Bonus zadarmo

Stiahnite si vzor kúpnej zmluvy na byt zadarmo

Kúpno-predajná zmluva resp. zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti musí byť vyhotovená v písomnej forme a musí obsahovať niekoľko dôležitých obsahových náležitostí.

Časť z nich tvoria všeobecné obsahové náležitosti, ktoré sú odporúčanou súčasťou každej kúpnej zmluvy bez ohľadu na jej predmet.

V prípade prevodu nehnuteľností však musí zmluva obsahovať aj osobitné náležitosti. Tie sa v prípade prevodu stavieb, pozemkov a bytov líšia.

Poďte si s nami prejsť všeobecné i osobitné náležitosti, ktoré by mala obsahovať kúpna zmluva na byt, pozemok a stavbu. Dajte si záležať aby vám žiadna neunikla a zbytočne neskomplikovala proces prevodu nehnuteľnosti i jej následné užívanie.

Názov právneho úkonu

V hlavičke zmluvy je vždy potrebné uviesť, že ide o kúpnu zmluvu resp. zmluvu o prevode vlastníctva nehnuteľnosti.

Označenie zmluvných strán

V zmluve musia byť  vždy označené zmluvné strany – predávajúci a kupujúci. Identifikovaní sú osobnými údajmi a to najmä meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt, štátne občianstvo, ak ide o fyzickú osobu a ak ide o právnickú osobu, názov, sídlo a identifikačné číslo, ak ho má pridelené, prípadne iné identifikačné údaje spoločnosti.

Ak na strane predávajúceho stojí viacero osôb (spoluvlastníkov bytu) musia byť v zmluve uvedení a identifikovaní všetci. Označení sú ako podieloví spoluvlastníci, pričom je presne vyjadrená veľkosť ich podielu.

Rovnako v prípade viacerých kupujúcich je potrebné uviesť podiel v akom nehnuteľnosť nadobúdajú.  V prípade, že kupujúci sú manželia podiel sa neuvádza, pretože predmet kúpy nadobúdajú do bezpodielového spoluvlastníctva.

Označenie predmetu prevodu

Predmet kúpy musí byť v zmluve určený a opísaný čo najpresnejšie. Z obsahu zmluvy musí byť zrejmé, čo konkrétne je predmetom kúpy – aký pozemok, stavba či byt.

V prípade nehnuteľností kúpna zmluva musí obsahovať osobitné náležitosti určené Katastrálnym zákonom č. 162/1995 Z.z.

Označenie pozemku s uvedením najmä

a) parcelného čísla pozemku evidovaného v súbore popisných informácií,

b) pozemku evidovaného ako parcela registra „C“ alebo parcela registra „E“

c) druhu pozemku a jeho výmery,

d) označenie katastrálneho územia.

Uviesť možno aj list vlastníctva, na ktorom je pozemok evidovaný.

Označenie stavby s uvedením

a) druhu stavby,

b) súpisného čísla stavby a

c) parcelného čísla pozemku, na ktorom je stavba postavená.

Označenie bytu s vymedzením

a) čísla bytu alebo nebytového priestoru, čísla vchodu a poschodia,

b) spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku, prípadne na priľahlom pozemku,

c) označenie bytového domu, v ktorom sa byt nachádza, najmä uvedením súpisného čísla domu a čísla parcely, na ktorom je dom postavený a katastrálneho územia,

d) čísla listu vlastníctva, na ktorom je byt zapísaný.

Zákonom o vlastníctve bytov č. 182/1993 Z.z. upravuje ďalšie osobitné náležitosti v prípade, že ide o prevod vlastníctva k bytu, ktoré je potrebné uviesť v Zmluve – v časti označenie predmetu prevodu.

Úprava práv k pozemkom, ktoré sú zastavané bytovým domom a k priľahlému pozemku, ak sú pozemky zastavané bytovým domom v spoluvlastníctve vlastníkov bytov. V zmluve sa tieto pozemky vymedzia s uvedením najmä:

a) parcelného čísla pozemku evidovaného v súbore popisných informácií,

b) označenie registra „C“ alebo registra „E“ k pozemku,

c) druhu pozemku a jeho výmery,

d) označenie katastrálneho územia.

V prípade, že predmetné pozemky nie sú vyporiadané, je vhodné uviesť, že spoluvlastnícky podiel k ním nie je vo vlastníctve predávajúceho, v dôsledku čoho ani nie sú predmetom prevodu podľa zmluvy.

Vymedzenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu, na pozemku zastavanom domom a na priľahlom pozemku, pričom veľkosť spoluvlastníckeho podielu je určená podielom podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov a nebytových priestorov v dome.

Väčšinu náležitostí zistíte z listu vlastníctva pozemku, bytu či domu, ktorý je možné získať na príslušnom katastrálnom odbore okresného úradu.

Predmet zmluvy

V zmluve musíte uviesť aj predmet zmluvy, teda skutočnosť, že predávajúci predáva do osobného vlastníctva kupujúcemu nehnuteľnosť, pričom kupujúci sa zaväzuje nehnuteľnosť prevziať a zaplatiť mu dohodnutú kúpnu cenu.

Vymedzenie kúpnej ceny a spôsob je úhrady

Každá kúpna zmluva musí obsahovať aj výšku dohodnutej kúpnej ceny a spôsob jej úhrady. Spôsob vyplatenia kúpnej ceny sa odvíja od toho, či kupujúci financuje nehnuteľnosť v hotovosti v plnej výške (z vlastných prostriedkov) alebo prostredníctvom hypotekárneho úveru. Dôležité je tiež presne vymedziť splatnosť a podmienky, za ktorých má byť kúpna cena uvoľnená v prospech predávajúceho.

Úhrada kúpnej ceny prostredníctvom hypotekárneho úveru je v skutočnosti ten najbezpečnejší spôsob ako kúpiť nehnuteľnosť, pretože sa nepracuje s hotovosťou. Banka na základe presne definovaných a neskôr splnených podmienok uvoľní peniaze predávajúcemu priamo na účet. Nevýhodou je povinnosť kupujúceho splácať mesačne úver po dohodnutú dobu a tiež ťarcha (záložné právo) na nehnuteľnosti.

Ak plánujete kúpnu cenu vyplatiť čiastočne alebo v plnej výške z vlastných finančných prostriedkov zriaďte si buď vinkuláciu v banke, alebo notársku úschovu u notára. Dohodnutú kúpnu cenu alebo jej časť uvoľnia v prospech predávajúceho až po splnení vopred dohodnutých podmienok.

Zákonom o vlastníctve bytov č. 182/1993 Z.z.  sú upravené aj ďalšie osobitné náležitosti, ktoré sa týkajú prevodu vlastníctva k bytu.

Vymedzenie častí a príslušenstva bytu

Zákonom vyžadovanou osobitnou náležitosťou, ktorú by mala obsahovať kúpna zmluva na byt, je určenie popisu bytu a jeho príslušenstva. Je potrebné uviesť o aký byt ide a aká je jeho presná výmera. Časťami bytu sú jeho jednotlivé miestnosti s uvedením najmä ich počtu a druhu. Príslušenstvom bytu treba rozumieť vedľajšie miestnosti a priestory určené na to, aby sa s bytom trvale užívali.

Vymedzenie vnútorného vybavenia bytu

Vnútorným vybavením bytu treba rozumieť vybavenie určené na to, aby sa s bytom trvale užívalo. Ide najmä o jeho vnútornú inštaláciu (potrubné rozvody vody, plynu, ústredného kúrenia, elektroinštalácie, kanalizácie) okrem stúpacích vedení, ktoré sú určené na spoločné užívanie, poštová schránka, zvonček či domáci telefón.

Určenie a popis spoločných častí bytového domu

Spoločnými časťami domu treba rozumieť časti bytového domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, ktoré sú určené na spoločné užívanie. Spoločnými časťami domu sú najmä základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, terasa, schodiská, vstupy, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Určenie a popis spoločných zariadení bytového domu

Spoločnými zariadeniami domu treba rozumieť zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie. Slúžia výlučne konkrétnemu domu i  v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Spoločnými zariadeniami domu sú najmä: bleskozvod, vodovodné, kanalizačné, elektrické, teplonosné, plynové a telefónne prípojky, výťahy, kočikáreň, sušiareň, sklad, práčovňa, žehliareň, inštalačná komora, spoločná televízna anténa.

Väčšinu týchto náležitostí je možné zistiť na príslušnom katastrálnom odbore okresného úradu a z pôvodnej zmluvy o prevode vlastníctva k bytu. Majiteľ by nemal mať problém, poskytnúť vám jej kópiu. Býva tiež súčasťou znaleckého posudku.

Technický stav bytu

Ak kupujúci ako nadobúdateľ bytu o to požiada, je potrebné vyhotoviť znalecký posudok za účelom zistenia technického stavu bytu spolu s uvedením opráv, ktoré je nevyhnutné vykonať v najbližších 12 mesiacoch. Túto skutočnosť taktiež musí obsahovať kúpna zmluva na byt. Ak o to kupujúci nepožiada, nie je potrebné sa s touto otázkou v zmluve zaoberať.

Správa bytového domu

V kúpnej zmluve je potrebné identifikovať subjekt, ktorý vykonáva správu bytového domu, v ktorom sa byt nachádza (správca domu alebo spoločenstvo vlastníkov).  Zmluva musí obsahovať aj vyhlásenie nadobúdateľa bytu v dome o pristúpení k zmluve o spoločenstve vlastníkov alebo k zmluve o výkone správy bytového domu.

Úprava práv k zariadeniam civilnej ochrany

Nevyhnutné  je tiež v kúpnej zmluve upraviť aj práva k zariadeniam civilnej ochrany, ak sú takéto zariadenia v dome, po predchádzajúcom súhlase príslušných orgánov. Pokiaľ sa v bytovom dome takéto zariadenia nenachádzajú, nie je potrebné sa v zmluve touto otázkou zaoberať.

Dobrý tip

Nezabudnite v zmluve aj na zvyšné všeobecné náležitosti, ktoré upravuje Občiansky zákonník.

Označenie miesta a dátumu uzavretia kúpnej zmluvy

Na konci kúpnej zmluvy je potrebné uviesť miesto uzavretia zmluvy. Miestom uzavretia treba rozumieť minimálne mesto, v ktorom došlo k podpisu zmluvy účastníkom zmluvy.

Vlastnoručné podpisy predávajúceho a kupujúceho

Pokiaľ je predmetom kúpy nehnuteľnosť, podpisy predávajúceho a (prípadne aj kupujúceho) by mali byť riadne overené notárom alebo príslušnou matrikou.

Ostatné náležitosti kúpnej zmluvy

Uvedené zákonné náležitosti by mala obsahovať  každá kúpna zmluva na byt, prípadne pozemok a stavbu, aby bola spôsobilá na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v prospech kupujúceho do príslušného katastra nehnuteľností.

Okrem nich však dobrá zmluva obsahuje aj iné ustanovenia, ktoré bližšie upravujú práva a povinnosti zmluvných strán. Ide najmä o ustanovenia ktoré upravujú:

 • podmienky a spôsob odovzdania bytu,
 • úhradu nákladov a poplatkov spojených s prevodom vlastníctva bytu,
 • úhradu podplatkov a prípadných nedoplatkov za služby spojené s užívaním bytu,
 • vyhlásenia zmluvných strán, týkajúcich sa technického a právneho stavu bytu,
 • prípadné zmluvné pokuty za nedodržanie povinností zmluvných strán,
 • možnosti odstúpenia zmluvných strán od kúpnej zmluvy.

Ak ste sa dočítali až sem, je vám už jasné čo by každá kúpna zmluva na byt, pozemok a dom (označovaná aj ako zmluva o prevode vlastníctva) mala obsahovať. Ak ste sa ju rozhodli vypracovať svojpomocne, verím, že vám pomôže náš vzor.

Bonus zadarmo

Stiahnite si vzor kúpnej zmluvy na byt zadarmo

Upozorňujem však, že tento typ zmluvy sa nedá úplne štandardizovať, pretože každý prevod vlastníckeho práva je špecifický a vyžaduje si osobitný prístup pri vypracovaní samotného textu kúpnej zmluvy.

Ak máte možnosť si dať skontrolovať zmluvu osobe s právnickým vzdelaním, tak nad tým ani nerozmýšľajte. Kúpna zmluva v prípade kúpy nehnuteľnosti nie je práve priestor, kde sa oplatí šetriť. Nedostatky v jej forme a obsahu by mohli spôsobiť v procese prevodu nehnuteľnosti závažné problémy.

Ak máte tú možnosť nechajte si zmluvu vypracovať alebo minimálne skontrolovať odborne spôsobilej osobe, ktorá sa postará o to aby kúpna zmluva na byt obsahovala všetky zákonom vyžadované náležitosti ale najmä ďalšie ustanovenia,upravujúce práva a povinnosti zmluvných strán.