Kolaudácia domu: Čo všetko musíte vedieť

O kolaudácii domu treba premýšľať vtedy, keď je dom na krok od dokončenia a chýbajú mu drobné práce a úpravy, ktoré nemajú vplyv na jeho funkčnosť.

Čaká vás kolaudácia domu?

Kolaudačné konanie vedie príslušný stavebný úrad, ktorý vydal stavebné povolenie. Hodnotí zabezpečenie ochrany verejných záujmov a práv všetkých účastníkov konania, splnenie potrebných kritérií ochrany zdravia užívateľov stavby a ochrany životného prostredia.

Zároveň úrad kontroluje vyhotovenie stavby podľa projektu a dokumentácie stavby overenej stavebným úradom v stavebnom konaní. Ďalej kvalitu materiálu, stavebných prác, úroveň protipožiarnej ochrany domu a zoznam potrebných revíznych opatrení k bezpečnému užívaniu stavby.

Kedy môže kolaudácia prebehnúť

Kolaudácia je nutný proces pre užívanie každej stavby, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie a je určená na bývanie alebo rekreáciu. Kolaudačné rozhodnutie musí mať aj stavba s prevádzkovým alebo výrobným účelom.

Kedy nie je kolaudácia potrebná

Kolaudáciu nemusíte absolvovať v prípade drobných stavieb, drobných stavebných úprav a udržiavacích prác v stavbe (aj tých, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie). Medzi drobné stavby sa môže radiť aj garáž. No v prípade, že do kategórie drobných stavieb nepatrí, je kolaudácia potrebná.

Čo musíte mať hotové pred kolaudáciou?

Ku kolaudáciu a vypísaniu žiadosti môžete pristúpiť vtedy, ak má vaša stavba dokončenú:

 • strechu s odvodnením a bleskozvodom,
 • všetky okná a dvere,
 • komíny,
 • schodiská a balkóny so zábradliami,
 • povrchové úpravy stien,
 • podlahy a stropy,
 • inštalácie a všetky prípojky inžinierskych sietí (kanalizácia, plyn, voda) s meracími miestami,
 • sanitu – v kúpeľni je osadené umývadlo, sprcha alebo vaňa, WC, … .

Priebeh kolaudačného konania

Keď splníte potrebné podmienky pre kolaudáciu domu, môžete podať Žiadosť o kolaudačné rozhodnutie na váš príslušný stavebný úrad. Vypĺňate v nej základné údaje:

 • meno a priezvisko (názov), adresu (sídlo) stavebníka,
 • označenie a miesto stavby,
 • dátum a číslo stavebného povolenia alebo povolenia zmeny stavby pred jej dokončením,
 • predpokladaný termín dokončenia stavby,
 • termín úplného vypratania staveniska a dokončenia úprav okolia stavby,
 • údaj o vykonaní skúšobnej prevádzky a čas jej trvania,
 • informácie o metráži pozemku a zastavanej plochy,
 • počet miestností, garáž, info o pripojení na siete.

Účastníkmi stavebného konania sú:

 • stavebník
 • vlastník stavby, ak nie je stavebníkom,
 • vlastník pozemku pod stavbou.

K žiadosti sa prikladajú prílohy. Aby vám žiadna nechýbala, informujte sa na vašom stavebnom úrade vopred. Zvyčajne však k vyplneniu žiadosti pripájate tieto dokumenty potrebné ku kolaudácii:

 • právoplatné stavebné povolenie a prípadné zmeny stavby pred dokončením, zmeny lehoty dokončenia stavby – fotokópie,
 • list vlastníctva,
 • zmluva o pripojení inžinierskych sietí,
 • splnomocnenie (v prípade zastúpenia stavebníka v konaní),
 • projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní,
 • výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny a odchýlky, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby, ich opis a zdôvodnenie,
 • doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby, geometrický plán,
 • potvrdenie o preskúšaní komína,
 • revízne správy plynu, bleskozvodu, elektroinštalácie, tlakové skúšky vodovodu, skúška tesnosti kanalizácie, vykurovacia skúška,
 • zmluva so správcom kanalizácie, kolaudačné rozhodnutie na ČOV (čistiareň odpadových vôd) alebo skúška nepriepustnosti žumpy,
 • energetický certifikát stavby,
 • certifikáty – doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, certifikáty, atesty a vyhlásenia o zhode na zabudované výrobky,
 • stavebný denník – zápis všetkých dôležitých údajov o priebehu stavby,
 • protokol o prevzatí a odovzdaní stavby – ak ide o zhotovenie dodávateľom,
 • v prípade vlastnej studne – rozbor pitnej vody,
 • doklad o zakúpení nádoby na domový odpad a doklad o likvidácii stavebného odpadu (odpad vznikajúci počas výstavby).
 • doklad o zaplatení správneho poplatku – hradí sa na základe predpisu pripravenom na stavebnom úrade,
 • ďalšie doklady vydané na základe rozhodnutia stavebného úradu.

Kontrolná prehliadka

Po doložení kompletnej žiadosti stavebný úrad oznámi začatie kolaudačného konania najmenej 10 dní pred ústnym konaním – kontrolnou prehliadkou všetkým účastníkom konania, obci a ďalším dotknutým orgánom. Hlavným cieľom ústneho zisťovania je overenie realizácie projektovej dokumentácie a skutočnosť či stavba nemá žiadne závady ohrozujúce životné prostredie a jej užívateľov.

Kolaudačná komisia taktiež skúma dodržanie podmienok, ktoré určuje územný plán, územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Počas ústneho konania môžu účastníci predniesť prípadné pripomienky. V prípade, že ste k žiadosti neodovzdali všetky podklady, na kontrolnej prehliadke ich musíte doložiť.

Poplatky za kolaudačné rozhodnutie

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na
a) stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie
- rodinný dom35,00
- bytový dom 120,00
b) stavby na individuálnu rekreáciu (chaty, rekreačné domy) alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)
- ak zastavaná plocha neprekračuje 25 m225,00
- ak zastavaná plocha prekračuje 25 m250,00
c) stavebné povolenie dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie
- rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu25,00
- bytových domov50,00
d) stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
- garáže s jedným alebo dvomi miestami20,00
- prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť20,00
- na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka20,00
- na spevnené plochy a parkoviská20,00
- na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám napr. letné kuchyne, bazény, sklady20,00
e) stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
- garáže s jedným alebo dvomi miestami30,00
- prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť30,00
- na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka30,00
- na spevnené plochy a parkoviská30,00
- na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám napr. letné kuchyne, bazény, sklady30,00
f) zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e)20,00
g) ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade
- do 50 000 € vrátane60,00
- nad 50 000 € do 100 000 € vrátane120,00
- nad 100 000 € do 500 000 € vrátane250,00
- nad 500 000 € do 1 000 000 € vrátane400,00
- nad 1 000 000 do 10 000 000 € vrátane530,00
- nad 10 000 000 €660,00

Čo treba robiť po získaní kolaudačného rozhodnutia

Pokiaľ nedôjde k zisteniu vážnych závad a odchýlok, stavebný úrad vydá kolaudačné rozhodnutie v zákonom stanovenej lehote 30 až dní od podania žiadosti. Kolaudačné rozhodnutie bude obsahovať účel využívania, podmienky pre bezpečnosť a takisto popis drobných nedostatkov, ktoré budete musieť odstrániť v stanovenej lehote. Vaše povinnosti po jeho získaní však nekončia. Predtým, než sa začnete tešiť a sťahovať do domu, je potrebné:

 • kolaudačné rozhodnutie zaniesť na príslušný obecný/mestský úrad, na ktorom vašu stavbu zaevidujú a pridelia jej súpisné číslo
 • zaniesť kolaudačné rozhodnutie spoločne s geometrickým plánom a súpisným číslom na kataster vrátane písomnej žiadosti o zápis stavby/novostavby do katastra nehnuteľností,
 • na základe nového listu vlastníctva so zapísanou stavbou zaevidovať stavbu pre účely priznania dane z nehnuteľnosti,
 • postarať sa o zabezpečenie dodávok energií, likvidáciu pevného komunálneho odpadu a splaškov,
 • požiadať obecný/mestský úrad o zmenu vášho trvalého bydliska.

Keď máte všetko úspešne za sebou, môžete si začať užívať váš nový domov. Gratulujeme! A na záver, predsa len malé upozornenie:

 • Predtým než začnete riešiť kolaudačné konanie, spoločne so stavebníkom alebo stavebným dozorom skontrolujte stav všetkých spomenutých náležitosti. Ochránite sa tak nielen pred nápravami, ale aj predĺženia času kolaudačného konania.

Komentáre (7)

 1. Revizia nn prípojky ku kolaudácii rod. domu musí byť s akým dátumom ku dňu kolaudácie. Môže byť staršia ako 6 mesiacov ?

 2. Dobrý večer. Prosím Vás môžete mi poradiť. Mám súkromnú záhradu. Sused sa rozhodol že svoju predá . Robil sa nový GP a zistilo sa že namám rozmer záhrady v poriadku ,ale mám ju menšiu ako mám v liste vlastníctva. Čiže susedov plot bol od polky zahrady v našej časti cca o 2,5 m a malo to byť opačne . Geodet vymeral pozemok a tým sa dala záhrada naša do pôvodných rozmerov. Lenže sused plot neposunul k sebe ,ale nechal to tak .Ja som žiadal stavitela domu ,aby rozmer záhrady dodržal , keď bude stavať svoj plot. Čiže ho postavý podľa plánu a listu vlastnika.Nestalo sa tak .Došlo ku kolaudácii a oni tam už bývajú. Moja otázka znie . Môže sa stauba skolaudovať keď nemá dodržané hranice pozemku, a do kedy si musia postaviť plot na svojéj strane ,čiže 2,5 m posunúť na seba.Jasne som vysvetlil osobne na meste STÚ pánovi čo mal na starosti kolaudáciu ,že je takýto problém. aj som mu poslal mapu záhrad ajfoto ,kde zabil geodet kolíky. Prosím Vás čo mám teraz robiť. Vopred ďakujem za odpoveď. S pozdrevom Kniesner

 3. Dobry den,kedy musi byt stavba skolaudovana?
  za aky cas,od vydania stavebneho povolenia?
  Da sa cas kolaudacie predlzit=hlavne teraz,ked sa nikde nic neda vybavit?
  Dakujem

  1. Dobrý deň, chcela by som mať k dispozícii kolaudačné rozhodnutie k našej novostavbe, kde a na koho sa obrátiť?
   Resp. Pri predaji sme to nedostali 🙁
   Ďakujem

Ďalšie komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Podarilo sa vám získať dom, po ktorom ste dlho túžili a už si pýta len dotvoriť do krásy?

Poradíme vám, ako si zariaďovanie domu užiť a z vašej nehnuteľnosti vyčarovať útulne rodinné hniezdo.

Papierovanie a vybavovačky v procese kúpy, prevodu nehnuteľností alebo starosti okolo stavby dokážu poriadne vyčerpať. A tak sa ľahko stane, že pred finále dokončenia vysnívaného domu vám zostane už len trochu energie, ktorú ste ochotní vložiť do výberu obkladu do kúpeľne či dverí. O farbe kobercov, či vôbec o kobercoch alebo takých závesoch nieto ani reči.

zar-2Pred koncom sa však netreba vzdávať. Vybraný nábytok, farby a doplnky by mali spoločne nielen fungovať, ale aj hrať. Melódiu, ktorá vás neomrzí ani po 10-tich rokoch. Bolo by škodou kupovať a meniť zariadenie domu za krátky čas opäť, len preto, že sa ste sa nechali ovládnuť pesimizmom úradov, bánk či dokonca povrchným prístupom v predajniach a na zariaďovanie dôkladne nesústredili.

zar-1Zariadenie domu – viete, čo chcete?

Podarilo sa vám buď dom kúpiť, postaviť alebo ste ho zdedili. Už len tým ste podstúpili proces, ktorý si vyžaduje čas, trpezlivosť a obetu rôzneho druhu aj v prospech financovania rôznych úprav a stavebných prác.

Dôležitý začiatok vytvoril váš zodpovedný vzťah k príbytku a s ním prichádzajú aj vaše prvé úvahy o jeho interiéri. Obraz a nálada, ktorá sa vám dostatočne dostane pod kožu potrebuje jediné: konkrétny a funkčný návrh pre každý jeden centimeter priestoru domu.

Dispozičné riešenie musíte poznať z pamäti

Vaša predstava kráča ruka v ruke s dispozíciou. Samozrejme, existuje rozdiel, ako ju vnímate. Ak ste dom postavili už jeho samotný návrh v sebe ukrýva rozvrhnutie miestností s napojením na inžinierske siete a ak nie hotový, minimálne načrtnutý dizajn interiéru. Výhodou stavby domu je to, že vy sami si ju určíte. Ak však prerábate hotový dom, jeho zariaďovanie bude vychádzať z dispozície, ktorej sa jeho prípadné úpravy musia prispôsobiť.

Zmerajte si svoje možnosti

Predtým, ako začnete premýšľať a vymýšľať, pomerajte si všetky dôležité rozmery, aby ste už od začiatku pracovali s reálnymi číslami a teda aj s reálnymi nápadmi a návrhmi. Predídete tak možnému sklamaniu pri výbere napríklad nábytku do kuchyne.

zar-3Profesionála si zaplatíte, ale jeho pomoc je na nezaplatenie

Výborným začiatkom je nákres dispozície, do ktorého si môžete navrhnúť rozloženie najdôležitejších nábytkových častí a spotrebičov do jednotlivých miestností. Poskytne vám jasný prehľad o tom, čo bude kde stáť. Nezabudnite vyznačiť okná dvere či pomyselné rozdelenie dennej a nočnej ćasti.

Ak neovládate špeciálne programy, vystačíte si aj s vkreslením jednoduchej poznámky ceruzkou.

Tu je však na mieste spomenúť, že nič nenahradí presnú vizualizáciu, ktorá navrhne jasné riešenie pre zariaďovanie celého domu. Pomôžu vám s ňou interiéroví dizajnéri. Ide o službu, ktorú si na jednej strane zaplatíte, na druhej jej využitím získate čas aj zdravé nervy.

zar-4Trh ponúka more možností od výberu farieb, cez obklady, nábytok až po dekorácie. Veľmi ľahko sa v ňom môžete utopiť. Predstavu, ktorú ste získali pozeraním iných interiérov domov už máte, ale pri realizácii vašej, prídete na to, že podlahy, ktoré sa vám tak páčili v časopise, sú príliš drahé na váš rozpočet alebo sa vám nebudú vôbec hodiť k nábytku, ktorý ste už vybrali.

Rady dizajnéra sa nemusíte držať do bodky, hoci ak mu poskytnete dostatok informácii o sebe a vašich želaniach, jeho návrhu možno neodoláte. Minimálne sa však stane výborným plánom, do ktorého budete už len vyberať konkrétne kúsky skladačky.

Venujte čas zoznamu

Na základe finálneho návrhu si urobte zoznam položiek spotrebičov, v ktorom si aspoň predbežne stanovte plánovanú sumu, do ktorej by ste sa chceli zmestiť. Pri jeho vytváraní strávite chvíľku času, ktorá vám však plne vynahradí momenty lovenie v pamäti:

“Máme všetko? čo ešte nemáme? Koľko nám ešte ostáva peňazí?…”

Zároveň si doň môžete ku jednotlivým položkám vkladať obrázky, ktoré vás zaujali či po ich realizácii aj sumu, ktorú vás reálne stáli.

Najdôležitejšie na začiatok

Úvod patrí prvkom, ktoré sa meniť nebudú najbližšie desaťročie alebo aj nikdy. Začnite kľúčovými časťami, ktoré určia výsledný charakter príbytku ako sú podlahy, farby na steny, podlahy, dlažba a obklady do kúpeľne a zvyšku domu, kuchynská linka, štýl obývacej steny a sedačky či typ osvetlenia.

Inšpirujte sa

Nebojte sa inšpirovať časopismi, praktickými článkami na kupujemebyvanie.sk, obrázkami na sociálnych sieťach či pri návštevách u vašich známych. Zaujímavé nápady si prispôsobíte podľa seba. A vždy to urobíte inak, aby ste sa odlíšili. Predsa len, každý sme iný, a naše bývanie nebude nikdy rovnaké. Aj keď nakupujeme na jednom mieste či čítame tie isté články o bývaní.

Nechajte si poradiť

Rozhliadnite sa vo svojom okolí po niekom, kto nedávno riešil zariaďovanie domu. Popýtajte sa na skúsenosti s výrobou nábytku na mieru, či spotrebičov.

Alebo aj všetkého.

Osobné referencie a odporúčania sú nad zlato a môžu vás nasmerovať priamo na dobrý kontakt bez toho, aby ste blúdili po predajniach, vypytovali sa a zisťovali.

Overeného pomocníka spoznáte aj v praktických radách na domadoma.sk. V našich článkoch vám pravidelne predstavíme nápomocné rady, tipy a triky.

Zariadenie domu by malo byť radostným obdobím, v ktorom dolaďujete finálny vzhľad vášho bývania. A popravde nezariaďujete si len bývanie, zariaďujete si aj život. Dom by mal byť radostný vrelý a na prvý aj tisíci pohľad váš, aby ste všetko, čo vám budúcnosť prinesie zvládali v pohode.

Fotografie: Pinterest