Rekonštrukcia starého či stavba nového domu: Čo sa oplatí viac?

freepik.com

Poloha

Pokiaľ nebývate v Bratislave alebo väčšom meste, tak kvôli predpokladaným nákladom sa často viac oplatí zrekonštruovať nehnuteľnosť „z druhej ruky“ namiesto stavby nového domu. Ušetríte tak čas a peniaze, ktoré by ste minuli na výber a kúpu prázdneho stavebného pozemku, navrhnutie úplne novej stavby a vybavovanie povolení.

Ak ale predsa len ste skôr za stavbu nového domu, nie je jedno, kde ju postavíte. V prvom rade požiadajte odborníka o vyhodnotenie, či sú vaše predstavy reálne pre daný pozemok. V oblastiach so svahmi a väčšími výškovými rozdielmi je dokonca možné, že budete potrebovať konzultovať s geodetom. Nájdite ale profesionála, najlepšie s referenciami od iných zákazníkov. Našťastie v dnešnom online svete to už bude jednoduché, v prehliadači zadáte potrebné kľúčové slovo a vaše mesto, napríklad geodet Nové Zámky. Pravdepodobne narazíte aj na firmu Geogroup.sk, ktorá v tejto oblasti poskytuje profesionálne, pohotové a rýchle služby.   

freepik.com

Nezabudnite zistiť ani to, či sa v bezprostrednej blízkosti pozemku nenachádza nejaká pamiatka. V takomto prípade je dôležité vedieť, aké sú možnosti a aké povolenia treba získať. No a kľúčové je aj to, aké stavebné povolenie udeľuje miestny stavebný úrad.

Finančné zdroje

Premyslite si, aké zdroje máte k dispozícii: koľko peňazí máte k dispozícii z osobných úspor, či môžete rátať s podporou rodiny, ako i to, na aký úver, pôžičku alebo granty máte nárok. Ten ideálny scenár je samozrejme to, že všetko dokážete zaplatiť z vlastnej peňaženky, no v dnešnej dobe je len málo takýchto šťastlivcov. Pokiaľ si myslíte, že pôžička je pre vás tou najlepšou alternatívou, oplatí sa investovať čas a energiu do menšieho prieskumu trhu. Zistite, čo sa vám oplatí a ktorá bude pre vás tá pravá. Veľkou pomocou môže byť internetový portál Financer.sk, ktorý sa zameriava práve na porovnanie pôžičiek.  Okrem toho, myslite triezvo, zvážte, či budete schopní splácať svoj dlh aj v nejakej nečakanej nepriaznivej životnej situácii.

Majte na pamäti to, že či už ide o rekonštrukciu alebo stavbu nového domu, vo väčšine prípadov nie je možné určiť presnú konečnú sumu vopred. Zhruba sa však oplatí zmapovať, aká je maximálna suma, ktorá pokryje všetky náklady. Nie je nič horšie, ako keď musíte stavebné práce stopnúť kvôli finančnému chaosu.

freepik.com

Urgentnosť situácie

Rozhodujúcim faktorom pre mnohých je to, kedy sa môžu do svojho nového domova nasťahovať. To potom je pre nich argumentom pre rekonštrukciu. Treba si však dať pozor, aby výsledný proces nezabral viac času ako stavba nového domu. Kľúčový je v tom momentálny stav stavby, ktorú ste sa rozhodli rekonštruovať. 

Pred kúpou si teda vypýtajte rady odborníka. Starý dom môže skrývať veľa možných chýb, ktoré na prvý pohľad ani nevidíte, napríklad nesprávne architektonické riešenia a problematické štruktúry. Dôležitou otázkou je, či je potrebné nahradiť potrubie novým systémom, aké staré je elektrické vedenie alebo či je potrebná výmena dvier a okien. 

Niektoré veci vidíte aj „voľným okom“. Nie je jedno napríklad to, či sú steny izieb poškodené, možno dokonca i mierne zrútené alebo stačí na nich nalepiť kvalitné tapety, a môžete sa nasťahovať. Tá druhá možnosť sa vám môže na prvé počutie javiť ako príliš jednoduché riešenie, avšak to je tiež jedna z princípov, ktoré uľahčia a urýchlia celý proces: zbytočne nekomplikovať. Podstatné je počúvať odborníkov a nakupovať kvalitné materiály. Ak napríklad hľadáte vyššie spomenuté tapety, produkty od Donga.sk bezpečne dokážu nahradiť náter na steny – či už ide o estetické alebo praktické hľadisko. 

freepik.com

Kolaudácia domu: Čo všetko musíte vedieť

O kolaudácii domu treba premýšľať vtedy, keď je dom na krok od dokončenia a chýbajú mu drobné práce a úpravy, ktoré nemajú vplyv na jeho funkčnosť.

Čaká vás kolaudácia domu?

Kolaudačné konanie vedie príslušný stavebný úrad, ktorý vydal stavebné povolenie. Hodnotí zabezpečenie ochrany verejných záujmov a práv všetkých účastníkov konania, splnenie potrebných kritérií ochrany zdravia užívateľov stavby a ochrany životného prostredia.

Zároveň úrad kontroluje vyhotovenie stavby podľa projektu a dokumentácie stavby overenej stavebným úradom v stavebnom konaní. Ďalej kvalitu materiálu, stavebných prác, úroveň protipožiarnej ochrany domu a zoznam potrebných revíznych opatrení k bezpečnému užívaniu stavby.

Kedy môže kolaudácia prebehnúť

Kolaudácia je nutný proces pre užívanie každej stavby, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie a je určená na bývanie alebo rekreáciu. Kolaudačné rozhodnutie musí mať aj stavba s prevádzkovým alebo výrobným účelom.

Kedy nie je kolaudácia potrebná

Kolaudáciu nemusíte absolvovať v prípade drobných stavieb, drobných stavebných úprav a udržiavacích prác v stavbe (aj tých, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie). Medzi drobné stavby sa môže radiť aj garáž. No v prípade, že do kategórie drobných stavieb nepatrí, je kolaudácia potrebná.

Čo musíte mať hotové pred kolaudáciou?

Ku kolaudáciu a vypísaniu žiadosti môžete pristúpiť vtedy, ak má vaša stavba dokončenú:

 • strechu s odvodnením a bleskozvodom,
 • všetky okná a dvere,
 • komíny,
 • schodiská a balkóny so zábradliami,
 • povrchové úpravy stien,
 • podlahy a stropy,
 • inštalácie a všetky prípojky inžinierskych sietí (kanalizácia, plyn, voda) s meracími miestami,
 • sanitu – v kúpeľni je osadené umývadlo, sprcha alebo vaňa, WC, … .

Priebeh kolaudačného konania

Keď splníte potrebné podmienky pre kolaudáciu domu, môžete podať Žiadosť o kolaudačné rozhodnutie na váš príslušný stavebný úrad. Vypĺňate v nej základné údaje:

 • meno a priezvisko (názov), adresu (sídlo) stavebníka,
 • označenie a miesto stavby,
 • dátum a číslo stavebného povolenia alebo povolenia zmeny stavby pred jej dokončením,
 • predpokladaný termín dokončenia stavby,
 • termín úplného vypratania staveniska a dokončenia úprav okolia stavby,
 • údaj o vykonaní skúšobnej prevádzky a čas jej trvania,
 • informácie o metráži pozemku a zastavanej plochy,
 • počet miestností, garáž, info o pripojení na siete.

Účastníkmi stavebného konania sú:

 • stavebník
 • vlastník stavby, ak nie je stavebníkom,
 • vlastník pozemku pod stavbou.

K žiadosti sa prikladajú prílohy. Aby vám žiadna nechýbala, informujte sa na vašom stavebnom úrade vopred. Zvyčajne však k vyplneniu žiadosti pripájate tieto dokumenty potrebné ku kolaudácii:

 • právoplatné stavebné povolenie a prípadné zmeny stavby pred dokončením, zmeny lehoty dokončenia stavby – fotokópie,
 • list vlastníctva,
 • zmluva o pripojení inžinierskych sietí,
 • splnomocnenie (v prípade zastúpenia stavebníka v konaní),
 • projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní,
 • výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny a odchýlky, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby, ich opis a zdôvodnenie,
 • doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby, geometrický plán,
 • potvrdenie o preskúšaní komína,
 • revízne správy plynu, bleskozvodu, elektroinštalácie, tlakové skúšky vodovodu, skúška tesnosti kanalizácie, vykurovacia skúška,
 • zmluva so správcom kanalizácie, kolaudačné rozhodnutie na ČOV (čistiareň odpadových vôd) alebo skúška nepriepustnosti žumpy,
 • energetický certifikát stavby,
 • certifikáty – doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, certifikáty, atesty a vyhlásenia o zhode na zabudované výrobky,
 • stavebný denník – zápis všetkých dôležitých údajov o priebehu stavby,
 • protokol o prevzatí a odovzdaní stavby – ak ide o zhotovenie dodávateľom,
 • v prípade vlastnej studne – rozbor pitnej vody,
 • doklad o zakúpení nádoby na domový odpad a doklad o likvidácii stavebného odpadu (odpad vznikajúci počas výstavby).
 • doklad o zaplatení správneho poplatku – hradí sa na základe predpisu pripravenom na stavebnom úrade,
 • ďalšie doklady vydané na základe rozhodnutia stavebného úradu.

Kontrolná prehliadka

Po doložení kompletnej žiadosti stavebný úrad oznámi začatie kolaudačného konania najmenej 10 dní pred ústnym konaním – kontrolnou prehliadkou všetkým účastníkom konania, obci a ďalším dotknutým orgánom. Hlavným cieľom ústneho zisťovania je overenie realizácie projektovej dokumentácie a skutočnosť či stavba nemá žiadne závady ohrozujúce životné prostredie a jej užívateľov.

Kolaudačná komisia taktiež skúma dodržanie podmienok, ktoré určuje územný plán, územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Počas ústneho konania môžu účastníci predniesť prípadné pripomienky. V prípade, že ste k žiadosti neodovzdali všetky podklady, na kontrolnej prehliadke ich musíte doložiť.

Poplatky za kolaudačné rozhodnutie

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na
a) stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie
- rodinný dom35,00
- bytový dom 120,00
b) stavby na individuálnu rekreáciu (chaty, rekreačné domy) alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)
- ak zastavaná plocha neprekračuje 25 m225,00
- ak zastavaná plocha prekračuje 25 m250,00
c) stavebné povolenie dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie
- rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu25,00
- bytových domov50,00
d) stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
- garáže s jedným alebo dvomi miestami20,00
- prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť20,00
- na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka20,00
- na spevnené plochy a parkoviská20,00
- na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám napr. letné kuchyne, bazény, sklady20,00
e) stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
- garáže s jedným alebo dvomi miestami30,00
- prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť30,00
- na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka30,00
- na spevnené plochy a parkoviská30,00
- na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám napr. letné kuchyne, bazény, sklady30,00
f) zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e)20,00
g) ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade
- do 50 000 € vrátane60,00
- nad 50 000 € do 100 000 € vrátane120,00
- nad 100 000 € do 500 000 € vrátane250,00
- nad 500 000 € do 1 000 000 € vrátane400,00
- nad 1 000 000 do 10 000 000 € vrátane530,00
- nad 10 000 000 €660,00

Čo treba robiť po získaní kolaudačného rozhodnutia

Pokiaľ nedôjde k zisteniu vážnych závad a odchýlok, stavebný úrad vydá kolaudačné rozhodnutie v zákonom stanovenej lehote 30 až dní od podania žiadosti. Kolaudačné rozhodnutie bude obsahovať účel využívania, podmienky pre bezpečnosť a takisto popis drobných nedostatkov, ktoré budete musieť odstrániť v stanovenej lehote. Vaše povinnosti po jeho získaní však nekončia. Predtým, než sa začnete tešiť a sťahovať do domu, je potrebné:

 • kolaudačné rozhodnutie zaniesť na príslušný obecný/mestský úrad, na ktorom vašu stavbu zaevidujú a pridelia jej súpisné číslo
 • zaniesť kolaudačné rozhodnutie spoločne s geometrickým plánom a súpisným číslom na kataster vrátane písomnej žiadosti o zápis stavby/novostavby do katastra nehnuteľností,
 • na základe nového listu vlastníctva so zapísanou stavbou zaevidovať stavbu pre účely priznania dane z nehnuteľnosti,
 • postarať sa o zabezpečenie dodávok energií, likvidáciu pevného komunálneho odpadu a splaškov,
 • požiadať obecný/mestský úrad o zmenu vášho trvalého bydliska.

Keď máte všetko úspešne za sebou, môžete si začať užívať váš nový domov. Gratulujeme! A na záver, predsa len malé upozornenie:

 • Predtým než začnete riešiť kolaudačné konanie, spoločne so stavebníkom alebo stavebným dozorom skontrolujte stav všetkých spomenutých náležitosti. Ochránite sa tak nielen pred nápravami, ale aj predĺženia času kolaudačného konania.